Saziv 66. redovne sjednice Vlade TK

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona

 

S A Z I V A
66. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati
u petak 17.02.2017. godine sa početkom u 9,00 sati u sali za sjednice

 

 

Za sjednicu predlaže sljedeći:

 

D N E V N I R E D

 

1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 63., 64., 65., redovne i 39. vanredne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona;

 

2. a) Razmatranje Izvještaja o radu sa Finansijskim izvještajem Kantonalne agencije za privatizaciju Tuzla za period 01.01. – 31.12.2016. godine;

b) Razmatranje Programa rada sa Finansijskim planom Kantonalne agencije za privatizaciju Tuzla za 2017. godinu;
Obrađivač: Kantonalna agencija za privatizaciju Tuzla

 

3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o jedinstvenoj listi ortopedskih i drugih pomagala;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva i Zavod zdravstvenog osiguranja TK

 

4. Razmatranje prijedloga i donošenje Uredbe o načinu postupanja sa trajno oduzetim predmetima i robom u inspekcijskom postupku;
Obrađivač: Kantonalna direkcija robnih rezervi

 

5. Razmatranje i utvrđivanje nacrta Zakona o naučno – istraživačkom radu;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

 

6. Razmatranje Informacije o stanju u oblasti tjelesne kulture i sporta u Tuzlanskom kantonu u 2016. godini;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

 

7. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prihvatanju teksta Sporazuma o utvrdjivanju osnovice za obracun plaće za zaposlene u oblasti osnovnog obrazovanja;
b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prihvatanju teksta Sporazuma o utvrdjivanju osnovice za obracun plaće za zaposlene u oblasti srednjeg obrazovanja;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

 

8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prihvatanju prijedloga Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva na području Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva

 

9. Razmatranje Informacije o procesu odgovaranja na pitanja iz upitnika Evropske komisije od strane kantonalnih organa i institucija;
Obađivač: Koordinator za poslove evropskih integracija

 

10. Razmatranje Informacije o provedbi Akcionog plana Tuzlanskog kantona za realizaciju reformske agende za izvještajni period 01.10.2016. - 31.01.2017. godine;
Obrađivač: Koordinator za poslove evropskih integracija

 

11. Razmatranje Plana proljetne sjetve u 2017. godini za područje Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

 

12. Razmatranje Izvještaja o izvršenim inspekcijskim pregledima i nađenom stanju i problemima utvrđenim u oblasti matičnih knjiga i matičnog registra na području Tuzlanskog kantona u 2016. godini;
Obrađivač: Ministarstvo unutrašnjih poslova

 

13. Razmatranje Informacije o izvršenju odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

 

14. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke broj: 02/1-27-29095/16 od 06.12.2016. godine.
Obrađivač: Ured Vlade

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna