Saziv 68. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona

S A Z I V A
68. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati u utorak
10.11.2020. godine sa početkom u 09.00 sati u plavoj sali BKC-a Tuzla

 


Za sjednicu predlaže sljedeći:

D N E V N I  R E D

1. Razmatranje Izvještaja Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona o preduzetim aktivnostima procesa uspostave i razvoja integrisanog zdravstvenog informacionog sistema;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva i Zavod zdravstvenog osiguranja TK


2. Razmatranje prijedloga i donošenje Uredbe o dopuni Uredbe o organizovanju službi zaštite i spašavanja u Tuzlanskom kantonu;
Obrađivač: Kantonalna uprava civilne zaštite

3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o dodjeli jednokratne novčane pomoći gradovima i općinama na području Tuzlanskog kantona za otklanjanje posljedica prirodne nesreće izazvane gradom/ledom, poplavama i klizištima u 2020. godini;
Obrađivač: Kantonalna uprava civilne zaštite

4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Godišnji plan i program održavanja i zaštite regionalnih cesta Tuzlanskog kantona za period 01.01.2021. – 31.12.2021. godine;
Obrađivač: Ministarstvo trgovine turizma i saobraćaja i JU Direkcija regionalnih cesta TK

5. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama Plana robnih rezervi Tuzlanskog kantona za period 2020. - 2024. godina;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama Plana robnih rezervi Tuzlanskog kantona za 2020. godinu;

c) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o kupovini robe za robne rezerve;
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja i Kantonalna direkcija robnih rezervi

6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije „Troškovi manifestacija" IMEL d.o.o. Lukavac;
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja

7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o iznosu subvencije, kao pomoć korisnicima za prevazilaženje posljedica nastalih kao rezultat pandemije korona virusa za mjesec juni 2020. godine;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

8. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava korisnicima subvencije po osnovu indirektno onemogućenog rada za mjesec april, maj i juni 2020. godine;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava korisnicima subvencije po osnovu zabrane obavljanja djelatnosti za mjesec juni 2020. godine;
Obrađivač: Ministarstvo privrede

9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odlukle o prihvatanju teksta Mišljenja na odobrena kreditna sredstva Bosna Bank International d.d. Sarajevo iz kreditne linije uz subvencioniranje dijela kamatne stope iz sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2019. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo privrede


10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti tekst Ugovora o partnerstvu za implementaciju Projekta „Innovative minds for ICT smart schools" – SMART SCHOOLS 2 („Inovativnim umom do ICT pametnih škola" – PAMETNE ŠKOLE 2);
Obrađivač: Ministarstvo privrede


11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju sredstava za raspodjelu sa potrošačke jedinice „Organizacije i udruženja Tuzlanskog kantona";
Obrađivač: Ured premijera

12. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice „Pomoć vjerskim zajednicama" Islamskoj zajednici u BiH – Muftijstvu Tuzlanskom;
Obrađivač: Ured premijera

13. Razmatranje Mišljenja na tekst Inicijatine za izmjenu Ugovora o socijalnom osiguranju između Bosne i Hercegovine i Republike Turske;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak


14. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa o rasporedu sredstava sa potrošačke jedinice – Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak i Ministarstvo obrazovanja i nauke

15. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o davanju saglasnosti na prijedlog Odluke o utvrđivanju kriterija za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice – predškolski odgoj i obrazovanje;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

16. a) Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice „Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava" (56 Odluka);

b) Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o izmjeni odluka o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice „Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava" (5 Odluka);
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke, Ured premijera, Ured Vlade i Ured za zajedničke poslove kantonalni organa

17. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju prethodne saglasnosti Školskom odboru Javne ustanove Osnovna škola „Hasan Kikić" Gračanica za prodaju, po tržišnoj vrijednosti, nekretnina u vlasništvu škole;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

18. Razmatranje prijedloga odluka o usmjeravanju donacije u Budžet Tuzlanskog kantona za 2020. godinu, za JU OŠ „Lukavica" Gračanica, JU OŠ „Malešići" Gračanica, JU OŠ „Doborovci" Gračanica, JU OŠ „Soko" Gračanica (4 Odluke);
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke


19. Razmatranje Zahtjeva za zauzimanje stava po pitanju besplatnog korištenja nekretnina u vlasništvu škola;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

20. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog Odluke o poništenju dijela Javnog konkursa za imenovanje predsjednika i članova školskog odbora u osnovnim školama čiji je osnivač Skupština Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke


21. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju prethodne saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o plaćama, naknadama i drugim primanjima zaposlenika na Univerzitetu u Tuzli (Prečišćeni tekst);
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

22. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usmjeravanju transfera za posebne namjene u Budžet Tuzlanskog kantona za 2020. godinu za JU „Zavod za zaštitu i korištenje kulturno - historijskog i prirodnog nasljeđa TK" Tuzla;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

23. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama Odluke o raspoređivanja sredstava odobrenih Budžetom Tuzlanskog kantona na ekonomskom kodu - tekući transferi neprofitnim organizacijama za 2020. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva

24. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o odobravanju sredstava Islamskoj zajednici u BiH, Udruženju Ilmije Sarajevo;
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja

25. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prenosu stalnih sredstava;
Obrađivač: Ministarstvo unutrašnjih poslova


26. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za prijem državnih službenika i namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme;
Obrađivač: Ministarstvo unutrašnjih poslova

27. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o izmjenama odluka o prenosu prava vlasništva nad putničkim motornim vozilima sa Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona na Općinski sud Gračanica i Općinski sud Živinice;
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave


28. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti Općinskom sudu u Tuzli za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme.
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave

PREMIJER KANTONA

Prof. dr. Denijal Tulumović

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna