Saziv 36. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona

S A Z I V A
36. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati
u četvrtak 01.11.2018. godine sa početkom u 09.00 sati u sali za sjednice

 

Za sjednicu predlaže sljedeći:

 

D N E V N I R E D

 

1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 35. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona;

 

2. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona

 

3. Razmatranje Izvještaja o provedenoj eksternoj maturi u osnovnim školama Tuzlanskog kantona u školskoj 2017/2018. godini;
Obrađivač: Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona

 

4. Razmatranje Informacije o stanju u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg odgoja i obrazovanja u školskoj 2017/2018. godini;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

 

5. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o usmjeravanju donacija u Budžet Tuzlanskog kantona za 2018. godinu za JU Centar za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora Tuzla - 8 Odluka;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

 

6. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice "Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava";
b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa o rasporedu sredstava sa potrošačke jedinice - Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

 

7. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usmjeravanju transfera za posebne namjene u Budžet Tuzlanskog kantona za 2018. godinu za JU OŠ "Teočak";
b) Razmatranje prijedloga Odluke o usmjeravanju transfera za posebne namjene u Budžet Tuzlanskog kantona za 2018. godinu za JU Univerzitet u Tuzli;
c) Razmatranje prijedloga Odluke o usmjeravanju transfera za posebne namjene u Budžet Tuzlanskog kantona za 2018. godinu u svrhu realizacije projekta "Inovatnim umom do pametnih škola";
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke i Ministarstvo privrede

 

8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama Programa korištenja sredstava za realizaciju dopunskih prava i ostalih izdvajanja sa kriterijima za raspodjelu korisnicima boračko - invalidske zaštite u 2018. godini;
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja

 

9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Programa ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2018. godini;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

 

10. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o odobravanju sredstava za projekat "Izvođenje radova – rekonstrukcija postojećeg vodovodnog sistema Gradačac sa okolnim naseljima – Okanovići faza 1", Općina Gradačac;
b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o odobravanju sredstava za projekat „Izrada Glavnog projekta odvodnje oborinskih i kanalizacionih otpadnih voda u MZ Lukavac grad", Općina Lukavac;
c) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o odobravanju sredstava za projekat „Izrada Glavnog projekta uređenja korita potoka Mednica i Cerovac od regulisanog dijela pa uzvodno po 1.500,00 m", Općina Lukavac;
d) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o odobravanju sredstava za projekat „Sanacija i rekonstrukcija vodovoda za naselje Vitinica i dio naselja Goduš", Općina Sapna;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

 

11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o proglašenju ceste od značaja za Tuzlanski kanton;
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja

 

12. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2018. godinu između budžetskih korisnika - 4 Odluke;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

 

13. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prihvatanju teksta Aneksa III Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike u organima uprave i sudske vlasti u Tuzlanskom kantonu;
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave

 

14. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prijemu pripravnika – volontera za potrebe pravosudnih institucija u nadležnosti Ministarstva pravosuđa i uprave, bez zasnivanja radnog odnosa;
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna