Saziv 101. redovne sjednice Vlade TK

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona saziva

 

S A Z I V A
101. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati
u utorak 21.11.2017. godine sa početkom u 9,00 sati u sali za sjednice

 

Za sjednicu predlaže sljedeći:

 

D N E V N I R E D

 

1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 100. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona;

 

2. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice "Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava";
Obrađivač: Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona

 

3. Razmatranje i utvrđivanje nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sportu:
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

 

4. Razmatranje i utvrđivanje nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

 

5. Razmatranje Informacije i prijedloga Plana aktivnosti za implementaciju Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Radna grupa Vlade

 

6. Razmatranje Izvještaja Institucije ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine o obavljenoj posjeti Tuzlanskom kantonu sa pregledom izdatih preporuka i aktivnih predmeta;
Obrađivač: Resorna ministarstva

 

7. Razmatranje Informacije o stanju poduzetničke infrastrukture na području Tuzlanskog kantona sa smjernicama za poduzimanje aktivnosti u 2018. godini.
Obrađivač: Ministarstvo razvoja i poduzetništva

 

8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o korisnicima, iznosima i namjeni sredstava sa potrošačke jedinice – Manifestacije kulture od interesa za Tuzlanski kanton;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

 

9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usmjeravanju transfera za posebne namjene u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2017. godinu za JU Srednja medicinska škola Tuzla;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

 

10. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2017. godinu za JU Muzej Istočne Bosne;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2017. godinu za JU OŠ "Brijesnica" Doboj Istok;

c) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2017. godinu za JU OŠ "Memići" Kalesija;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

 

11. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o davanju saglasnosti na odluke o odobravanju sredstava planirana Programom ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2017. godini, i to;
- Općini Živinice – 4 projekta
- Općini Gradačac – 1 projekat
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

 

12. Razmatranje Informacije u vezi isplata razlika neisplaćenih naknada zbog neusklađenih iznosa sa osnovicom RVI za period 01.05.2005. – 31.08.2006. godine za 17 korisnika civilnih žrtava rata;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

 

13. Razmatranje Mišljenja na nacrt Sporazuma i nacrt Administrativnog Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Češke Republike o socijalnom osiguranju;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

 

14. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Programa raspodjele sredstava sa potrošačke jedinice - "Intervencije javnim preduzećima i privrednim društvima".
Obrađivač: Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva

 

15. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prihvatanju pokroviteljstva petog simpozija sa međunarodnim učešćem "Dani humane reprodukcije" Tuzla 2018. i druge Ian Donald škole ultrazvuka Tuzla "Ultrazvuk u humanoj reprodukciji";
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva

 

16. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju plaća i drugih ličnih primanja članova Komisije za koncesije Tuzlanskog kantona.
Obrađivač: Komisija za administrativna pitanja

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna