Saziv 47. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona

S A Z I V A
47. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati
u utorak 02.11.2021. godine sa početkom u 9.00 sati u sali za sjednice

 

Za sjednicu predlaže sljedeći:

 

D N E V N I  R E D

 

1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 43., 44. i 45. redovne i 27. i 28. vanredne sjednice Vlade Kantona;

2. Razmatranje Izvještaja o finansijskoj reviziji Zavoda zdravstvenog osiguranja TK za 2020. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva i Zavoda zdravstvenog osiguranja TK

3. Razmatranje Informacije o stanju robnih rezervi i prijedlog mjera i aktivnosti za poboljšanje stanja u ovoj oblasti;
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja i Kantonalna direkcija robnih rezervi

4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prenosu stalnog sredstva u trajno vlasništvo;
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja i Kantonalna direkcija robnih rezervi

5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju prethodne saglasnosti za upis jednog kandidata preko broja kandidata utvrđenog Planom upisa za akademsku 2021/2022. godinu na Medicinski fakultet u Tuzli;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

6. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o davanju prethodne saglasnosti Školskom odboru JU OŠ „Hasan Kikić" Gračanica za ustupanje prostorija škole na besplatno korištenje Ministarstvu obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona i JU Osnovna muzička škola Gračanica;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

7. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prihvatanju teksta Aneksa II Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavca i radnika u JP „Spreča" za vodoprivrednu djelatnost d.d. Tuzla;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prihvatanju Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavca i radnika u JP „Spreča" za vodoprivrednu djelatnost d.d. Tuzla;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

8. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa raspodjele sredstava sa potrošačke jedinice „Pomoć vjerskim zajednicama" za 2021. godinu;
Obrađivač: Komisija za provođenje postupka Vlade TK

9. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju osnovice za obračun plaće za oktobar 2021. godine;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju visine naknade za ishranu u toku rada za oktobar 2021. godine;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

10. Razmatranje prijedloga i donošenje Rješenja o imenovanju Komisije za provođenje postupka po javnom konkursu za izbor kandidata za nominiranje i imenovanje direktora Kantonalne uprave civilne zaštite TK;
Obrađivač: Ured Vlade

PREMIJER KANTONA

Kadrija Hodžić

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15