Saziv 67. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona


S A Z I V A
67. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati u petak
03.03.2017. godine sa početkom u 9,00 sati u sali za sjednice

 

 

Za sjednicu predlaže sljedeći:


D N E V N I R E D

 

1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 66. redovne, 40. i 41. vanredne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona;

 

2. Razmatranje Izvještaja o radu Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona za 2016. godinu;

Obrađivač: Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona

 

3. Razmatranje Godišnjeg Programa rada Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona za 2017. godinu;

Obrađivač: Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

 

4. Razmatranje Programa rada Kantonalne uprave civilne zaštite za 2017. godinu;
Obrađivač: Kantonalna uprava civilne zaštite

 

5. Razmatranje Informacije o finansijskoj konsolidaciji privrednog društva Rudnik soli "TUZLA" d.d. Tuzla;
Obrađivač: Ministarstvo energetike i rudarstva

 

6. Razmatranje Izvještaja o implementaciji Strategije razvoja Tuzlanskog kantona 2016. – 2020. godina;
Obrađivač: Ministarstvo razvoja i poduzetništva

 

7. a) Razmatranje Izvještaja o implementaciji Programa javnih investicija Tuzlanskog kantona u 2016. godini;
b) Razmatranje Izvještaja o radu Komisije za izradu programa javnih investicija Tuzlanskog kantona za period septembar 2016. - februar 2017. godine;
Obrađivač: Ministarstvo razvoja i poduzetništva

 

8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa pozicije "Tekuća rezerva" Udruženju studenata Medicinskog fakulteta "Medicus" Tuzla za podršku projektu "Tuzla Brain Week" 2017.;
Obrađivač: Ministarstvo finansija i Ministarstvo zdravstva

 

9. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o pokroviteljstvu "Međunarodnog sajma medicine Remedium";
b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o pokroviteljstvu "Drugog simpozijuma urgentne medicine Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem";
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva

 

10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o imenovanju punomoćnika koji vrše ovlašćenja Skupštine Javnog preduzeća „Međunarodni aerodrom Tuzla".
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna