Saziv 34. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 22. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona

S A Z I V A
34. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati u utorak, 10.08.2021. godine sa početkom u 09,00 časova u sali za sjednice

Za sjednicu predlaže sljedeći:

D N E V N I   R E D

1. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o davanju saglasnosti na odluke Nadzornog odbora JU Direkcija regionalnih cesta TK o izmjenama i dopunama Plana rada i izmjenama i dopunama Programa rekonstrukcije, izgradnje i obnove regionalnih cesta Tuzlanskog kantona za 2021.godinu;
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja i JU Direkcija regionalnih cesta TK

2. Razmatranje i utvrđivanje prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o cestovnom prijevozu na području Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja

3. Razmatranje Periodičnog izvještaja Budžeta Tuzlanskog kantona za period 01.01.-30.06.2021. godine;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

4. Razmatranje teksta Izjašnjenja po prijedlogu za prijateljsku nagodbu u predmetu pred Evropskim sudom za ljudska prava;
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave

5. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o odobravanju sredstava za podršku povratku prognanih lica u opštini Osmaci;
b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o odobravanju sredstava za podršku povratku prognanih lica u općini Teočak;
c) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluke o odobravanju sredstava za podršku povratku prognanih lica u općini Sapna;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama Programa o utrošku namjenskih sredstava uplaćenih po osnovu naknada za obavljene tehničke preglede vozila;
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja

7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspisivanju Javnog oglasa i utvrđivanju teksta Javnog oglasa za izbor kandidata za poziciju člana Upravnog odbora JU Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja

8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Odluke za odobravanje sredstava iz kapitalnih izdataka za OŠ Memići Kalesija;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

9. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za raspisivanje konkursa na JU Univerzitet u Tuzli za prijem u radni odnos novih uposlenika;
b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspisivanju konkursa za izbor u naučno/umjetničko-nastavno i saradničko zvanje na JU Univerzitet u Tuzli, bez zasnivanja radnog odnosa;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog Odluke Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli o dopuni Odluke o iznosu participacije i školarine u troškovima sva tri ciklusa studija na fakultetima/Akademiji Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2021/22. godini;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju visine troškova postupka institucionalne akreditacije i akreditaciji studijskih programa;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

12. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Programa dodjele bespovratnih sredstava ugovornim javnim zdravstvenim ustanovama primarnog nivoa za 2021.godinu u cilju vakcinisanja stanovništva protiv bolesti COVID 19;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva i ZZO TK

13. Razmatranje teksta pisma Premijera Tuzlanskog kantona upućenog Elektroprivredi BiH u vezi sa aktivnostima na projektu izgradnje Bloka 7. Termoelektrane Tuzla;
Obrađivač: Premijer TK

14. Kadrovska pitanja


PREMIJER KANTONA

Kadrija Hodžić

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna