Saziv 8. vanredne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona


S A Z I V A

8. vanrednu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati
u petak 01.11.2019. godine sa početkom u 09,00 sati u sali za sjednice

Za sjednicu predlaže sljedeći:

D N E V N I    R E D


1. a) Razmatranje i utvrđivanje Amandmana na prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Javne ustanove Osnovna škola "Sjenjak" u Tuzli;

b) Razmatranje i utvrđivanje Amandmana na prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Javne ustanove Mješovita srednja škola u Sapni;
c) Razmatranje izjašnjenja Ministarstva obrazovanja i nauke na prijedloge/amandmane Zakonodavne-pravne komisije Skupštine Tuzlanskog kantona na prijedloge Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Javne ustanove Osnovna škola "Sjenjak" u Tuzli, Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Javne ustanove Mješovita srednja škola u Sapni, Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Javne ustanove Gimnazija "Ismet Mujezinović" u Tuzli i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Javne ustanove Mješovita srednja škola Lukavac;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke


2. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usmjeravanju transfera za posebne namjene u Budžet Tuzlanskog kantona za 2019. godinu za Javnu ustanovu Osnovna škola "Kladanj" Kladanj;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke


3. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice "Pomoć vjerskim zajednicama" Srpskoj pravoslavnoj crkvi – Crkvena opština Tuzlanska u Tuzli;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice "Pomoć vjerskim zajednicama" Islamskoj zajednici u BiH – Muftijstvu Tuzlanskom;

c) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice "Pomoć vjerskim zajednicama" Katoličkoj crkvi za Franjevački samostan "Sv.Petra i Pavla" Tuzla;
Obrađivač: Ured premijera


4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o prijenosu sredstava Dječijem "Selu mira" Turija;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice "Manifestacije" Zemljoradničkoj zadruzi "Gračanka" Gračanica na ime refundacije dijela troškova manifestacije vezane za izložbu stočarstva i ruralnog poduzetništva Gračanica – Doboj Istok 2019.;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usmjeravanju transfera za posebne namjene u Budžet Tuzlanskog kantona za 2019. godinu za JU Narodna i univerzitetska biblioteka "Derviš Sušić" Tuzla;
Obtrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade


7. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o davanju saglasnosti na odluke o odobravanju sredstava po Programu o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2019. godinu - "Podrška povratku prognanih osoba", i to:

a) Odluku o odobravanju sredstava Opštini Lopare;
b) Odluku o odobravanju sredstava Opštini Srebrenica;
c) Odluku o odobravanju sredstava Gradu Zvornik;
d) Odluku o odobravanju sredstava Gradu Doboj;
e) Odluku o odobravanju sredstava Opštini Bratunac;
f) Odluku o odobravanju sredstava Općini Čelić.
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak


8. Kadrovska pitanja.

 


PREMIJER KANTONA

Prof. dr. Denijal Tulumović

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna