Saziv 48. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona

S A Z I V A
48. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati
u utorak 16.06.2020. godine sa početkom u 09,00 sati u sali za sjednice

Za sjednicu predlaže sljedeći:

 

D N E V N I  R E D

 

1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 46. i 47. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona;


2. Razmatranje prijedloga i donošenje Uredbe o dopuni Uredbe o polaganju stručnog ispita u ustanovama predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja na području Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona


3. Razmatranje Informacije o stanju u oblasti sporta na području Tuzlanskog kantona u 2019. godini;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade


4. Razmatranje Izvještaja o radu Vlade Tuzlanskog kantona za 2019. godinu;
Obrađivač: Ured Vlade


5. Razmatranje Izvještaja o radu ministarstava za 2019. godinu;
Obrađivač: Ministarstva


6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Program raspodjele sredstava sa potrošačke jedinice "Intervencije javnim preduzećima i privrednim društvima" za 2020. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo privrede


7. Razmatranje teksta Mišljenja na odobrena kreditna sredstva privrednim subjektima sa područja Tuzlanskog kantona iz kreditne linije uz subvencioniranje dijela kamatne stope iz sredstava Budžeta TK za 2019. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo privrede


8. a) Razmatranje Informacije u vezi sa Izvještajem o poslovanju JP "Šume Tuzlanskog kantona" d.d.
Kladanj za 2019. godinu sa revizijom finansijskih izvještaja za 2019. godinu;

b) Razmatranje Informacije u vezi sa Sanacionim planom JP "Šume Tuzlanskog kantona" d.d. Kladanj;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede


9. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o utvrđivanju uvjeta,
kriterija i postupaka za raspodjelu namjenskih sredstava od ekoloških naknada Ministarstva prostornog
uređenja i zaštite okolice;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama Programa
raspodjele namjenskih sredstava od ekoloških naknada Ministarstva prostornog uređenja i zaštite
okolice za 2020. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice


10. Razmatranje prijedloga i donošenje Rješenja o ispunjenosti uslova za početak rada i obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja za Visoku školu računarstva i informatike eMPIRICOM sa sjedištem u Tuzli;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke


11. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o davanju saglasnosti na odluke o odobravanju sredstava po Programu o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2020. godinu "Podrška povratku prognanih osoba", i to:

a) Gradu Zvornik – Mjesna zajednica Glumina;
b) Gradu Zvornik – Mjesna zajednica Liplje;
c) Opštini Srebrenica – Mjesna zajednica Potočari;
d) Općini Teočak – Mjesna zajednica Sniježnica;
e) Opštini Lopare – Mjesna zajednica Koraj;
f) Općini Sapna – Mjesna zajednica Zaseok;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak


12. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspisivanju i utvrđivanju teksta Javnog oglasa radi
popunjavanja upražnjene pozicije člana Upravnog odbora JU Služba za zapošljavanje TK;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspisivanju i utvrđivanju teksta Javnog oglasa za
nominiranje liste kandidata za upražnjenu poziciju člana Upravnog odbora Federalnog zavoda
PIO/MIO ispred Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak


13. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usmjeravanju transfera za posebne namjene u Budžet
Tuzlanskog kantona za 2020. godinu za JU Narodno pozorište Tuzla u iznosu od 5.000,00 KM;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usmjeravanju transfera za posebne namjene u Budžet
Tuzlanskog kantona za 2020. godinu za JU Narodno pozorište Tuzla u iznosu od 1.000,00 KM;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade


14. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju osnovice za obračun plaće za mjesec maj
2020. godine;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju visine naknade za ishranu u toku rada za
mjesec maj 2020. godine;
Obrađivač: Ministarstvo finansija


15. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice "Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava".
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke i Ured premijera

 

PREMIJER KANTONA

Prof. dr. Denijal Tulumović

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna