Saziv 108. redovne sjednice Vlade TK

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona

 

S A Z I VA
108. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati
u utorak 23.01.2018. godine sa početkom u 09.00 sati u sali za sjednice

 

Za sjednicu predlaže sljedeći:

 

D N E V N I R E D

 

1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 53. vanredne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona;

 

2. Razmatranje i utvrđivanje prijedloga Zakona o dopunama Zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

 

3. Razmatranje teksta Kolektivnog ugovora usaglašenog između JP "Spreča" d.d. Tuzla kao poslodavca, Sindikalne organizacije i predstavnika nosioca državnog kapitala;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i JP Spreča Tuzla

 

4. Razmatranje Obavještenja o pravu preče kupovine;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

 

5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o odobravanju sredstava u operativnom planu Budžeta Tuzlanskog kantona za period 01.01. – 31.03.2018. godine;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

 

6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije „Tekuća rezerva" na ime nabavke kotla u JU OŠ „Stupari" Kladanj;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

 

7. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o ovlašćenju za potpisivanje naloga za plaćanje preko JRT TK;
b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o ovlašćenju za raspolaganje sredstvima na depozitnom računu Vlade Tuzlanskog kantona kod Razvojne banke Federacije BiH;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

 

8. Razmatranje Operativnog/akcionog plana 2018.-2020. godina Strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period 2016 - 2020. godina;
Obrađivač: Ministarstvo privrede

 

9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izražavanju interesa za učešće u Programu saradnje EU/IPA INTERREG;
Obrađivač: Ministarstvo privrede

 

10. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa korištenja sredstava za realizaciju dopunskih prava i ostalih izdvajanja sa kriterijima za raspodjelu korisnicima boračko – invalidske zaštite u 2018 godini;
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja

 

11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o visini i rasporedu sredstava kantonalnim udruženjima pripadnika braniteljske populacije od posebnog društvenog interesa Tuzlanskog kantona za 2018 godinu;
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja

 

12. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prihvatanju prijedloga Evropskog suda za ljudska prava za zaključivanje prijateljske nagodbe u predmetima koji se vode pred tim sudom; (stepen tajnosti: Interno)
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave

 

13. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za prijem uposlenika u radni odnos u Kantonalni sud u Tuzli;
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave

 

14. Razmatranje Informacije sačinjene po osnovu Zahtjeva Rudnika soli "TUZLA" za plaćanje duga po osnovu doprinosa za nezaposlene u tri rate i otpis kamata;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

 

15. Razmatranje Izvještaja o napretku Vlade Tuzlanskog kantona po pitanju realizacije reformske agende za BiH za izvještajni period oktobar - decembar 2017. godine.
Obrađivač: Koordinator za evropske integracije

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna