Saziv 13. redovne sjednice

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona saziva

 

S A Z I V A
13. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati
u utorak 15.05.2018. godine sa početkom u 9.00 sati u sali za sjednice

 

Za sjednicu predlaže sljedeći:


D N E V N I  R E D

 


1. Razmatranje i utvrđivanje prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o osnivanju Javne ustanove Odgojni centar Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave


2. Razmatranje i utvrđivanje prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u TK;
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave


3. Razmatranje i utvrđivanje prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama;
Obrađivač: Ministarstvo privrede


4. Razmatranje i utvrđivanje prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o sudskim taksama;
Obrađivač: Ministarstvo finansija


5. Razmatranje i utvrđivanje prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o kantonalnim administrativnim taksama i tarifi kantonalnih administrativnih taksi;
Obrađivač: Ministarstvo finansija


6. Razmatranje Informacije o stanju obrta na podrucju Tuzlanskog kantona za 2017. godinu i pravci razvoja;
Obrađivač: Ministarstvo privrede


7. Razmatranje Informacije o stanju u privrednim društvima iz oblasti primarne poljoprivredne proizvodnje, prehrambene i drvne industrije, šumarstva i vodoprivrede na području Tuzlanskog kantona za 2017. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede


8. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice "Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava";
Obrađivač: Ured za zajedničke poslove i Vlada Tuzlanskog kantona


9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prihvatanju teksta mišljenja na odobrena kreditna sredstva iz kreditne linije uz subvencioniranje dijela kamatne stope iz sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2018. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo privrede


10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prihvatanju teksta Protokola o načinu izmirenja obaveza po osnovu obračunatih a neuplaćenih koncesionih naknada između Vlade Tuzlanskog kantona i JP "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo ZD Rudnici "Kreka" d.o.o. Tuzla;
Obrađivač: Ministarstvo privrede


11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa bužetske pozicije "Troškovi manifestacija" Savezu dobitnika najvećih ratnih priznanja Tuzlanskog kantona, za sufinansiranje programa manifestacije obilježavanja 12. juna - Dana dobitnika najvećih ratnih priznanja Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ured premijera


12. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice "Manifestacije" "Nuhanović" d.o.o. podružnica "Lukavački sajam" Lukavac na ime refundacije troškova organizacije i realizovanja Međunarodnog sajma turizma i ekologije "LIST 2018";
b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice "Manifestacije" nevladinoj organizaciji "Radio Kameleon"- otvorena mreža ljudskih prava i demokratije Tuzla na ime refundacije troškova organizacije i realizovanja manifestacije Prvi međunarodni "Festival savremene žene", koji je održan u Tuzli u periodu od 19. do 22. aprila 2018. godine;
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja

 

13. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju prijedloga kandidata za članove komisije ispred osnivača JZU UKC Tuzla za provođenje postupka izbora najpovoljnijeg ponuđača u postupku davanja u zakup kapaciteta zdravstvenih ustanova;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva

 

14. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o pristupanju dodjeli koncesije i određivanju koncesora u postupku po samoincijativnoj ponudi privrednog društva "BIO POOL"d.o.o. Starić, općina Kladanj;
b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o pristupanju dodjeli koncesije i određivanju koncesora u postupku po samoincijativnoj ponudi privrednog društva "KOBENS" d.o.o. Priluk Živinice;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

 

15. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o usmjeravanju transfera za posebne namjene u Budžet Tuzlanskog kantona za 2018. godinu za JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno - historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona, JU Narodna i univerzitetska biblioteka "Derviš Sušić", JU OŠ "Hasan Kikić" Gračanica;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade i Ministarstvo obrazovanja i nauke

 

16. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o usmjeravanju donacije u Budžet Tuzlanskog kantona za 2018. godinu za JU Mješovita srednja elektro - mašinska škola Lukavac, JU Prva osnovna škola Srebrenik, JU OŠ "Lukavica" Gračanica, JU OŠ "Špionica" Srebrenik i JU Mješovita srednja mašinska škola Tuzla;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

 

17. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za realizaciju odgojno - obrazovnog i rehabilitacijskog tretmana prema Selektivnom programu za rad preko ljetnog raspusta sa učenicima osobama sa autizmom u periodu 02.07.2018 - 17.08.2018. godine;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

 

18. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva finansija;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

 

19. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o imenovanju radne grupe za sprovođenje Strategije u vezi sa osobama sa invaliditetom;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

 

20. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za prijem jednog zaposlenika u JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla,u radni odnos na neodređeno vrijeme.
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna