Saziv 16. redovne sjednice

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona

 

S A Z I V A
16. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati u utorak
05.06.2018. godine sa početkom u 9.00 sati u sali za sjednice

 

Za sjednicu predlaže sljedeći:

 

D N E V N I R E D

 

1. Razmatranje i utvrđivanje prijedloga Zakona o dopunama Zakona o porezu na promet nepokretnosti i prava;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

 

2. Razmatranje Informacije o stanju sigurnosti na području Tuzlanskog kantona za 2017. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo unutrašnjih poslova

 

3. Razmatranje Izvještaja o radu JP Radio – televizija Tuzlanskog kantona za 2017. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade i JP RTV TK

 

4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice "Podrška projektima Kantonalne privredne komore" za 2018. godinu
Obrađivač: Ured premijera i Privredna komora Tuzlanskog kantona

 

5. Razmatranje prijedloga i donošenje Uredbe o izmjeni Uredbe o vršenju ovlaštenja organa Tuzlanskog kantona i općina na području Tuzlanskog kantona u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala;
Obrađivač: Ured Vlade

 

6. Razmatranje Izvještaja o realizaciji plana proljetne sjetve u 2018. godini za područje Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

 

7. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa pozicije "Tekuća rezerva" Udruženju građana "Podrinje" Tuzla, kao finansijska podrška u realizaciji projekta "Bošnjaci na Drini";

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa pozicije "Tekuća rezerva" Medžlisu Islamske zajednice Gradačac, kao finansijska podrška u realizaciji projekta otvaranja džamije u Srnicama Donjim;

c) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa pozicije "Tekuća rezerva" Medžlisu Islamske zajednice Tuzla, na ime obezbjeđenja dijela potrebnih finansijskih sredstava u realizaciji projekta rekonstrukcije krova i munare Brdo – Kethode džamije u Tuzli;

d) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa pozicije "Tekuća rezerva" Sportskom savezu Tuzlanskog kantona za pomoć u organizaciji utakmice košarkaške reprezentacije BiH u sklopu kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo;

e) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa pozicije "Tekuća rezerva" JU Gimnazija "Ismet Mujezinović" Tuzla, u svrhu odlaska učenika sa pratiocem na Globalno takmičenje iz engleskog jezika koje se održava u Barceloni;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

 

8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju prethodne saglasnosti na Odluku Senata Visoke škole za savremeno poslovanje, informacione tehnologije i tržišne komunikacije "Internacionalna poslovno - informaciona akademija" Tuzla o broju studenata za upis na odobrene studijske programe u prvu studijsku godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2018/19. godini;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

 

9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti Odluku o utvrđivanju Liste deficitarnih zanimanja na području Tuzlanskog kantona za školsku 2018/19.godinu;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

 

10. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Rješenja o imenovanju Komisije za zbrinjavanje zaposlenika za čijim radom je prestala potreba u ustanovama osnovnog obrazovanja u školskoj 2018/19. godini;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Rješenja o imenovanju Komisije za zbrinjavanje zaposlenika za čijim radom je prestala potreba u ustanovama srednjeg obrazovanja u školskoj 2018/19. godini;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

 

11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o visini naknade za izdržavanje hranjenika u tradicionalnom hraniteljstvu za 2018. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

 

12. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije "Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava";
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

 

13. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o proglašenju ceste od značaja za Tuzlanski kanton;
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja

 

14. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija, načinu i postupku raspodjele namjenskih sredstava prikupljenih po osnovu naknada za obavljene tehničke preglede vozila;
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja

 

15. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice "Manifestacije" Opštoj poljoprivrednoj zadruzi Tarevci za pomoć u organizaciji manifestacije "IX Međunarodni sajam ruralnog stvaralaštva Tarevci 2018";
b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice "Manifestacije" Udruženju žena "Mreža žena otvoreno srce u Bosni i Hercegovini" za pomoć u organizaciji manifestacije " 8. Sajam organskih proizvođača Eko - Etno 2018";
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja

 

16. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o prijemu radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme u JU Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja

 

17. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka u vez sa Izmjenama i dopunama Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2018. godinu.
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna