Saziv 19. redovne sjednice

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona

S A Z I V A
19. redovnu sjednicu Vlade Tuzlankog kantona koja će se održati
u utorak 26.06.2018. godine sa početkom u 9.00 sati u sali za sjednice

Za sjednicu predlaže sljedeći:

D N E V N I   R E D

1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 14., 15. i 16. redovne i 4. vanredne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona;


2. Razmatranje Izvještaja o radu JU Centar za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak i JU Centar za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama


3. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Uredbe o obimu, načinu i postupku ostvarivanja prava na ortopedska i druga pomagala koja se mogu propisivati u okviru obaveznog zdravstvenog osiguranja;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o jedinstvenoj listi ortopedskih i drugih pomagala;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva i Zavod zdravstvenog osiguranja TK


4. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2018. godini;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede


5. Razmatranje Informacije o monitoringu stanja stijenskog masiva na Tuzlanskom ležištu kamene soli;
Obrađivač: Ministarstvo privrede


6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prihvatanju teksta Mišljenja na odobrena kreditna sredstva iz kreditne linije uz subvencioniranje dijela kamatne stope iz sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2018. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo privrede


7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava za oblast tjelesne kulture i sporta za 2018. godinu
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade


8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usmjeravanju transfera za posebne namjene u Budžet Tuzlanskog kantona za 2018. godine za JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno - historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade


9. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o usmjeravanju donacije u Budžet TK za 2018. godinu za JU Centar za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora Tuzla i JU OŠ "Tinja" Srebrenik;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke


10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o oprihodovanju namjenskih sredstava uplaćenih po Sporazumu o međusobnoj saradnji u realizaciji Programa sufinansiranja zapošljavanja odgovarajućeg stručnog kadra za djecu sa poteškoćama u razvoju u osnovnom obrazovanju u redovnoj nastavi u Federaciji BiH;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke


11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije "Troškovi manifestacija" Udruženju građana Klub specijalnih sportova Tuzla za sufinansiranje manifestacije Državno prvenstvo Specijalne olimpijade "Kraljica sporta i sa nama";
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak


12. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Programa rasporeda sredstava sa potrošačke jedinice "Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava";

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o odobravanju sredstava sa potršačke jedinice "Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava";
Obrađivač: Ured Vlade i Ministarstvo za boračka pitanja


13. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usmjeravanju donacije u Budžet Tuzlanskog kantona za 2018.godinu za Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog Kantona;
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave


14. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o imenovanju koordinatora ispred Tuzlanskog kantona za kontakt i saradnju sa oružanim snagama SAD u Evropi, na realizaciji projekata rekonstrukcije objekata JU "Dom za djecu bez roditeljskog staranja" u Tuzli i JU OŠ Podorašje Srebrenik;
Obrađivač: Premijer Kantona


15. Razmatranje prijedloga i donošenje Rješenja o imenovanju Komisije za provođenje postupka po javnom pozivu za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice "Mediji" za 2018. godinu;
Obrađivač: Ured Vlade


16. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za prijem u radni odnos dva državna službenika.
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja


PREMIJER KANTONA

Jakub Suljkanović

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna