Održana 14. redovna sjednica Vlade TK

 

Inicirana izmjena propisa iz oblasti građenja

 

Vlada Tuzlanskog kantona na 14. redovnoj sjednici donijela je Zaključak kojim prihvata Prijedlog mjera Radne grupe za analizu propisa iz oblasti građenja i Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice.

 

vlcsnap-00029 3

 

Nekim od mjera predviđeno je da se zahtijeva od općinskih načelnika izradu prostornih planova općina sa područja TK, odnosno dosljedno provođenje Zakona o prostornom uređenju i građenju, kojim je predviđena obaveza općina da donesu svoje prostorne planove najkasnije do 31.12.2014.godine. Također je predviđeno da Vlada Kantona inicira izmjene i dopune federalnih propisa u cilju rješavanja vlasničko-pravnog statusa sadašnjih posjednika koji se vode u katastarskim operatima u smislu sticanja statusa vlasnika i omogućavanja upisa u zemljišno-knjižnu dokumentaciju. Predloženim mjerama se predviđa da Vlada Kantona inicira izmjene i dopune federalnog Zakona o građevinskom zemljištu u segmentu koji se odnosi na visinu naknada i dijelu koji se odnosi na omogućavanje kantonima utvrđivanja naknada za građevine koje su predmet legalizacije. Vlada je također prihvatila tekst Inicijative za izmjene i dopune propisa donesenih od strane Federacije BiH iz oblasti prostornog planiranja, rudarstva, poljoprivrede, zaštite okoliša, upravljanja cestama i vodama, građevinskog zemljištva, propisa iz oblasti premjera i katastra nekretnina, zemljišnih knjiga i drugih propisa koji predstavljaju smetnju ili usporavaju razvoj poduzetništva i investicija. Cilj je stvaranje povoljnijeg ambijenta za podršku zapošljavanja i otklanjanja prepreka u oblasti razvoja poduzetništva, te potpunija primjena zakonskih propisa. Zaključeno je da će inicijativa biti dostavljena resornim ministarstvima i poslanicima u Parlamentu FBiH sa područja Tuzlanskog kantona.

 

77 PROJEKATA U PROGRAMU JAVNIH INVESTICIJA TK

 

Vlada TK donijela je Zaključak kojim je prihvatila Nacrt Programa javnih investicija Tuzlanskog kantona 2015-2017. godina koji je sačinilo Ministarstvo razvoja i poduzetništva. U Nacrt je uključeno 77 projekata sa ukupnom planiranom vrijednošću u iznosu od od 347.417.680,00 KM. Program javnih investicija predstavlja pregled projekata koji doprinose ili treba da doprinesu realizovanju vladinih sektorskih politika za naredni srednjoročni period 2015-2017. godine. Dokument će biti korišten kao osnova kod donošenja Prijedloga Budžeta TK za 2015. godinu, kao i narednog trogodišnjeg Dokumenta okvirnog budžeta TK. Program uključuje sve javne investicije koje pokrivaju ulaganja u razvoj i to državne infrastrukture, usluga i institucija. Program javnih investicija treba da posluži i kao sredstvo za bolji pristup u iznalaženju drugih izvora finansiranja, s obzirom da budžetska sredstva nisu dovoljna za finansiranje višegodišnjih razvojnih projekata. Najznačajniji kandidovani projekti su: Izgradnja, adaptacija, opremanje i vanjsko uređenje kampusa Univerziteta u Tuzli, Zaštita akumulacije Modrac - I faza, Toplifikacija Živinica, Sanacija deponije „Višnjik" u Gradačacu, Izgradnja kanalizacije otpadnih voda i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, Izgradnja kanalizacije na općini Doboj Istok, Rekonstrukcija/rehabilitacija regionalne ceste R-460 Gračanica (Bukva) – Srnice.

 

USLOVI ZA BESKAMATNA SREDSTVA ZA BORCE

 

Vlada je donijela Odluku o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za dodjelu beskamatnih kreditnih sredstava u svrhu zapošljavanja branilaca i članova njihovih porodica. Odlukom su utvrđeni izvori sredstava, korisnici prava, uslovi, kriteriji i postupak za finansiranje programa za otvaranje novih radnih mjesta odnosno proširenja djelatnosti na području Tuzlanskog kantona. Cilj donošenja ovoga propisa je da se putem izdvajanja određenih finansijskih sredstava omogući otvaranje novih radnih mjesta pokretanjem odnosno proširenjem djelatnosti, na području Tuzlanskog kantona. Pravo na dodjelu beskamatnog kredita, imaju nezaposlene osobe prema Zakonu o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji bez obzira na starosnu dob i privredna društva i samostalne djelatnosti i radnje. Pravo se može ostvariti pod uslovom da su korisnici prava prijavljeni na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona, odnosno da su registrovani kod nadležnog organa, za programe iz svoje djelatnosti koju obavljaju na području TK. Pravo na dodjelu beskamatnog kredita ne mogu ostvariti korisnici prava koji su koristili bespovratna sredstava odnosno kredite za zapošljavanje ostvarene po drugom osnovu iz sredstava budžeta TK odnosno, bespovratna sredstava odnosno kredite za podsticaj zapošljavanja ostvarenog putem Službe za zapošljavanje, kao i državni organi, niti organi teritorijalno političkih zajednica (mjesne zajednice i sl.), banke, osiguravajuća društva i druge finansijske organizacije. Postupak dodjele će se odvijati putem komisije Ministarstva za boračka pitanja i poslovne banke. Beskamatni krediti se dodjeljuju na period do deset godina, u skladu sa Zakonom o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona i Programom o rasporedu sredstava u svrhu zapošljavanja branilaca i članova njihovih porodica, koji donosi Vlada Tuzlanskog kantona, za svaku budžetsku godinu.
Vlada TK donijela je Odluku kojom su odobrena novčana sredstva u visini 200.000,00 KM, na ime jednokratnih novčanih primanja dobitnicima ratnih priznanja i odlikovanja i članovima uže porodice poginulog, umrlog ili nestalog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja u 2014. godini. Osnovica za pojedinačna jednokratna novčana primanja je ostvarena prosječna plaća u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2013. godinu. Od ukupnog iznosa 58% sredstava bit će izdvojeno za Značku "Zlatni Ijiljan", Red hrvatskog trolista, Orden slobode, Red bana Jelačića, Orden heroja oslobodilačkog rata, Red Nikole Šubića Zrinjskog, Orden oslobođenja, Red kneza Domagoja s ogrlicom, Orden zlatnog grba sa mačevima, Orden zlatnog ljiljana sa zlatnim vijencem, Orden zlatnog ljiljana sa srebrenim vijencem, Medalju za hrabrost, Medalju pobjeda, Medalju otpora, Medalju za vojne zasluge, Policijsku medalju za hrabrost i Zlatnu policijsku značku –zvijezdu. Za Srebrenu policijsku zvijezdu i Srebreni štit bit će izdvojeno 29% sredstava a 11,6% za Red hrvatskog pletera. Dobitnici ratnog priznanja i odlikovanja i članovi uže porodice poginulog, umrlog ili nestalog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja Tuzlanskog kantona, imaju pravo na jednokratno novčano primanje u toku jedne kalendarske godine, pod uslovom da su korisnici boračko – invalidske zaštite na području Kantona. Visinu i dinamiku isplate novčanih primanja, posebnom odlukom utvrđuje Vlada Tuzlanskog kantona, na prijedlog Ministarstva za boračka pitanja. Predloženi raspored sredstava utvrđen je na osnovu podataka o broju nosilaca priznanja i odlikovanja i planiranih sredstava utvrđenih Programom korištenja sredstava a realizaciju dopunskih prava i ostalih izdvajanja sa kriterijima za raspodjelu korisnicima boračko - invalidske zaštite u 2014. godini.
Nakon razmatranja Izvještaja o poslovanju Javnog preduzeća "Šume Tuzlanskog kantona" D.D. Kladanj za 2013. godinu Vlada Tuzlanskog kantona zaključila je da dokument nije dobio potrebnu većinu glasova članova Vlade.

Vlada TK donijela je Zaključak kojim prima k znanju Informaciju JU Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona o zimskom održavanju regionalnih cesta. Također je zaduženo Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja TK da u saradnji sa direktorom JU Direkcija regionalnih cesta Tuzla a u dogovoru sa premijerom TK i ministrom finansija organizuje sastanak sasvim firmama sa kojima su ugovoreni poslovi održavanja cesta u zimskom i ljetnom periodu. Zaključeno je da će na zajednički sastanak obavezno biti pozvani i predstavnici medija.

Vlada TK donijela je Odluku o otvaranju podračuna u okviru Jedinstvenog računa trezora Tuzlanskog kantona za domaće i inostrane donacije uplaćene za poticaj za zapošljavanje.

 

RACIONALIZACIJA VOZNOG PARKA

 

Vlada TK usvojila je Uredbu o uslovima i načinu korištenja i održavanja službenih putničkih vozila i kontroli utroška goriva u kantonalnih organa. Uredbom se pored uslova i načina korištenja službenih putničkih vozila uređuju i nadležnosti za korišćenje vozila koja su u vlasništvu Vlade TK, kantonalnih organa uprave, kantonalnih upravnih organizacija, Kantonalnog pravobranilaštva, regulatornih tijela i drugih organa državne službe TK, način kontrole utroška goriva i održavanje, kao i poslovi i zadaci za čije se izvršenje mogu koristiti.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o raspoređivanju službenih vozila. Odluka je proizašla iz analize voznog parka Vlade kojom je predložena raspodjela 9 službenih vozila između kantonalnih organa u cilju postizanja većeg stepena iskorištenja voznog parka Vlade TK.

Vlada je donijela Odluku o prenosu putničkog vozila marke, VW Golf III, 1,9 TDI u trajno vlasništvo Javnoj ustanovi Bosanski kulturni centar TK. Nabavna vrijednost putničkog motornog vozila iznosi 30.289,70 KM, ispravka vrijednosti je 30.289,70 KM pa je sadašnja knjigovodstvena vrijednost 0,00 KM.

 

OSTALE ODLUKE

 

Vlada TK odobrila je finansijska sredstva u ukupnom iznosu od 8.343,00 KM Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona za nabavku staza i itisona u visini od 1.600,00 KM, za izradu službenih legitimacija 1.310,00 KM, nabavku kancelarijskog namještaja i klima uređaja u visini od 5.000,00 KM i 433,00 KM za popravku elektroinstalacija.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ureda za zajedničke poslove kantonalnih organa.

Vlada TK donijela je Zaključak kojim se Vlada TK obavezuje da će snositi troškove PDV-a ako Ambasada Japana u BiH odobri sredstva za realizaciju projekta „Poboljšanje uslova rada u JU OŠ „Kalesija" Kalesija".

Vlada Tuzlanskog kantona donjela je Odluku o prihvatanju Anexa Ugovora o zakupu poslovnog objekta.

U okviru kadrovskih pitanja vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na Odluku Nadzornog odbora „Tvornica transportnih uređaja" d.d. Tuzla, kojom je za direktora tog društva imenovan Đulović Abdulah, dipl.ecc. iz Tuzle.

Odjeljenje za informisanje

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna