Saziv 35. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona

S A Z I V A
35. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati
u utorak 10.03.2020. godine sa početkom u 08.00 sati u sali za sjednic

Za sjednicu predlaže sljedeći:


D N E V N I   R E D


1. Razmatranje Izvještaja o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona za period 01.01. – 31.12.2019. godine;
Obrađivač: Kantonalna uprava za inspekcijske poslove


2. Razmatranje Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2020. godinu sa Operativnim progamom zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja za 2020. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva i Zavod zdravstvenog osiguranja TK


3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama Programa korištenja sredstava za realizaciju dopunskih prava i ostalih izdvajanja sa kriterijima za raspodjelu korisnicima boračko-invalidske zaštite u 2020. godini;
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja


4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za dodjelu finansijskih sredstava u svrhu osiguravanja povoljnijih uslova za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica;
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja


5. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa o utrošku namjenskih sredstava uplaćenih na osnovu naknada za obavljene tehničke preglede vozila za 2020. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja


6. Razmatranje Izvještaja o realizaciji Programa utroška sredstava prikupljenih po osnovu Zakona o šumama za 2019. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede


7. Razmatranje Izvještaja o realizaciji Programa ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2019. godini;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede


8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Programa sufinansiranja projekta izgradnje kanalizacije i vodosnabdijevanja općine Čelić;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede


9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva finansija;
Obrađivač: Ministarstvo finansija


10. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju osnovice za obračun plaće za februar 2020. godine;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju visine naknade za ishranu u toku rada za februar 2020. godine;
Obrađivač: Ministarstvo finansija


11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak


12. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije "Troškovi manifestacija" Udruženju građana "Majke hendikepirane djece" Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak


13. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o prenosu ovlaštenja;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva


14. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usmjeravanju donacije u Budžet Tuzlanskog kantona za 2020. godinu za JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade


15. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usmjeravanju transfera za posebne namjene u Budžet Tuzlanskog kantona za 2020. godinu za JU Narodna i univerzitetska biblioteka "Derviš Sušić" Tuzla;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade


16. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za prijem zaposlenika u radni odnos na neodređeno vrijeme;
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja


17. Preispitivanje Zaključka Vlade Tuzlanskog kantona broj: 02/1-04-8537/20 od 03.03.2020. godine;
Obrađivač: Premijer Kantona i Ministar unutrašnjih poslova

 


PREMIJER KANTONA

Prof. dr. Denijal Tulumović


Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna