Saziv 45. redovne sjednice Vlade TK

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona

 

S A Z I V A
45. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati
u četvrtak 17.01.2019. godine sa početkom u 09,00 sati u sali za sjednice

 

Za sjednicu predlaže sljedeći:

 

D N E V N I R E D

 

1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 43. i 44. redovne i 23. i 24. vanredne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona;

 

2. a) Razmatranje Informacije o ostvarenim rezultatima deminiranja i uništavanja neeksplodiranih ubojitih sredstava na području Tuzlanskog kantona u 2018. godini;

b) Razmatranje Plana deminiranja na području Tuzlanskog kantona za 2019. godinu;
Obrađivač: Kantonalna uprava civilne zaštite

 

3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o godišnjoj ocjeni rada direktora Uprave policije za period 05.03.2018. godine do 30.11.2018. godine;
Obrađivač: Ministarstvo unutrašnjih poslova i Nezavisni odbor

 

4. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka u vezi sa poduzimanjem aktivnosti na obezbjeđenju video nadzora zgrade Vlade Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa

 

5. Razmatranje prijedloga i donošenje Uredbe o izmjenama Uredbe o načinu i postupku utvrđivanja plaća, naknadama i drugim materijalnim pravima službenika i namještenika u organima uprave;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

 

6. Razmatranje prijedloga i donošenje Uredbe o dopunama Uredbe o vrsti vlastitih prihoda i načina i rokova raspodjele;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

 

7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke po prigovoru na Rješenje Vlade Tuzlanskog kantona o imenovanju direktora Kantonalne uprave civilne zaštite;
Obrađivač: Ured Vlade

 

8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspisivanju i utvrđivanju teksta Javnog oglasa za nominiranje kandidata za upražnjene pozicije članova, odnosno predsjednika Nadzornog odbora Javnog preduzeća za vodoprivrednu djelatnost "Spreča" d.d. Tuzla;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

 

9. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o pristupanju dodjeli koncesije i određivanju koncesora u postupku po samoincijativnoj ponudi privrednih društava (5 odluka);
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

 

10. Razmatranje Obavijesti o radu centara za obrazovanje odraslih na području Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

 

11. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o visini dječijeg dodatka;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o visini naknade za izdržavanje hranjenika u tradicionalnom hraniteljstvu;

c) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o visini jednokratne novčane pomoći za opremu novorođenog djeteta;

d) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju novčane pomoći u prehrani djeteta do šest mjeseci;

e) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o visini, uslovima i načinu osiguranja jednog obroka u vrijeme nastave u školama osnovnog obrazovanja;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

 

12. Kadrovska pitanja;

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna