Saziv 54. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona

S A Z I V A
54. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati
u utorak 04.08.2020. godine sa početkom u 09,00 sati u sali za sjednice

 

Za sjednicu predlaže sljedeći:

D N E V N I  R E D

1. Razmatranje Informacije o nadzoru, provjeri rada koncesionara i praćenju izvršenja koncesionih ugovora;
Obrađivač: Komisija za koncesije Tuzlanskog kantona

2. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o dodjeli koncesije za eksploataciju kvarcnog pijeska na lokalitetu PK „Šićki brod" na području Općine Lukavac;
Obrađivač: Komisija za koncesije Tuzlanskog kantona

3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspisivanju i utvrđivanju teksta Javnog konkursa za imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora u Javnoj ustanovi Univerzitet u Tuzli iz reda osnivača;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

4. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o davanju saglasnosti za raspisivanje konkursa za izbor u sva
naučno-nastavna i saradnička zvanja bez zasnivanja radnog odnosa u Javnoj ustanovi Univerzitet u Tuzli
(2 odluke);
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

5. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice - „Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava" (8 odluka);
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice - „Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava";
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave

7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka ostvarivanja prava na beneficije za upis u novu studijsku/akademsku godinu;
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja

8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka ostvarivanja prava na besplatan priključak na infrastrukturnu mrežu;
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja

9. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na prijedlog Komisije za sufinansiranje rada Javne ustanove NUB „Derviš Sušić" Tuzla i Javne ustanove Narodno pozorište Tuzla;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o osnovama i mjerilima za utvrđivanje plaća i drugih ličnih primanja uposlenika u javnim ustanovama u oblasti kulture;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

10. Kadrovska pitanja.PREMIJER KANTONA

Prof. dr. Denijal Tulumović

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna