Saziv 56. redovne sjednice Vlade TK

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona

 

S A Z I V A
56. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati
u utorak 23.04.2019. godine sa početkom u 9.00 sati u sali za sjednice

 

 

Za sjednicu predlaže sljedeći:

D N E V N I R E D

 


1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 55. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona;

 

2. Razmatranje Zahtjeva za davanje saglasnosti JU Univerzitet u Tuzli za potpisivanje Sporazuma o međusobnoj saradnji u realizaciji sufinansiranja zapošljavanja u javnim unuverzitetima/sveučilištima u Federaciji BiH;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke i JU Univerzitet u Tuzli

 

3. Razmatranje Srednjoročnog plana potencijalnih projekata Javno - privatnog partnerstva za period 2019.–2021. godine i Godišnjeg plana projekata javno - privatnog partnerstva za 2019. godinu Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva i JZU UKC Tuzla

 

4. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Kantonalnog štaba civilne zaštite za dodjelu jednokratne novčane pomoci općini Kladanj za otklanjanje posljedica nastalih djelovanjem prirodne nesreće iz januara 2019.godine;
b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prihvatanju teksta Zahtjeva za dodjelu jednokratne novčane pomoći za otklanjanje posljedica prirodne nesreće izazvane sniježnim padavinama iz januara 2019. godine, na području općine Kladanj;
Obrađivač: Kantonalna uprava civilne zaštite

 

5. Razmatranje Informacije o zakupu poslovnog objekta na adresi Rudarska 57.;
Obrađivač: Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa

 

6. a) Razmatranje Periodičnog izvještaja Budžeta Tuzlanskog kantona od 01.01. – 31.12. 2018. godine;
b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg obračuna Budžeta Tuzlanskog kantona za 2018. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

 

7. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju osnovice za obračun plaće budžetskim korisnicima Tuzlanskog kantona za mjesec april 2019. godine;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju visine naknade za ishranu u toku rada budžetskim korisnicima Tuzlanskog kantona za mjesec april 2019. godine;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

 

8. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa rada Vlade Tuzlanskog kantona za 2019. godinu;
Obrađivač: Ured Vlade

 

9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o određivanju kriterija, uslova i postupka za raspoređivanje sredstava sa potrošačke jedinice 11010003 – Troškovi manifestacija;
Obrađivač: Ured premijera

 

10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o raspoređivanju sredstava odobrenih Budžetom Tuzlanskog kantona za 2019. godinu – Tekući trasferi neprofitnim organizacijama;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva

 

11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju naknade za ishranu u toku rada (topli obrok) za pripravnike – volontere u pravosudnim institucijama;
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave

 

12. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije "Sredstva za utrošak prihoda od koncesija" - namjenska sredstva za postupak realizacije Programa sufinansiranja Projekta izgradnje kanalizacije i vodosnabdijevanja općine Čelić;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

 

13. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za prijem zaposlenika na određeno vrijeme.
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja

 

 

PREMIJER KANTONA
Jakub Suljkanović

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna