Saziv 2. redovne sjednice Vlade TK

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona

 

S A Z I V A
2. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati
u utorak 27.02.2018. godine sa početkom u 9,00 sati u sali za sjednice

 

Za sjednicu predlaže sljedeći:

 

D N E V N I  R E D

 

1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 110. redovne, 55. i 56 vanredne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona;

 

2. Razmatranje Programa rada Kantonalne uprave civilne zaštite za 2018. godinu;
Obrađivač: Kantonalna uprava civilne zaštite

 

3. Razmatranje Informacije o stanju u oblasti sporta na području Tuzlanskog kantona u 2017.godini;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

 

4. Razmatranje Informacije u vezi sa izmiještanjem forenzičkih pacijenata iz Kazneno – popravnog zavoda poluotvorenog tipa Tuzla;
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave

 

5. Razmatranje prijedloga i donošenje Uredbe o izmjenama Uredbe o pravilima disciplinskog postupka za disciplinsku odgovornost državnih službenika i namještenika u organima državne službe u Tuzlanskom kantonu;
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave

 

6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za plaće državnih službenika u organima državne službe Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

 

7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju kriterija, uslova i postupka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice "Troškovi manifestacija";
Obrađivač: Ured premijera

 

8. Razmatranje Informacije o utrošku sredstava sa budžetske pozicije "Intervencije javnim preduzećima i privrednim društvima" sa postignutim efektima za 2017. godinu;
Obrađivač: Ministartstvo privrede

 

9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Program o raspodjeli sredstava sa potrošačke jedinice – "Intervencija javnim preduzećima i privrednim društvima" za 2018. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo privrede

 

10. a) Razmatranje Izvještaja o implementaciji Programa javnih investicija Tuzlanskog kantona u 2017. godini;
b) Razmatranje Izvještaja o radu Komisije za izradu Programa javnih investicija Tuzlanskog kantona za period septembar 2017. – februar 2018. godine;
Obrađivač: Ministarstvo privrede

 

11. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izražavanju interesa za učešće u Programu saradnje EU/IPA INTERREG;
b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju komisije za izradu Programa javnih investicija Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo privrede

 

12. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o raspoređivanju sredstava – tekući transferi;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva

 

13. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prihvatanju pokroviteljstva "3. Simpozija urgentne medicine Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem", bez finansijske potpore;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva

 

14. Razmatranje prijedloga za pokretanje postupka zaključivanja Aneksa Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog i srednjeg obrazovanja.
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna