Saziv 49. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona

S A Z I V A
49. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati
u ponedjeljak 29.06.2020. godine sa početkom u 09,00 sati u sali za sjednice

Za sjednicu predlaže sljedeći:

D N E V N I  R E D

1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 48. redovne i 28. vanredne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona;


2. Razmatranje Izvještaja o radu Kantonalne uprave civilne zaštite za 2019. godinu;
Obrađivač: Kantonalna uprava civilne zaštite


3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Plan korištenja finansijskih sredstava za zaštitu od požara i vatrogastvo u 2020. godini;
Obrađivač: Kantonalna uprava civilne zaštite


4. Razmatranje Izvještaja o radu i poslovanju Javnog preduzeća za vodoprivrednu djelatnost "Spreča" dioničko društvo Tuzla za 2019. godinu sa Izvještajem nezavisnog revizora;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i JP "Spreča"


5. Razmatranje Informacije o aktivnostima Udruženja za razvoj NERDA za period januar – decembar 2019. godine;
Obrađivač: Ministarstvo privrede i Udruženje za razvoj NERDA


6. Razmatranje Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju JU Zaštićeni pejzaž "Konjuh" Banovići za 2019. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice i JU Zaštićeni pejzaž "Konjuh"

7. Razmatranje Izvještaja o radu Javne ustanove Narodno pozorište Tuzla za 2019. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade i JU Narodno pozorište Tuzla

8. Razmatranje Izvještaja o radu i poslovanju Javne ustanove Bosanski kulturni centar TK za 2019. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade i JU BKC TK

9. Razmatranje prijedloga i donošenje Pravilnika o načinu i postupku kupovine robe za robne rezerve;
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja i Kantonalna direkcija robnih rezervi


10. Razmatranje prijedloga i donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Tima za prevenciju korupcije Vlade Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Tim za prevenciju korupcije


11. Razmatranje i utvrđivanje prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima;
Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice


12. Razmatranje prijedloga i donošenje Uredbe o dopunama Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Tuzlanskom kantonu;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak


13. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju liste privrednih društava prema kojima ovlaštenja po osnovu učešća državnog kapitala vrši Vlada Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo privrede


14. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa manifestacija od interesa za Tuzlanski kanton za 2020. godinu;
Obrađivač: Ured premijera


15. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije "Troškovi manifestacija";
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja


16. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o visini i rasporedu sredstava kantonalnim udruženjima pripadnika braniteljske populacije od posebnog društvenog interesa Tuzlanskog kantona za 2020. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja


17. Razmatranje Izjašnjenja po zahtjevu ombudsmena/ombudsmana na prigovor izjavljen od Kasima Aljića na Rješenje Vlade Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede


18. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti Općinskom sudu u Tuzli za prijem dva namještenika u radni odnos;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti Općinskom sudu u Živinicama za prijem jednog državnog službenika i dva namještenika u radni odnos; Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave


19. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odobrenje Plana novčanih tokova za period od 01.07. do 30.09.2020. godine;
Obrađivač: Ministarstvo finansija


20. Kadrovska pitanja
- Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke za razrješenje članova i utvrđivanju prijedloga kandidata za privremeno imenovanje u Nadzorni odbor Javnog preduzeća za vodoprivrednu djelatnost "Spreča" d.d. Tuzla, ispred državnog kapitala.
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

 

PREMIJER KANTONA

Prof. dr. Denijal Tulumović

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna