Saziv 11. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08, 16/13 i 21/21), premijer Kantona

S A Z I V A
11. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati
u utorak 24.05.2022. godine sa početkom u 9.00 sati u sali za sjednice

 

Za sjednicu predlaže sljedeći:


D N E V N I  R E D

1. Usvajanje izvoda iz zapisnika sa 9. redovne i 10., 11. i 12. vanredne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona;

2. Razmatranje Izvještaja o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za period januar - mart 2022. godine;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva i Zavod zdravstvenog osiguranja TK

3. Razmatranje Informacije o stanju sigurnosti na području Tuzlanskog kantona za 2021. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo unutrašnjih poslova i Uprava policije

4. Razmatranje Informacije o maloljetničkoj delikvenciji na području Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo unutrašnjih poslova i Uprava policije

5. Razmatranje Informacije o zahtjevima za izmjename i dopune odobrenih rashoda i izdataka u Operativnom planu Budžeta Tuzlanskog kantona za period 01.04. - 30.06.2022. godine;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o sufinansiranju rada Roditeljske kuće u Tuzli;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva

7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na tekst Memoranduma o razumijevanju koji će se zaključiti između Caritasa Švicarske, Ministarstva obrazovanja i nauke i Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju liste deficitarnih zanimanja, uslova, kriterija, postupka i načina isplate za dodjelu stipendija redovnim učenicima prvih razreda srednjih škola koji upišu zanimanje sa liste deficitarnih zanimanja za školsku 2022./2023. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije "Troškovi manifestacija" Opštoj poljoprivrednoj zadruzi "Tarevci";
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

10. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice ''Manifestacije'' i to:
- Udruženju poljoprivrednika Tuzlanskog kantona;
- UG „Mreža žena Veliko srce u BiH" Gradačac;
- Savezu pčelara Tuzlanskog kantona – 2 odluke;
- Nuhanović d.o.o. Lukavac - Međunarodni sajam turizma i ekologije „LIST" Lukavac
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja

11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za prijem jednog državnog službenika, u radni odnos na neodređeno vrijeme;
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave

12. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2022. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

13. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju ovlaštenja za zastupanje pred sudom;
Obrađivač: Komisija za drugostepeno upravno rješavanje

14. Razmatranje Informacije o stanju u oblasti mladih u Tuzlanskom kantonu u 2021. godini;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

15. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za prijem jednog zaposlenika u radni odnos na određeno vrijeme u JU Centar za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

PREMIJER KANTONA

Irfan Halilagić

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15