Saziv 1. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona

S A Z I V A
1. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati
u četvrtak 03.03.2022. godine sa početkom u ____ sati u sali za sjednice

 

Za sjednicu predlaže sljedeći:


D N E V N I  R E D


1. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o usvajanju Naredbe predložene od strane Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva

2. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju Elaborata o izvršenom popisu sredstava i izvora sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona sa stanjem na dan 31.12.2021. godine;
Obrađivač: Glavna centralna popisna komisija

3. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o ovlašćenju za potpisivanje naloga za plaćanje preko Jedinstvenog računa trezora Tuzlanskog kantona;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o ovlašćenju za raspolaganje sredstvima na depozitnom računu Vlade Tuzlanskog kantona kod Razvojne banke Federacije BiH;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

4. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju osnovice za obračun plaća budžetskih korisnika za mjesec februar 2022. godine;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju visine naknade za ishranu u toku rada budžetskim korisnicima Tuzlanskog kantona za mjesec februar 2022. godine
Obrađivač: Ministarstvo finansija

5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju koeficijenta za obračun novčane egzitencijalne naknade za mjesec februar 2022. godine;
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja

6. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Rješenja o imenovanju Komisije za kadrovska pitanja;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Rješenja o imenovanju Komisije za administrativna pitanja.
Obrađivač: Ured Vlade

PREMIJER KANTONA

Irfan Halilagić

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15