Saziv 17. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08, 16/13 i 21/21), premijer Kantona

S A Z I V
17. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati
u utorak 05.07.2022. godine sa početkom u 9.00 sati u sali za sjednice

Za sjednicu predlaže sljedeći:


D N E V N I   R E D


1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 15. redovne i 13., 14. i 15. vanredne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona;


2. Razmatranje Izvještaja o radu i poslovanju Javnog preduzeća za vodoprivrednu djelatnost „Spreča" d.d. Tuzla za 2021. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i JP za vodoprivrednu djelatnost
"Spreča" Tuzla


3. Razmatranje i utvrđivanje nacrta Zakona o pružanju besplatne pravne pomoći;
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave


4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Plan korištenja finansijskih sredstava za zaštitu od požara i vatrogastvo u 2022. godini;
Obrađivač: Kantonalna uprava civilne zaštite


5. Razmatranje Informacije o poništavanju postupka javne nabavke brašna;
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja i Kantonalna direkcija robnih rezervi


6. Razmatranje Informacije o stanju trgovačke djelatnosti na području Tuzlanskog kantona u 2021. godini;
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja


7. Razmatranje Informacije o stanju turističko - ugostiteljske djelatnosti na području Tuzlanskog kantona u 2021. godini;
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja


8. Razmatranje Izvještaja o implementaciji dodijeljenih sredstva u okviru Programa o finansiranju projekata nedovoljno razvijenih, nerazvijenih i izrazito nerazvijenih jedinica lokalnih samouprava u Tuzlanskom kantonu za 2021. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo privrede


9. a) Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o odobravanju finansijskih sredstava u svrhu pružanja podrške nedovoljno razvijenim, nerazvijenim i izrazito nerazvijenim jedinicama lokalne samouprave u Tuzlanskom kantonu (općinama: Teočak, Sapna, Čelić, Kladanj i Doboj Istok);

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prihvatanju nacrta teksta Ugovora o implementaciji nepovratnih novčanih sredstava;
Obrađivač: Ministarstvo privrede


10. Razmatranje Informacije o stanju u privrednom društvu "GIKIL"d.o.o Lukavac;
Obrađivač: Ministarstvo privrede


11. Razmatranje Izvještaja o realizaciji Programa prevencije, intervencija i resocijalizacije u oblasti maloljetničkog prestupništva u Tuzlanskom kantonu (2020. - 2023.) za 2021. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak


12. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Rješenja o imenovanju Drugostepene komisije za zbrinjavanje zaposlenika za čijim radom je prestala potreba u ustanovama osnovnog obrazovanja u školskoj 2022/23. godini;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Rješenja o imenovanju Drugostepene komisije za zbrinjavanje zaposlenika za čijim radom je prestala potreba u ustanovama srednjeg obrazovanja u školskoj 2022/23. godini;

c) Razmatranje prijedloga i donošenje Rješenja o imenovanju Komisije za zbrinjavanje zaposlenika za čijim radom je prestala potreba u ustanovama osnovnog obrazovanja u školskoj 2022/23. godini;

d) Razmatranje prijedloga i donošenje Rješenja o imenovanju Komisije za zbrinjavanje zaposlenika za čijim radom je prestala potreba u ustanovama srednjeg obrazovanja u školskoj 2022/23. godini;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke


13. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za isplatu naknade predsjedniku i članovima Komisije za provođenje postupka licenciranja studijskog programa prvog ciklusa studija Informatika i računarstvo na Visokoj školi za savremeno poslovanje, informacione tehnologije i tržišne komunikacije "Internacionalna poslovno - informaciona akademija" Tuzla;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke


14. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog Pravilnika o plaćama, naknadama i drugim ličnim primanjima radnika Javne ustanove Narodna i univerzitetska biblioteka "Derviš Sušić" Tuzla;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Javne ustanove Narodna i univerzitetska biblioteka "Derviš Sušić" Tuzla;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade


15. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za prijem namještenika na određeno vrijeme do šest mjeseci.
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave


PREMIJER KANTONA

Irfan Halilagić

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15