Saziv 19. redovne sjednice Vlade Tuzlankog kantona

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08, 16/13 i 21/21), premijer Kantona

S A Z I V A
19. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati
u utorak 19.07.2022. godine sa početkom u 9.00 sati u sali za sjednice

 

Za sjednicu predlaže sljedeći:


D N E V N I  R E D

 

1. Usvajanje izvoda iz zapisnika sa 16. vanredne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona;

2. Razmatranje i utvrđivanje prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o naučnoistraživačkom radu;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

3. Razmatranje i utvrđivanje nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava za subvencioniranje kamatne stope privrednim društvima;
Obrađivač: Ministarstvo privrede

5. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju finansijskih sredstava;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju naloga za prenos sredstava sa namjenskog depozita Vlade Tuzlanskog kantona kod Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine;
Obrađivač: Ministarstvo privrede

6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspisivanju i utvrđivanju Javnog oglasa za izbor jednog kandidata za poziciju člana Nadzornog odbora JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla, ispred Tuzlanskog kantona kao jednog od osnivača;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva

7. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o davanju saglasnost na odluke o odobravanju sredstava općinama Modriča, Kalesija, Osmaci, Sapna i Gradu Zvornik sa budžetske pozicije "Podrška povratku prognanih osoba";
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnost na Odluku o odobravanju finansijskih sredstava korisnicima, iznosima i namjeni finansijskih sredstava u okviru Javnog poziva za odabir korisnika sredstava sa pozicije "Podrška mladima" u 2022. godini za projekte omladinskih udruženja i projekte udruženja i fondacija za projekte namijenjene mladima;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usmjeravanju donacije u Budžet Tuzlanskog kantona za 2022. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usmjeravanju transfera za posebne namjene u Budžet Tuzlanskog kantona za 2022. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Program korištenja sredstava prikupljenih od naknade za zakup sportsko-privrednih lovišta za 2022. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

12. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju koeficijenta i osnovice za obračun novčane egzistencijalne naknade za mjesec juli 2022. godine;
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja

13. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Programa manifestacija od interesa za Tuzlanski kanton za 2022. godinu;
Obrađivač: Ured Premijera

14. Razmatranje prijedloga i donošenje Rješenja o postavljenju sekretara Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Tuzlanskog kantona.
Obrađivač: Ured Vlade

15. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice "Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava".
Obrađivač: Ured Vlade

16. a) Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o davanju saglasnosti za raspisivanje konkursa za izbor u naučno-nastavna i saradnička zvanja bez zasnivanja radnog odnosa u JU Univerzitet u Tuzli;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za raspisivanje konkursa za izbor u saradnička zvanja sa zasnivanjem radnog odnosa u JU Univerzitet u Tuzli;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

17. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o davanju saglasnosti za prijem uposlenika u radni odnos;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

PREMIJER KANTONA

Irfan Halilagić

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15