Saziv 37. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona

S A Z I V A
37. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati
u utorak 24.08.2021. godine sa početkom u 9.00 sati u sali za sjednice

 

Za sjednicu predlaže sljedeći:


D N E V N I  R E D


1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanje saglasnosti za popunu upražnjenih radnih mjesta državnih službenika; 
Obrađivač: Kantonalna uprava civilne zaštite

2. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o dopuni Programa rasporeda sredstava sa potrošačke jedinice Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava;
Obrađivač: Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa

3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prihvatanju teksta Aneksa Ugovora o dodjeli potpore iz proračuna Federacije Bosne i Hercegovine;
Obrađivač: Ured Vlade

4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju koeficijenta za obračun novčane egzistencijalne naknade za mjesec august 2021. godine;
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja

5. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o pristupanju dodjeli koncesije i određivanju koncesora za eksploataciju kvarcnog pijeska na ležištu „Kužići" na području Grada Tuzla, povodom samoinicijativne ponude privrednog društva „Tuzla – Kvarc" d.o.o. Tuzla;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za obnavljanje Ugovora o koncesiji za eksploataciju kvarcnog pijeska na lokalitetu „Bukinje" na području Grada Tuzla, koji će se zaključiti između Ministarstva privrede i privrednog društva „Tuzla – Kvarc" d.o.o. Tuzla;
Obrađivač: Ministarstvo privrede

6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o odobravanju finansijskih sredstava na ime subvencioniranja dijela kamatne stope privrednim društvima;
Obrađivač: Ministarstvo privrede

7. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice „Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava" (16 odluka Obrazovanje + 2 odluke Prostorno);
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke i Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjeni Programa korištenja sredstava prikupljenih od naknade za zakup sportsko – privrednih lovišta za 2021. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju Zaključka predloženih od strane Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva

10. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju osnovice za obračun plaće zaposlenih budžetskih korisnika Tuzlanskog kantona za mjesec august 2021. godine;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju visine naknade za ishranu u toku rada budžetskim korisnicima Tuzlanskog kantona za mjesec august 2021. godine;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

PREMIJER KANTONA

Kadrija Hodžić

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna