Saziv 102. redovne sjednice Vlade TK

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona

 

S A Z I V A
102. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati
u utorak, 28.11.2017. godine sa početkom u 09,00 sati u sali za sjednice

 

Za sjednicu predlaže sljedeći:

 

D N E V N I R E D

 

1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 101. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona;

 

2. Razmatranje Informacije o inspekcijskim nadzorima izvršenim u vezi nelegalnog parkiranja u neposrednoj blizini JP "Međunarodni aerodrom Tuzla"d.o.o.;
Obrađivač: Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

 

3. Razmatranje prijedloga i donošenje Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o organizovanju službi zaštite i spašavanja u Tuzlanskom kantonu;
Obrađivač: Kantonalna uprava civilne zaštite

 

4. Razmatranje Mišljenja na prijedlog Odluke o neposrednom učešću osiguranih lica u troškovima korištenja pojedinih vidova zdravstvene zaštite u osnovnom paketu zdravstvenih prava na teritoriji Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva i Zavod zdravstvenog osiguranja TK

 

5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog Autentičnog tumačenja odredaba Statuta JU Univerzitet u Tuzli;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta i JU Univerzitet u Tuzli

 

6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti Javnoj ustanovi Univerzitet u Tuzli za potpisivanje Sporazuma o međusobnoj suradnji u realizaciji Programa sufinansiranja zapošljavanja u javnim univerzitetima/sveučilištima u Federaciji Bosne i Hercegovine;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

 

7. Razmatranje Informacije o efektima ulaganja u povratak iz Budžeta Tuzlanskog kantona na području Republike Srpske i Tuzlanskog kantona za 2016. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

 

8. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa pozicije "Tekuća rezerva" Islamskoj zajednici u BiH – Muftijstvu Tuzlanskom;
b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa pozicije "Tekuća rezerva" Bokserskom klubu "Sloboda" Tuzla;
c) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa pozicije "Tekuća rezerva" Klubu specijalnih sportova "Tuzla" Tuzla;
d) Razmatranje prijeloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa pozicije "Tekuća rezerva" Franjevačkom samostanu "Sv. Petra i Pavla" Tuzla;
e) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa pozicije "Tekuća rezerva" Planinarsko - sportskom društvu "Gradina" Gradačac;
f) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa pozicije "Tekuća rezerva" JU Gimnazija "Mustafa Novalić" Gradačac;
g) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa pozicije "Tekuća rezerva" Udruženju roditelja djece osoba sa autizmom Tuzla;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

 

9. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o popisu sredstava i izvora sredstava kod svih budžetskih korisnika sa stanjem na dan 31.12.2017. godine;
b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o formiranju Glavne centralne popisne komisije;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

 

10. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o dodjeljivanju sredstava općini Teočak predviđenih Programom raspodjele namjenskih sredstava Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice za 2017. godinu;
b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o dodjeli sredstava Planinarskom sportskom društvu „Gradina" Gradačac, na ime organiziranja manifestacije Međunarodni dan planina 11.12.2017.godine;
Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

 

11. Razmatranje Izjašnjenja Vlade Federacije BiH povodom Inicijative za dopunu Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH;
Obrađivač: Premijer Kantona i Ministarstvo finansija

 

12. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na tekst Izjave Vlade Tuzlanskog kantona kao projektnog partnera na implementaciji projekta "Inovativnim umom do pametnih škola";
Obrađivač: Ministarstvo razvoja i poduzetništva

 

13. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o raspodjeli sredstava za materijalno zbrinjavanje lica u stanju socijalne potrebe za 2017. godinu;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o raspodjeli sredstava sa potrošačke jedinice subvencije prevencije ovisnosti o drogama za 2017. godinu.
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna