Saziv 54. redovne sjednice Vlade TK

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona

 

S A Z I V A

54. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati

u petak 05.04.2019. godine sa početkom u 09.00 sati u sali za sjednice

 

 

Za sjednicu predlaže sljedeći:

 

D N E V N I   R E D

 

1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 53. redovne i 28. vanredne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona;

 

2. Razmatranje Izvještaja o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za period 01.01. – 31.12.2018. godine;

Obrađivač: Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

 

3. Razmatranje Izvještaja o radu i poslovanju Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona za 2018. godinu sa Izvještajem o ostvarenju finansijskog plana Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona za 2018. godinu;

Obrađivač: Ministarstvo zdravstva i Zavod za javno zdravstvo TK

 

4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog Pravilnika o izmjenama Pravilnika o plaćama, naknadama i drugim primanjima zaposlenika na Univerzitetu u Tuzli;

Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke i JU Univerzitet u Tuzli

 

5. Razmatranje Godišnjeg izvještaja o radu JU Centar za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama za 2018. godinu;

Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak i JU Centar zarehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama

 

6. Razmatranje prijedloga i donošenje Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Tuzlanskom kantonu;

Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak i Radna grupa za izradu prijedloga Uredbe

 

7. Razmatranje Izvještaja o realizaciji Programa utroška sredstava prikupljenih po osnovu Zakona o šumama za 2018. godinu.

Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

 

8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju kriterija za sufinansiranje troškova prijevoza učenika osnovnih škola za period april – juni školske 2018/2019. godine;

Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

 

9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa pozicije “Tekuća rezerva” Ženskom košarkaškom klubu “RMU BANOVIĆI” Banovići;

Obrađivač: Ministarstvo finansija

 

10. Razmatranje Informacije o prihodima i stepenu naplate po ugovorima o koncesiji iz nadležnosti Ministarstva privrede za 2018. godinu;

Obrađivač: Ministarstvo privrede

 

11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o pristupanju dodjeli koncesije i određivanju koncesora za eksploataciju tehničko – građevinskog kamena krečnjaka na ležištu “Gradina – Potpeć” u općini Srebrenik, privrednom društvu “JABLAN” d.o.o. Srebrenik;

Obrađivač: Ministarstvo privrede

 

12. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o imenovanju kantonalnog koordinatora za reformu javne uprave;

Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave

Kadrovska pitanja.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna