Saziv 15. redovne sjednice

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona

 

S A Z I V A
15. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati
u utorak 29.05.2018. godine sa početkom u 9,00 sati u sali za sjednice

 

Za sjednicu predlaže sljedeći:

 

D N E V N I R E D

 

1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 9. i 10. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona;

 

2. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o dodjeli koncesije za zahvatanje vode iz vlastitog izvora vodosnabdijevanja - kopanog bunara koji se nalazi u krugu privrednog društva "M.H. Građevinar" d.o.o. Živinice za sanitarne i tehnološke potrebe objekta za proizvodnju betona;
Obrađivač: Komisija za koncesije Tuzlanskog kantona

 

3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji JU Bosanki kulturni centar Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu sport i mlade i JU Bosanski kulturni centar TK

 

4. Razmatranje Izvještaja o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za period januar – mart 2018. godine;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva i Zavod zdravstvenog osiguranja TK

 

5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prihvatanju teksta Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva na području Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva i Zavod zdravstvenog osiguranja TK

 

6. Razmatranje Mišljenja Ministarstva zdravstva i Ministarstva privrede na zahtjeve za tumačenje i izmjene Zakona o regulisanju dospjelih a neuplaćenih obaveza po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje i osiguranje od nezaposlenosti rudnika uglja u Tuzlanskom kantonu;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva, Ministarstvo privrede i Zavod zdravstvenog osiguranja TK

 

7. Razmatranje nacrta Programa javnih investicija Tuzlanskog kantona 2019. – 2021. godina;
Obrađivač: Ministarstvo privrede

 

8. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2018. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

 

9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa pozicije "Tekuća rezerva" Košarkaškom savezu BiH za za organizaciju I održavanje međunarodne košarkaške utakmice;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

 

10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o poništavanju objavljenog Javnog oglasa, raspisivanju ponovnog i utvrđivanju teksta Javnog oglasa za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove Odgojni centar Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave

 

11. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice "Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava";
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja, Ministarstvo pravosuđa i uprave

 

12. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Senata Evropskog univerziteta Kallos Tuzla o broju i strukturi studenata za upis na odobrene studijske programe u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija ,drugog i trećeg ciklusa studija na fakultete Univerziteta u akademskoj 2018/2019. godini;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

 

13. Razmatranje Plana upisa učenika u prvi razred srednjih škola Tuzlanskog kantona za školsku 2018/2019. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

 

14. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usmjeravanju transfera za posebne namjene u Budžet Tuzlanskog kantona za 2018. godinu za JU Univerzitet u Tuzli;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

 

15. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o usmjeravanju donacije u Budžet Tuzlanskog kantona za 2018. godinu za JU OŠ Edhem Mulabdić Gradačac, JU Gimnazija Meša Selimović Tuzla, JU OŠ Gornja Tuzla Tuzla;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

 

16. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za popunu radnog mjesta državnog službenika putem internog premještaja.
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna