Saziv 21. redovne sjednice

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona

 

S A Z I V A
21. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati u utorak
10.07.2018. godine sa početkom u 09.00 sati u sali za sjednice

 

Za sjednicu predlaže sljedeći:

 

D N E V N I R E D

 

1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 19. redovne i 8. vanredne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona;

 

2. Razmatranje i utvrđivanje prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo unutrašnjih poslova

 

3. Razmatranje Izmjena i dopuna Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2018. godinu sa Izmjenama i dopunama Operativnog programa zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja za 2018. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva i Zavod zdravstvenog osiguranja TK

 

4. Razmatranje Informacije o nadzoru, provjeri rada koncesionara i praćenju izvršenja koncesionih ugovora;
Obrađivač: Komisija za koncesije TK

 

5. Razmatranje Informacije o obezbjeđivanju rezervi krvi za potrebe liječenja građana u Tuzlanskom kantonu sa osvrtom na status dobrovoljnih davalaca krvi i mogućnosti obezbjeđenja krvi kao lijeka za 2017. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva


6. Razmatranje Analize zdravstvenog stanja stanovništva Tuzlanskog kantona i indikatori zdravlja u 2017. godini;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva

 

7. Razmatranje Informacije o dodatnim pitanjima Evropske komisije u svrhu pripreme mišljenja o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropsku uniju;
Obrađivač: Koordinator za poslove evropskih integracija

 

8. Razmatranje Izvještaja o razvoju sa Izvještajem o implementaciji Strategije razvoja Tuzlanskog kantona 2016. - 2020. godina za 2017. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo privrede

 

9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na tekst Sporazuma o međusobnoj suradnji u realizaciji "Programa dokvalifikacije/prekvalifikacije nezaposlenih osoba za certificirane zavarivače u cilju njihovog zapošljavanja";
Obrađivač: Ministarstvo privrede

 

10. Razmatranje prijedloga i donošenje Uredbe o dopunama Uredbe o vrsti vlastitih prihoda i načina i rokova raspodjele;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

 

11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa pozicije "Tekuća rezerva" Udruženju mladih "Obnova" Tuzla, za sufinansiranje manifestacije "Peti tolerantni gulaš;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

 

12. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa raspodjele sredstava sa potrošačke jedinice "Pomoć vjerskim zajednicama " za 2018. godinu;
Obrađivač: Ured Premijera

 

13. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti u vezi sa drugom prodajom stečajnog dužnika "Muška voda" d.o.o. u stečaju Kladanj;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

 

14. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspisivanju Javnog oglasa i utvrđivanju teksta Javnog oglasa za nominiranje kandidata za upražnjene pozicije članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća za vodoprivrednu djelatnost "Spreča" d.d. Tuzla, ispred državnog kapitala;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

 

15. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Programa rasporeda sredstava sa potrošačke jedinice "Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava";
b) Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o izmjeni odluka o odobravanju sredstava sa potršačke jedinice "Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava";
Obrađivač: Ured Vlade i Ministarstvo za boračka pitanja

 

16. Razmatranje Prigovora uložen na Rješenje Vlade Tuzlanskog kantona o razrješenju člana Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva

 

17. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti Kantonalnom sudu u Tuzli i Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona za prijem namještenika.
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna