Saziv 104. redovne sjednice Vlade TK

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona

 

S A Z I V A
104. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati u utorak
12.12.2017. godine sa početkom u 09,00 sati u sali za sjednice

 

Za sjednicu predlaže sljedeći:

 

D N E V N I  R E D

 

1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 102. i 103. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona;

 

2. Razmatranje Izvještaja o provođenju aktivnosti iz Akcionog plana za provođenje Programa borbe protiv korupcije na području TK 2016 – 2019 za izvještajni period 2016. – 2017. godina.
Obrađivač: Tim za sprečavanje korupcije na području Tuzlanskog kantona

 

3. Razmatranje Informacije o inspekcijskim nadzorima izvršenim u osiguravajućim kućama i stanicama tehničkih pregleda;
Obrađivač: Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

 

4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju procijenjene vrijednosti službenih vozila;
Obrađivač: Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

 

5. Razmatranje Finansijskog plana Javne ustanove Slušba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za 2018.g.;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak i JU Služba za zapošljavanje TK

 

6. Razmatranje Informacije o radu "Instituta za zavarivanje" d.o.o. Tuzla za period 01.01. – 31.10.2017. godine;
Obrađivač: Ministarstvo razvoja i poduzetništva i Institut za zavarivanje Tuzla

 

7. a) Razmatranje Informacije o aktivnostima Udruženja za razvoj NERDA na području Tuzlanskog kantona za period januar – novembar 2017.;
b) Razmatranje Informacije o radu Garantnog fonda za period 01.01. – 30.11.2017.;
c) Razmatranje Zahtjeva za ispravku vrijednosti deponovanih sredstava Vlade Tuzlanskog kantona u Garantni fond;
Obrađivač: Ministarstvo razvoja i poduzetništva i Udruženje za razvoj Nerda

 

8. a) Razmatranje Informacije o efektima ulaganja iz Budžeta Tuzlanskog kantona za 2014. godinu sa Budžetske pozicije "Podrška razvoju kantona";
b) Razmatranje Informacije o efektima ulaganja iz Budžeta Tuzlanskog kantona za 2015. godinu sa Budžetske pozicije "Podrška razvoju kantona";
Obrađivač: Ministarstvo razvoja i poduzetništva

 

9. Razmatranje i utvrđivanje prijedloga Zakona o javno – privatnom partnerstvu;
Obrađivač: Ministarstvo razvoja i poduzetništva

 

10. Razmatranje Informacije o angažovanju osoba sa visokom stručnom spremom u cilju odrađivanja pripravničkog staža/stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa na Tuzlanskom kantonu i informacije o zapošljavanju i samozapošljavanju Roma;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

 

11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Pedagoških standarda za osnovni odgoj i obrazovanje;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

 

12. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usmjeravanju transfera za posebne namjene u Budžet Tuzlanskog kantona za 2017. godinu za JU Centar za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora Tuzla;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

 

13. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usmjeravanju donacije u Budžet Tuzlanskog kantona za 2017. godinu za JU OŠ "Pazar" Tuzla;
b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usmjeravanju donacije u Budžet Tuzlanskog kantona za 2017. godinu za JU OŠ "Hasan Kikić" Gradačac;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

 

14. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usmjeravanju transfera za posebne namjene u Budžet Tuzlanskog kantona za 2017. godinu na ime dodjele finansijske pomoći Budžetu Tuzlanskog kantona dodijeljene od strane Ministarstva finansija Federacije BiH;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

 

15. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju osnovice za obračun plaće svih budžetskih korisnika Tuzlanskog kantona za mjesec novembar 2017. godine;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju naknada za ishranu u toku rada budžetskim korisnicima Tuzlanskog kantona za mjesec novembar 2017. godine;
Obrađivač: Ministarstvo finansija
16. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o davanju saglasnosti na odluke o odobravanju sredstava planiranih Programom ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2017. godini i to:
- Općini Srebrenik – 1 projekat
- Općini Gradačac – 1 projekat
- Općini Kladanj – 1 projekat
- Općini Banovići – 3 projekta
- Općini Lukavac – 1 projekat
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

 

17. Razmatranje Odgovora Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Mišljenja Ministarstva finansija u vezi zahtjeva za pomoć radnicima d.d. „Konjuh" Živinice;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Ministarstvo finansija

 

18. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

 

19. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o odobravanju sredstava Javnom preduzeću „Šume Tuzlanskog kantona" d.d. Kladanj za finansiranje rada čuvarske službe za 2017. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

 

20. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o odobravanju finansijskih sredstava na ime pomoći privrednim društvima sa većinskim državnim kapitalom iz resorne nadležnosti, koja nisu u mogućnosti da za svoje radnike obetbijede pristup pravima iz obaveznog zdravstvenog osiguranja;
Obrađivač: Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva

 

21. Razmatranje i utvrđivanje prijedloga Odluke o stavljanju van snage Odluke o pristupanju izradi regulacionog plana lokaliteta dijela područja naselja Brateljevići;
Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

 

22. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o dodjeljivanju sredstava udruženjima čija je djelatnost usmjerena na zaštitu i unapređenje okolice;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o dodjeljivanju sredstava UNDP-u po Sporazumu za sufinansiranje projekta Povećanja energetske efikasnosti u objektu JU SRC Srebrenik;

c) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o dodjeljivanju sredstava općinama Tuzlanskog kantona koja su kandidovala projekte iz oblasti zaštite okolice putem javnog konkursa za sufinansiranje mjera energijske efikasnosti za podršku projektima u skladu sa Kantonalnim planom zaštite okoliša;

d) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o dodjeljivanju sredstava općini Srebrenik za projekte iz oblasti zaštite okolice.
Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna