Saziv 64. redovne sjednice Vlade TK

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona

S A Z I V A
64. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati
u petak 03.02.2017. godine sa početkom u 8,30 sati u sali za sjednice

 

Za sjednicu predlaže sljedeći:

D N E V N I R E D

 

1. Razmatranje i utvrđivanje nacrta Zakona o šumama;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

 

2. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Statut JU Univerzitet u Tuzli;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta i Univerzitet u Tuzli

 

3. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prihvatanju teksta Kolektivnog ugovora za zaposlene u oblasti osnovnog obrazovanja;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prihvatanju teksta Kolektivnog ugovora za zaposlene u oblasti srednjeg obrazovanja;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

 

4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prihvatanju teksta Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u organima uprave i sudske vlasti u Tuzlanskom kantonu;
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave

 

5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prihvatanju teksta Memoranduma o saradnji u podršci privlačenja i realizacije investicija;
Obrađivač: Premijer Kantona i Ministarstvo finansija

 

6. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa pozicije "Tekuća rezerva" Općinskom sudu u Tuzli;
b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa pozicije "Tekuća rezerva" za JU OŠ "Simin Han" Simin Han, Tuzla;
c) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa pozicije "Tekuća rezerva" za JU OŠ "Lukavac Mjesto" Lukavac;
d) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa pozicije "Tekuća rezerva" Skupštini Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

 

7. Razmatranje Mišljenja na tekst Prednacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba.
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povrata

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna