Saziv 23. redovne sjednice Vlade TK

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona

 

S A Z I V A
23. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati
u utorak, 19.01.2016 godine sa početkom u 9,00 sati u sali za sjednice

Opširnije...

Saziv 22. redovne sjednice Vlade TK

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona

 

S A Z I V A
22. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati
u utorak 12.01.2016. godine sa početkom u 9,00 sati u sali za sjednice

Opširnije...

Saziv 21. redovne sjednice Vlade TK

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona

 

S A Z I VA
21. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati
u utorak 29.12.2015. godine sa početkom u 9,00 sati u sali za sjednice

Opširnije...

Saziv 21. redovne sjednice Vlade TK

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona

S A Z I VA
21. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati
u utorak 29.12.2015. godine sa početkom u 9,00 sati u sali za sjednice

Za sjednicu predlaže sljedeći:

D N E V N I R E D

1. Razmatranje Informacije o pripremljenosti za zimsko održavanje puteva na području Tuzlanskog kantona u sezoni 2015./2016. godina;
Obrađivač: Kantonalna uprava civilne zaštite

2. Razmatranje prijedloga i donošenje Rješenja o izmjenama Rješenja o postavljenju komandanta, načelnika i članova Kantonalnog štaba civilne zaštite;
Obrađivač: Kantonalna uprava civilne zaštite

3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o dodjeli koncesije za korištenje vode iz vodotoka za privredno društvo Tehnograd company Tuzla;
Obrađivač: Komisija za koncesije

4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o dodjeli koncesije za korištenje vode iz vlastitog bunara za potrebe privrednog društva Polo Kalesija;
Obrađivač: Komisija za koncesije

5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjeni i dopuni Plana rada JU Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona za 2015. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja i JU Direkcija regionalnioh cesta TK

6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Plan rada i Finansijski plana JU Direkcije regionalnih cesta Tuzlanskog kantona za period 10.01.2016. – 31.12.2016. godine sa okvirnim finansijskim planom za 2017. i 2018. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja i JU Direkcija regionalnioh cesta TK

7. Razmatranje Informacije o efektima ulaganja iz Budžeta Tuzlanskog kantona za 2013. godinu sa budžetske pozicije "Podrška razvoju kantona";
Obrađivač: Ministarstvo razvoja i poduzetništva

8. Razmatranje Izvještaja o ažuriranim poticajima u okviru liste investicionih poticaja ministarstava, samostalnih uprava i upravnih organizacija Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo razvoja i poduzetništva

9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama Programa korištenja sredstava za realizaciju dopunskih prava i ostalih izdvajanja sa kriterijima za raspodjelu korisnicima boračko – invalidske zaštite u 2015. godini;
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja

10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prenosu prava vlasništva na putničkom motornom vozilu sa Ministarstva unutrašnjih poslova na Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo unutrašnjih poslova

11. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o odobravanju sredstava općini Sapna za sanaciju putne komunikacije Nezuk – Baljkovica – Zukići;
b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o odobravanju sredstava općini Bratunac za sanaciju putne komunikacije Lozanička Rijeka – Pirići;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

12. Razmatranje Informacije o angažovanju osoba sa visokom stručnom spremom u cilju odrađivanja pripravničkog/volnterskog rada na Tuzlanskom kantonu i Informacije o zapošljavanju i samozapošljavanju Roma;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

13. Razmatranje Informacije o izgradnji Centra za Autizam;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

14. Razmatranje Informacije o radu Centra za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama za period 01.01. – 30.11.2015. godine;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

15. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o načinu i postupku mirnog rješavanja kolektivnih radnih sporova;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

16. Razmatranje Izvještaja o stanju u prostoru Tuzlanskog kantona za period 2012. – 2014. godina;
Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

17. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju najvišeg iznosa naknada za rad predsjednika i članova upravnih i nadzornih odbora;
Obrađivač: Ured Vlade

18. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o ostvarivanju prava iz primarne zdravstvene zaštite povratnika u Republiku Srpsku u JZU Dom zdravlja na području Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva

19. Razmatranje Informacije JU Univerzitet u Tuzli o stanju neevidentiranih obaveza iz ranijeg perioda po osnovu ugovorenih i drugih obaveza za angažovanje saradnika, zaposlenika i raznih komisija i Informacije Upravnog odbora JU Univerzitet u Tuzli;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

20. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Prijedlog o izmjenama prijedloga Odluke o broju studenata za upis na treći ciklus studija – doktorski studij na fakultetima Univerziteta u Tuzli i utvrđivanju visine školarine studenata upisanih u akademskoj 2015/16. god.;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

21. a)Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usmjeravanju donacije u Budžet Tuzlanskog kantona za 2015. godinu za JU OŠ "Brčanska Malta" Tuzla;
b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usmjeravanju transfera za posebne namjene u Budžet Tuzlanskog kantona za 2015. godinu za Tehnološki fakultet;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

22. Razmatranje Izvještaja o realizaciji plana jesenje sjetve u 2015. godini za područje Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

23. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o ispravci Odluke o odobravanju projekata;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

24. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije "Sredstva za utrošak prihoda od koncesija" – namjenska sredstva;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

25. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o davanju saglasnosti na odluke o odobravanju sredstava za realizaciju projekata iz sredstava prikupljenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u 2015. godini, i to;
- Općina Banovići – 1 projekat
- Općina Kladanj – 1 projekat
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

26. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o davnju saglasnosti na odluke o odobravanju sredstava za realizaciju projekata planiranih Programom ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2015. godini, i to:
- Grad Tuzla – 3 projekta - Općina Srebrenik – 2 projekta
- Općina Gračanica – 1 projekat - Općina Lukavac – 4 projekta
- Općina Kladanj – 4 projekta - Općina Živinice – 6 projekata
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

27. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o odobravanju sredstava Kantonalnoj upravi za šumarstvo za servisiranje motornog vozila;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

28. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o odobravanju sredstava Općinskom sudu u Tuzli na ime uplate predujma za finansiranje stečajnog postupka nad dužnikom "Elektromontaža" d.o.o. Tuzla;
Obrađivač: Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva

29. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za popunu upražnjenog radnog mjesta u Službu Supštine Tuzlanskog kantona;
b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za prijem državnog službenika u Općinski sud u Gračanici;
c) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za prijem jednog državnog službenika i jednog namještenika u Kantonalni sud u Tuzli;
d) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za prijem zaposlenika u JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla;
e) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za prijem državnog službenika u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.
Obrađivač: Služba Skupštine Tuzlanskog kantona, Ministarstvo pravosuđa i uprave,
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

PREMIJER KANTONA
Bego Gutić

Saziv 20. redovne sjednice Vlade TK

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona

 

S A Z I V A
20. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati
u utorak 22.12.2015. godine sa početkom u 12,00 sati u sali

Opširnije...

Saziv 19. redovne sjednice Vlade TK

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona

S A Z I V A
19. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati
u ponedjeljak 14.12.2015. godine sa početkom u 9,00 sati u sali za sjednice

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

 PREUZIMANJE

VzITK20145
GfITC2014