Saziv 107. redovne sjednice Vlade TK

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona

S A Z I V A 
107. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati 
u utorak 16.01.2018. godine sa početkom u 09.00 sati u sali za sjednice

 

 Za sjednicu predlaže sljedeći:

D N E V N I    R E D

 

1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 105. i 106. redovne sjednice i 50., 51. i 52. vanredne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona;

2. Razmatranje Plana poslovanja JP “Međunarodni aerodrom Tuzla” d.o.o. za 2018. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja i JP Međunarodni aerodrom Tuzla

3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o godišnjoj ocjeni rada policijskog komesara za period 01.12.2016. do 30.11.2017. godine;
Obrađivač: Ministarstvo unutrašnjih poslova i Nezavisni odbor

4. a) Razmatranje Informacije o ostvarenim rezultatima deminiranja i uništavanja neeksplodiranih ubojitih sredstava na području Tuzlanskog kantona u 2017. godini;
b) Razmatranje Plana deminiranja na području Tuzlanskog kantona za 2018. godinu;
Obrađivač: Kantonalna uprava civilne zaštite

5. Razmatranje i utvrđivanje prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravobranilaštvu;
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave

6. Razmatranje i utvrđivanje prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima;
Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

7. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa rada Vlade Tuzlanskog kantona za 2018. godinu;
Obrađivač: Ured Vlade

8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o pristupanju dodjeli koncesije i određivanju koncesora u postupku po samoinicijativnoj ponudi privrednog društva “LUXURIA” doo Lukavac;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju kriterija za sufinansiranje troškova prijevoza učenika osnovnih škola za period februar – juni školske 2017/2018 godine;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o dozvoli prekoračenja na transakcijskom računu Budžeta Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo finansija


11. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju osnovice za obračun plaće za decembar 2017. godine;
b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju visine naknade za ishranu u toku rada za decembar 2017. godine;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

12. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju učešća u nabavci ortotsko – protetskih pomagala i drugih pomagala za ratne vojne invalide Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja

13. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka dodjele stipendija braniocima i članovima njihovih porodica;
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja

14. Razmatranje Informacije o efektima ulaganja u povratak iz Budžeta Tuzlanskog kantona na području Republike Srpske i Tuzlanskog kantona za 2017. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

15. Razmatranje Mišljenja na tekst Prednacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

16. Razmatranje Mišljenja na nacrt Sporazuma i nacrt Administrativnog Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Švicarske Konfederacije o socijalnoj sigurnosti;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

17. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspisivanju i utvrđivanju teksta Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Kantonalne direkcije robnih rezervi u sastavu Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju ovlaštenja ministru trgovine, turizma i saobraćaja da odlučuje o pravima i dužnostima iz radnog odnosa direktora Kantonalne direkcije robnih rezervi;
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja

18. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za prijem namještenika u radni odnos.
Obrađivač: Ministarstvo finansijaPREMIJER KANTONA

Bego Gutić

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna