Saziv 61. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona

S A Z I V A
61. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati
u petak 28.01.2022. godine sa početkom u ---,--- sati u sali za sjednice

 

Za sjednicu predlaže sljedeći:


D N E V N I  R E D


1. Razmatranje Plana rada Kantonalne uprave civilne zaštite za 2022. godinu;
Obrađivač: Kantonalna uprava civilne zaštite

2. Razmatranje prijedloga i utvrđivanje amandmana na prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama zakona o inspekcijama Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

3. Razmatranje Informacije o aktuelnoj situaciji u vezi sa migrantima na prostoru Tuzlanskog kantona za decembar 2021. godine;
Obrađivač: Ministarstvo unutrašnjih poslova i Uprava policije

4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odobrenje plana novčanih tokova za period 01.01. - 31.03.2022. godine;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

5. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o usvajanju Naredbe Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona od 26.01.2022. godine;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva

6. Razmatranje Izvještaja o epidemiološkoj situaciji na području Tuzlanskog kantona u periodu od 01.11.2021. godine do 23.01.2022. godine;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva

7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o raspoređivanju sredstava odobrenih Budžetom Tuzlanskog kantona na ekonomskom kodu - tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima za 2022. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva

8. Razmatranje Informacije o polaganju vozačkih ispita, instruktorskih ispita i licenciranju predavača i ispitivača u 2021. godini;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za povećanje naknade za rad vanjskim saradnicima;
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja

10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju plaća i drugih ličnih primanja članova Komisije za koncesije Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Komisija za administrativna pitanja

11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju prijedloga kandidata za privremeno imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća Radio - televizija Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

12. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za prijem radnika u radni odnos na neodređeno radno vrijeme u Javnu ustanovu Specijalna biblioteka „Behram-beg" u Tuzli.
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

13. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o dopuni Odluke o davanju saglasnosti broj: 02/1-14-487/22 od 18.01.2022. godine;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

PREMIJER KANTONA

Kadrija Hodžić

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15