Saziv 33. redovne sjednice Vlade Tuzlankog kantona

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona

 

S A Z I V A
33. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati
u srijedu 03.10.2018. godine sa početkom u 8.30 sati u sali za sjednice

 

Za sjednicu predlaže sljedeći:


D N E V N I R E D

 

1. Razmatranje prijedloga Plana energijske efikasnosti na području Tuzlanskog kantona za period 2016 – 2018. godine;
Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

 

2. Razmatranje Plana jesenje sjetve u 2018. godini za područje Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

 

3. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prihvatanju teksta Aneksa Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog obrazovanja u Tuzlanskom kantonu;
b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prihvatanju teksta Aneksa Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja u Tuzlanskom kantonu;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

 

4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o odobravanju finansijskih sredstava Razvojnom programu Ujedinjenih naroda u Bosni i Hercegovini (UNDP) za transfer druge tranše na ime sufinansiranja direktne tehničke podrške u okviru Projekta integriranog lokalnog razvoja (ILDP);
Obrađivač: Ministarstvo privrede

 

5. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prihvatanju saradnje sa Udruženjem Centar za razvoj i podršku (CRP) na Projektu za energetsku obnovu škola na području Tuzlanskog kantona u okviru Drugog poziva EU/IPA INTERREG Programa saradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014 – 2020;
b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o imenovanju projektnog tima u svrhu pripreme i implementacije Projekta za energetsku obnovu škola na području Tuzlanskog kantona u okviru Drugog poziva EU/IPA INTERREG Programa saradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014 – 2020;
Obrađivač: Ministarstvo privrede

 

6. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o unutrašnjoj preraspodjeli planiranih rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2018. godinu između budžetskih korisnika u dijelu rasporeda rashoda po osnovu vlastitih prihoda u iznosu od 27.000,00 KM;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o unutrašnjoj preraspodjeli planiranih rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2018. godinu između budžetskih korisnika u dijelu rasporeda rashoda iz budžeta u iznosu od 282.520,00 KM;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

 

7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke o odobravanju sredstava sa pozicije "Tekuća rezerva";
Obrađivač: Ministarstvo finansija

 

8. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju osnovice za obračun plaće svih budžetskih korisnika Tuzlanskog kantona za mjesec septembar 2018. godine;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju visine naknade za ishranu u toku rada budžetskim korisnicima Tuzlanskog kantona za mjesec septembar 2018. godine;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

 

9. Razmatranje Prigovora na Rješenje o razrješenju direktora Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ured Vlade

 

10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o odobravanju sredstava za projekat "Izvođenje hidrogeoloških istražnih radova za potrebe zahvatanja podzemnih voda za naselja općine Sapna (sufinansiranje)";
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

 

11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o odobravanju sredstava Opštini Milići, kao učešće u rješavanju projekata održivog povratka – pomoć poljoprivrednoj zadruzi „BIO ORGANIK PODRINJE";
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

 

12. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za povećanje naknade za rad vanjskih saradnika;
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja

 

13. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za prijem zaposlenika u JU Muzej Istočne Bosne Tuzla.
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna