4.REDOVNA SJEDNICA VLADE KANTONA

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona (“Službene novine Tuzlanskog Kantona”, br. 7/05, 7/07 i 11/08), premijer Kantona

S A Z I V A
4. redovnu sjednicu Vlade Kantona koja će se održati u ponedjeljak
15.07.2013. godine sa početkom u 9,00 sati u sali za sjednice


Za sjednicu predlaže slijedeći


D N E V N I   R E D

1.Razmatranje i utvrđivanje nacrta Zakona o osnivanju Javne ustanove Direkcija regionalnih cesta TK;
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja

2.a) Razmatranje Izvještaja o poslovanju JP „Međunarodni aerodrom Tuzla“ d.o.o. za period 01.01. do 31.12.2012. godine sa Izvještajem o radu Nadzornog odbora JP „Međunarodni aerodrom Tuzla“ d.o.o. za period 01.01.do 31.12.2012. godine;
b) Razmatranje Plana poslovanja JP „Međunarodni aerodrom Tuzla“ d.o.o. za 2013. godinu sa Planom rada Nadzornog odbora JP „Međunarodni aerodrom Tuzla“d.o.o. za 2013. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja i JP „Međunarodni aerodrom Tuzla“

3.Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o odobravanju sredstava sa pozicije „Tekuća rezerva“, potrošačka jedinica 11050001;
Obrađivač: Ured premijera i Ured Vlade

4.Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o određivanju manifestacija od interesa za TK za 2013. godinu;
Obrađivač: Ured premijera

5.Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o otvaranju podračuna u okviru Jedinstvenog računa trezora TK za namjenska sredstva uplaćena po osnovu grantova i donacija;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

6.a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o utvrđivanju Plana novčanih tokova za period juli – septembar 2013. godine;
b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o odobravanju sredstava u operativnom planu Budžeta TK za period juli – septembar 2013. godine;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

7.Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o usmjeravanju neplaniranih donacija u Budžet TK za 2013. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

8.a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju osnovice za obračun plaće za mjesec juli, avgust i septembar 2013. godine;
b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju visine naknade za ishranu u toku rada za mjesec juli, avgust i septembar 2013. godine;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

9.Razmatranje prijedloga i donošenje Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Komisije za vođenje drugostepenog disciplinskog postupka za namještenike;
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave

10.Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva finansija;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

11.Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za prijem u radni odnos dva zaposlenika u Općinskom sudu Lukavac;
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave

PREMIJER KANTONA
Sead Čaušević

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15