Saziv 62. redovne sjednice Vlade TK

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona


S A Z I V A

62. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati
u petak 13.01.2017. godine sa početkom u 9,00 sati u sali za sjednice

 

Za sjednicu predlaže sljedeći:

 

D N E V N I   R E D

 

1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 60. i 61. redovne sjednice i 34., 35., 36. i 37. vanredne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona;


2. Razmatranje Zahtjeva za održavanje komandno – štabne vježbe sa 77. brigadom Vojske Velike Britanije;
Obrađivač: Kantonalna uprava civilne zaštite


3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o godišnjoj ocjeni rada policijskog komesara;
Obrađivač: Ministarstvo unutrašnjih poslova i Nezavisni odbor


4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o jedinstvenoj listi ortopedskih i drugih pomagala;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva i Zavod zdravstvenog osiguranja TK


5. Razmatranje i utvrđivanje prijedloga Zakona o dopunama Zakona o plaćama i naknadama
izabranih dužnosnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika u organima zakonodavne i izvršne vlasti Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo finansija


6. Razmatranje i utvrđivanje prijedloga Zakona o izmjeni Zakona o prostornom uređenju i građenju;
Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice


7. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa rada Vlade Tuzlanskog kantona za 2017. godinu;
Obrađivač: Ured Vlade


8. Razmatranje Analize o socijalno – statusnim pitanjima branilačke populacije;
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja


9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju učešća Ministarstva za boračka pitanja u nabavci ortotsko – protetskih pomagala, drugih pomagala, endoproteza, stomatološko – protetskih i ortodonskih pomagala i sanitarnih sprava za ratne vojne invalide Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja


10. Razmatranje i utvrđivanje prijedloga Odluke o promjeni naziva JU Srednja muzička škola Tuzla u JU Srednja muzička škola "Čestmir Mirko Dušek" Tuzla;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta


11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju kriterija za sufinansiranje troškova prijevoza učenika osnovnih škola za period februar - mart školske 2016/17. godine;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta


12. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prihvatanju teksta Sporazuma o produženju važenja Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja u Tuzlanskom kantonu;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prihvatanju teksta Sporazuma o produženju važenja Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog obrazovanja u Tuzlanskom kantonu;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta


13. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Rješenja o imenovanju Drugostepene komisije za zbrinjavanje zaposlenika za čijim radom je prestala potreba u ustanovama osnovnog obrazovanja;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Rješenja o imenovanju Drugostepene komisije za zbrinjavanje zaposlenika za čijim radom je prestala potreba u ustanovama srednjeg obrazovanja;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta


14. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za isplatu naknade članovima komisije za ispitivanje uslova za početak rada i obavljanja djelatnosti visokog obrazovanja za Odjeljenje Univerziteta u Travniku na području Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta


15. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

16. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka u vezi sa korištenjem dijela objekata Kampusa Univerziteta u Tuzli;
Obrađivač: Ministarstvo unutrašnjih poslove


17. Razmatranje Informacije o neplaćenim sudskim taksama;
Obrađivač: Ministarstvo finansija


18. Razmatranje prijedloga i donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Tima za sprečavanje korupcije na području Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo finansija


19. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Rješenja o imenovanju Komisije za izbor i provođenje postupka po Javnom oglasu za izbor kandidata za nominiranje i imenovanje članova Komisije za koncesije Tuzlanskog kantona:

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Rješenja o imenovanju Komisije za izbor i provođenje postupka po Javnom oglasu za imenovanje kantonalnog pravobranioca u Kantonalnom pravobranilaštvu u Tuzli:
Obrađivač: Ured Vlade

 

PREMIJER KANTONA

Bego Gutić

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna