Saziv 13. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona

S A Z I V A
13. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati
u utorak 29.10.2019. godine sa početkom u 09,00 sati u sali za sjednice

Za sjednicu predlaže sljedeći:


D N E V N I   R E D

1. Razmatranje Izvještaja o radu i poslovanju Univerziteta u Tuzli za 2018. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke i JU Univerzitet u Tuzli


2. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o dodjeli koncesije za eksploataciju uglja na eksploatacionim poljima "Sjeverna sinklinala" i "Južna sinklinala" koje se nalaze na područjima općina Živinice, Lukavac, Tuzla i Kalesija;
Obrađivač: Komisija za koncesije Tuzlanskog kantona


3. Razmatranje i utvrđivanje prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke Skupštine Tuzlanskog kantona o davanju saglasnosti broj: 01-02-129-2/19 od 08.04.2019. godine;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva


4. Razmatranje i utvrđivanje prijedloga Zakona o dopunama Zakona o porezu na promet nepokretnosti i prava;
Obrađivač: Ministarstvo finansija


5. Razmatranje i utvrđivanje prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na imovinu, nasljeđe i poklon;
Obrađivač: Ministarstvo finansija


6. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Uredbe o izmjenama Uredbe o naknadama troškova za službena putovanja;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o visini dnevnica za službena putovanja za budžetske korisnike Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo finansija


7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2019. godinu između budžetskih korisnika;
Obrađivač: Ministarstvo finansija


8. Razmatranje Akcionog plana za realizaciju prioriteta iz Analitičkog izvještaja Evropske komisije;
Obrađivač: Koordinator za poslove evropskih integracija ispred Vlade TK


9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama Programa utroška sredstava prikupljenih po osnovu Zakona o šumama za 2019. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede


10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Program ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2019. godini;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede


11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju prethodne saglasnosti za besplatno raspolaganje nekretninom;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

12. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice – "Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava" za JU OŠ "Teočak" Teočak;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o izmjeni odluka o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice – "Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava" za JU OŠ "Treštenica" Banovići i JU OŠ "Gnojnica" Lukavac;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke


13. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije – "Troškovi manifestacija" na ime sufinansiranje manifestacije "Veče NFC borbi";
Obrađivač: Ured premijera


14. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Sporazum o načinu realizacije Projekta adaptacija i rekonstrukcija objekta "CENTAR ZA AUTIZAM TUZLA";
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak


15. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspisivanju i utvrđivanju teksta Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Kantonalnog Zavoda za pružanje pravne pomoći;
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave


16. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspisivanju i utvrđivanju teksta Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Zavoda za prostorno planiranje i urbanizam;
Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice


17. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za prijem zaposlenika u radni odnos na neodređeno vrijeme.
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivredePREMIJER KANTONA

Prof. dr. Denijal Tulumović

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna