Saziv 68. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona

S A Z I VA

68. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati
u četvrtak 09.03.2017. godine sa početkom u 9,00 sati u sali za sjednice

 

 

Za sjednicu predlaže sljedeći:

 

D N E V N I  R E D

 

1. Razmatranje Izvještaja o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona za period 01.01. - 31.12.2016. godine;
Obrađivač: Kantonalna uprava za inspekcijske poslove TK

 

2. Razmatranje Izjašnjenja Kantonalne uprave civilne zaštite o zaštiti prava na lokalnu samoupravu u vezi sa članom 62. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u Tuzlanskom kantonu, podnesen od strane načelnika Općine Srebrenik;
Obrađivač: Kantonalna uprava civilne zaštite

 

3. Razmatranje Izvještaja o radu Kantonalnog štaba civilne zaštite za 2016. godinu;
Obrađivač: Kantonalna uprava civilne zaštite

 

4. Razmatranje Izvještaja o realizaciji Programa korištenja sredstava prikupljenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u 2016. godini;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

 

5. a) Razmatranje i utvrđivanje prijedloga Odluke o preuzimanju dijela osnivačkih prava i obaveza nad JU Narodna i univerzitetska biblioteka "Derviš Sušić" Tuzla;

b) Razmatranje i utvrđivanje prijedloga Odluke o preuzimanju dijela osnivačkih prava i obaveza nad JU Narodno pozorište Tuzla;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

 

6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju kriterija, uslova i postupaka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice – Manifestacije;
Obrađivač: Ured premijera

 

7. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka u vezi sa prevođenjem pravnih propisa za potrebe Upitnika Evropske komisije;
Obrađivač: Koordinator za evropske integracije

 

8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa pozicije "Tekuća rezerva" za finansijsku podršku 18. Međunarodnog turnira TK-a Open/III Memorijalni turnir "Fuad Hadžiavdić Fudo";
Obrađivač: Ministarstvo finansija

 

9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na tekst Sporazuma o saradnji koji će se zaključiti između Ministarstva razvoja i poduzetništva, Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta i Centra za poslovnu edukaciju – Multicom d.o.o. Tuzla;
Obrađivač: Ministarstvo razvoja i poduzetništva

 

10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za zapošljavanje sticanjem profesionalnog statusa poslanika u Skupštini Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Služba Skupštine Tuzlanskog kantona

 

11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za prijem državnog službenika u radni odnos u Ministarstvu pravosuđa i uprave;
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave

 

12. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za prijem jednog namještenika u radni odnos u Ministarstvu zdravstva;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna