Saziv 30. redovne sjednice Vlade Tuzlankog kantona

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona

 

S A Z I V A
30. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati u srijedu
12.09.2018. godine sa početkom u 9,00 sati u sali za sjednice

 

Za sjednicu predlaže sljedeći:

 

D N E V N I R E D


1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 27. i 28. redovne i 14. i 15. vanredne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona;

 

2. Razmatranje Izvještaja o radu Kantonalne agencije za privatizaciju Tuzla sa Finansijskim izvještajem Kantonalne agencije za privatizaciju za period 01.01. – 30.06.2018. godine;
Obrađivač: Kantonalna agencija za privatizaciju

 

3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JP Međunarodni aerodrom Tuzla" o usvajanju izmjena i dopuna plana poslovanja za 2018. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja i JP "Međunarodni aerodrom Tuzla"

 

4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Cjenovnik o visini naknade za izvršene usluge Javne ustanove Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i JU Veterinarski zavod TK

 

5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za popunu upražnjenog radnog mjesta putem javnog konkursa u Službu Skupštine Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Služba Skupštine Tuzlanskog kantona

 

6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o kupovini nekretnina za smještaj Policijske uprave Gračanica;
Obrađivač: Ministarstvo unutrašnjih poslova

 

7. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa pozicije "Tekuća rezerva" Savezu sjedeće odbojke Ratnih vojnih invalida i Invalidnih lica Tuzlanskog kantona;
b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa pozicije "Tekuća rezerva" Planinarskom društvu "Majevica" Srebrenik;
c) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa pozicije "Tekuća rezerva" JU Osnovna muzička škola Tuzla;
c) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa pozicije "Tekuća rezerva" JU OŠ "Humci" Čelić;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

 

8. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju osnovice za obračun plaće svih budžetskih korisnika Tuzlanskog kantona za mjesec august 2018. godine;
b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju visine naknade za ishranu u toku rada budžetskim korisnicima Tuzlanskog kantona za mjesec august 2018. godine;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

 

9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na tekst Sporazuma o međusobnoj suradnji u realizaciji „Programa sufinansiranja zapošljavanja odgovarajućeg stručnog kadra za djecu sa poteškoćama u razvoju u osnovnom obrazovanju u redovnoj nastavi u Federaciji BiH";
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

 

10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na tekst Sporazuma o osnivanju Zajedničke komisije za tumačenje odredbi Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i doktora medicine i stomatologije na području Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva

 

11. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice "Organizacije i udruženja Tuzlanskog kantona, i to:
- Hrvatsko kulturnom društvu "Napredak",
- Srpskom građanskom vijeću – Pokret za ravnopravnost Tuzlanskog kantona,
- Savezu udruženja slijepih građana Tuzlanskog kantona,
- Srpskom kulturnom prosvjetnom društvu "Prosvjeta",
- Hrvatskom društvu "Hrvatski dom" Tuzla,
- Bošnjačkoj zajednici kulture "Preporod" Tuzlanskog kantona i Općinskim društvima "Preporod" na
nivou Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

 

12. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usmjeravanju transfera za posebne namjene u Budžet TK za 2018. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

 

13. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prenosu sredstava, opreme, dokumentacije, arhive i ostalog sa Kantonalne direkcije robnih rezervi na Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja;
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja

 

14. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o odobravanju sredstava za projekat "Rekonstrukcija i dogradnja vodovoda u MZ Banovići Selo – Centralni vodovod" Općina Banovići;
b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o odobravanju sredstava za projekat "Izvođenje radova – rekonstrukcija postojećeg vodovodnog sistema Gradačac sa okolnim naseljima – Okanovići faza I", Općina Gradačac;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

 

15. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Programa rasporeda sredstava sa potrošačke jedinice "Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava"
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

 

16. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o odobravanju sredstava Gradu Doboj za MZ Bukovačke Čivčije kao učešće u rješavanju projekata održivog povratka;
b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o odobravanju sredstava Gradu Doboj za MZ Grapska Gornja kao učešće u rješavanju projekata održivog povratka;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

 

17. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Odluke Vlade Tuzlankog kantona broj: 02/1-05-20436/15 od 07.10.2015. godine.
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja

 

18. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava Uredu Vlade Tuzlanskog kantona sa potrošačke jedinice "Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava";
Obrađivač: Ured Vlade

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna