Saziv 17. redovne sjednice

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona

 

S A Z I V A
17. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se
održati u utorak 12.06.2018. godine sa početkom u 9,00 sati u sali za sjednice

 

Za sjednicu predlaže sljedeći:

 

D N E V N I  R E D

 

1. Usvajanje izvoda iz zapisnika sa 11. i 12. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona;

 

2. Razmatranje i utvrđivanje prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom obrazovanju i odgoju;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

 

3. Razmatranje i utvrđivanje prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

 

4. Razmatranje i utvrđivanje prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2018. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

 

5. Razmatranje prijedloga i donošenje Smjernica ekonomske i fiskalne politike Tuzlanskog kantona za period 2019-2021. godina;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

 

6. Razmatranje i utvrđivanje prijedloga Zakona o dopuni Zakona o značajnim datumima i ličnostima na području Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja

 

7. Razmatranje Informacije o stanju postupka čišćenja poslovne zgrade "Soda So";
Obrađivač: Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa

 

8. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o pokretanju postupka javne nabavke sa ugradnjom rolo zavjesa na I spratu zgrade u ulici Rudarska 65.;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke sa ugradnjom rolo zavjesa na I spratu zgrade u ulici Rudarska 65.;

c) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prihvatanju teksta Ugovora o nabavci sa ugradnjom rolo zavjesa na I spratu zgrade u ulici Rudarska 65.;
Obrađivač: Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa

 

9. Razmatranje Informacije o stanju turističko - ugostiteljske djelatnosti na području Tuzlanskog kantona u 2017. godini;
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja

 

10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prihvatanju teksta Protokola o postupanju nadležnih organa u prihvatu, propratu i privremenom zbrinjavanju ranjivih readmisiranih osoba koje se vraćaju po osnovu sporazuma o readmisiji;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

 

11. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju osnovice za obračun plaće za mjesec maj 2018. godine;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju visine naknade za ishranu u toku rada za mjesec maj 2018. godine;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

 

12. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o odobravanju sredstava sa pozicije "Tekuća rezerva";
Obrađivač: Ministarstvo finansija

 

13. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju kriterija, uslova i postupka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice – Mediji;
Obrađivač: Ured premijera

 

14. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o načinu i uslovima raspodjele sredstava prikupljenih od naknade za zakup sportsko - privrednih lovišta;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede

 

15. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na tekst Sporazuma između Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Javnog preduzeća "Šume Tuzlanskog kantona" d.d. Kladanj o regulisanju međusobnih prava i obaveza koji se odnosi na obavljanje poslova i finansiranje troškova čuvarske službe u državnim šumama i stručnih poslova gospodarenja privatnim šumama;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede

 

16. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o usmjeravanju transfera za posebne namjene u Budžet Tuzlanskog kantona za 2018. godinu za JU Univerzitet u Tuzli, JU Mješovita srednja škola "Hasan Kikić" Gradačac;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

 

17. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o broju studenata za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija na fakultete/Akademiju Univerziteta u Tuzli;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

 

18. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju predhodne saglasnosti za ustupanje zemljišta JU Prva Osnovna škola Živinice po zahtjevu JU Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

 

19. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije "Manifestacije", društvu za posredništvo, informativnu i trgovinsku djelatnost Tuzla "Vidik" d.o.o. na ime troškova organizacije i realizacije manifestacije "Kristal soli" 2017 u Tuzli;
Obrađivač: Ministarstvo privrede

 

20. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva za boračka pitanja;
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja

 

21. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti predsjedniku Općinskog suda u Tuzli za zaključivanje ugovora o zakupu;
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave

 

22. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju naknade za rad predsjedniku i članovima Disciplinske komisije za kantonalne organe državne službe;
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave


23. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o davanju saglasnosti za prijem zaposlenika u JU Odgojni centar Tuzlanskog kantona i Kantonalnom zavodu za pružanje pravne pomoći;
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna