Saziv 57. redovne sjednice Vlade TK

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona

 

S A Z I V A
57. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati
u ponedeljak 29.04.2019. godine sa početkom u 12.00 sati u sali za sjednice

 

 

Za sjednicu predlaže sljedeći:

D N E V N I R E D

 

1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 56. redovne i 30. i 31. vanredne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona;

 

2. Razmatranje Informacije o radu "Instituta za zavarivanje" d.o.o. Tuzla za period 01.01. – 31.12.2018. godine;

Obrađivač: Ministarstvo privrede i Institut za zavarivanje d.o.o. Tuzla

 

3. Razmatranje Informacije o radu Garantnog fonda Udruženja za razvoj Nerda;
Obrađivač: Ministarstvo privrede i Udruženje za razvoj Nerda

 

4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Plan korištenja finansijskih sredstava za zaštitu od požara i vatrogastvo u 2019. godini;
Obrađivač: Kantonalna uprava civilne zaštite

 

5. Razmatranje prijedloga i donošenje Uredbe o dopuni Uredbe o organizovanju službi zaštite i spašavanja u Tuzlanskom kantonu;
Obrađivač: Kantonalna uprava civilne zaštite

 

6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o realizaciji Plana implementacije Strategije za uključivanje djece sa poteškoćama u razvoju u obrazovanje sa sedmogodišnjim Planom implementacije u Tuzlanskom kantonu za 2019. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

 

7. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o visini dječijeg dodatka za 2019. godinu;
b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju novčane pomoći u prehrani djeteta do šest mjeseci;
c) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o visini jednokratne novčane pomoći za opremu novorođenog djeteta;
d) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o visini naknade za izdržavanje hranjenika u tradicionalnom hraniteljstvu za 2019. godinu;
e) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o visini, uslovima i načinu osiguranja jednog obroka u vrijeme nastave u školama osnovnog obrazovanja;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

 

8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usmjeravanju transfera za posebne namjene u Budžet Tuzlanskog kantona za 2019. godinu, za JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno – historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

 

9. Razmatranje teksta Mišljenja na nacrt Federalnog Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica.
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja

 

PREMIJER KANTONA
Jakub Suljkanović

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna