Saziv 61. redovne sjednice Vlade TK

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona

 

S A Z I V A
61. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati
u ponedjeljak 03.06.2019. godine sa početkom u 11.30 sati u sali za sjednice

 

 

Za sjednicu predlaže sljedeći:

D N E V N I R E D

 

1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 60. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona;

 

2. Razmatranje Izvještaja o radu i poslovanju Javnog preduzeća za vodoprivrednu djelatnost "Spreča" d.d. Tuzla za 2018. godinu sa Izvještajem neovisnog revizora o pregledu finansijskog izvještaja JP za vodoprivrednu djelatnost "Spreča" d.d. Tuzla za 2018. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i JP za vodoprivrednu djelatnost "Spreča" Tuzla

 

3. Razmatranje Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona Tuzla za 2018. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i JU Veterinarski zavod TK

 

4. Razmatranje Izvještaja o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za period januar – mart 2019. godine;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva i Zavod zdravstvenog osiguranja TK

 

5. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Kantonalnog štaba civilne zaštite o dodjeli jednokratne novčane pomoći općini Banovići za hitne intervencije radi poduzimanja hitnih mjera na zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara ugroženih prirodnom nesrećom (poplavom) iz maja 2019. godine;
b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prihvatanju teksta Zahtjeva za dodjelu jednokratne novčane pomoći za hitne intervencije nastale uslijed prirodne nesreće izazvane poplavama na području općine Banovići iz maja 2019. godine;
Obrađivač: Kantonalna uprava civilne zaštite

 

6. Razmatranje Informacije o stanju turističko – ugostiteljske djelatnosti na području Tuzlanskog kantona u 2018. godini;
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja

 

7. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa o utrošku namjenskih sredstava uplaćenih na osnovu naknada za obavljene tehničke preglede vozila za 2019. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja

 

8. Razmatranje prijedloga i donošenje Akcionog plana energijske efikasnosti javnih objekata na području Tuzlanskog kantona za 2019. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

 

9. Razmatranje Izvještaja o realizaciji Programa utroška sredstava prikupljenih po osnovu Zakona o šumama za 2018. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

 

10. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa rasporeda sredstava sa potrošačke jedinice – Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava;
Obrađivač: Resorna ministarstva i Ured Vlade

 

11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o određivanju manifestacija od interesa za Tuzlanski kanton za 2019. godinu;
Obrađivač: Ured premijera

 

12. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju kriterija raspodjele sredstava utvrđenih Budžetom Tuzlanskog kantona za 2019. godinu sa pozicije "Podrška nižim nivoima vlasti – Grad i općine";
Obrađivač: Komisija za utvrđivanje kriterija za raspodjelu sredstava

 

13. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2019. godinu – "Podrška povratku prognanih lica";
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

 

14. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o sufinansiranju troškova električne energije u 2019. godini za raseljena lica smještena u kolektivnim naseljima na području Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

 

15. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava za oblast tjelesne kulture i sporta za 2019. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

 

16. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Program raspodjele sredstava sa potrošačke jedinice – "Intervencije javnim preduzećima i privrednim društvima" za 2019. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo privrede

 

17. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2019. godinu između budžetskih korisnika u okviru razdjela Ministarstva unutrašnjih poslova;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2019. godinu između budžetskih korisnika u okviru razdjela Ministarstva za kulturu, sport i mlade;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

 

18. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o preknjižavanju ostvarenih vlastitih prihoda Ministarstva unutrašnjih poslova i Uprave policije u periodu januar – mart 2019. godine;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

 

19. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o otpisu potraživanja prema Ministarstvu unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo unutrašnjih poslova

 

20. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Plan upisa učenika u prvi razred srednjih škola Tuzlanskog kantona za školsku 2019./2020. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

 

21. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju prethodne saglasnosti na Odluku Senata o prijedlogu broja studenata za upis u prvu godinu studija na Odjeljenju Visoke škole računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA u Tuzli;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

 

22. Razmatranje teksta pisma namjere u svrhu pripreme projektne dokumentacije za finansijsku podršku putem Projekta integralnog lokalnog razvoja (ILDP);
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke i Ministarstvo privrede

 

23. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usmjeravanju donacije u Budžet Tuzlanskog kantona za 2019. godinu za JU OŠ "Dr. Safvet – beg Bašagić" Gradačac;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usmjeravanju donacije u Budžet Tuzlanskog kantona za 2019. godinu za JU Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju Tuzla;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

 

24. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usmjeravanju transfera za posebne namjene u Budžet Tuzlanskog kantona za 2019. godinu za JU OŠ "Lukavac Mjesto" Lukavac;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usmjeravanju transfera za posebne namjene u Budžet Tuzlanskog kantona za 2019. godinu za JU OŠ "Poljice" Lukavac;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

 

25. Razmatranje Informacije o rješavanju stambenih potreba porodica šehida – poginulih boraca i ratnih vojnih invalida općine Kladanj;
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja

 

26. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o davanju saglasnosti za prijem državnih službenika i namještenika u radni odnos u Kantonalnom pravobranilaštvu Tuzla, Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona i općinskim sudovima u Gradačcu, Lukavcu, Tuzli, Srebreniku i Gračanici;
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave

 

27. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva obrazovanja i nauke;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke
28. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za prijem zaposlenika u Ministarstvu obrazovanja i nauke putem sporazumnog preuzimanja;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

 

29. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za prijem zaposlenika u radni odnos u Javnoj ustanovi Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona.
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

 

PREMIJER KANTONA

Jakub Suljkanović

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna