ODRŽANA 60. REDOVNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA

USVOJENA INFORMACIJA O STANJU U OBLASTI

PREDŠKOLSKOG, OSNOVNOG I SREDNJEG ODGOJA I

OBRAZOVANJA U ŠKOLSKOJ 2011/2012. GODINI

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je danas Informaciju o stanju u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg odgoja i obrazovanja u školskoj 2011/2012. godini. Na području Tuzlanskog kantona radi 130 javnih ustanova za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje koje pohađa ukupno 68.293 učenika/djece. Kako se navodi u Informaciji broj djece u predškolskim ustanovama u prethodne dvije godine bilježi određeni pad, ali da je u pedagoškoj 2011/2012. godini došlo do povećanja obuhvata djece predškolskim odgojem i obrazovanjem za 514 djece. U pedagoškoj 2011/2012. godini predškolskim odgojem i obrazovanjem obuhvaćeno je 2.290 djece raspoređenih u 77 odgojnih grupa, sa kojima radi 138 odgajatelja i njegovatelja, i u kojima je ukupno zaposleno 253 zaposlenika.

Na području Tuzlanskog kantona radi devet javnih predškolskih ustanova, čiji su osnivači općinska vijeća i jedna privatna predškolska ustanova (Predškolska ustanova "Aladin" Tuzla). U općinama Čelić, Kalesija, Sapna i Teočak nema predškolskih ustanova, što se može riješiti na više načina, da dvije ili više općina osnuju jednu predškolsku ustanovu, da predškolsku ustanovu kao javnu ustanovu osnuje općina ili da predškolsku ustanovu, kao privatnu ustanovu osnuje fizičko lice.

U odnosu na broj djece koja su obuhvaćena predškolskim obrazovanjem može se konstatovati da su uslovi za rad predškolskih ustanova optimalni, na što ima uticaja i to da su objekti predškolskih ustanova, svojevremeno građeni namjenski i da se u pogledu normativa prostora i opreme nisu dogodile bitne izmjene.

Zabrinjavaju pokazatelji za osnovno obrazovanje, jer se tu iz godine u godinu smanjuje broj učenika koji pohađaju osnovno obrazovanje, tako da je za posljednjih pet godina broj učenika koji pohađa osnovno obrazovanje smanjen za 8.590 učenika. Podaci za srednje obrazovanje pokazuju u posljednje dvije školske godine povećanje broja učenika, ali se mora konstatovati da će se u naredne dvije godine u srednjem obrazovanju osjetiti pad učenika koji se prenosi iz osnovnog obrazovanja.

U odnosu na prethodnu školsku godinu, kada je osnovno obrazovanje pohađalo 45.707 učenika ove školske godine broj učenika se smanjio za 3.065, što je imalo za posljedicu i manji broj odjeljenja za 111.

Na osnovu podataka može se zaključiti da je u svim općinama Tuzlanskog kantona u odnosu na prošlu školsku godinu došlo do smanjenja broja učenika koji pohađaju redovno i specijalno osnovno obrazovanje, što na nivou Kantona iznosi 3.048 učenika.

            Kada je u pitanju srednje obrazovanje između ostalog u Informaciji se navodi da je u saradnji sa EU VET - 4 programom potrebno raditi na donošenju standarda kvaliteta za pojedine porodice zanimanja, odnosno pojedina stručna zvanja i zanimanja. Zahtjev za povećanje općeg srednjeg obrazovanja - gimnazijskog je sve izraženiji, a svakako i nastavak započetog procesa modernizacije srednjih škola. Povećanje učešća gimnazijskog obrazovanja zahtijeva stvaranje boljih prostornih uvjeta za rad gimnazija.

U narednom periodu trebalo bi nastaviti sa racionalizacijom mreže srednjih škola na području Kantona, a do početka školske 2013/'14. godine trebalo bi, osnivanjem JU Centar za muzički odgoj Tuzla, uraditi racionalizaciju Osnovne i Srednje muzičke škole, navodi se između ostalog u Informaciji Ministarstva obrazovanja, nauke, kuluture i sporta Tuzlanskog kantona.

            Nakon današnjeg usvajanja, Informacija je upućena Skupštini Tuzlanskog kantona na dalje postupanje.

 

DODIJELJENJE KONCESIJE ZA IZGRADNJU SOLARNIH

ELEKTRANA NA PODRUČJU TUZLANSKOG KANTONA

            Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o pristupanju dodjeli koncesije i određivanju koncesora za korištenje sunčeve energije – izgradnju solarnih elektrana, a na osnovu samoinicijativnih ponuda „Herceg“ DOO Srebrenik, „Sarkop“ DOO Srebrenik, „Deling“ DOO Tuzla, „Babilon“ DOO Tuzla, „Trgovir-Energy“ DOO Gračanica, „Grimig“ DOO Klokotnica, „Bingo“ DOO Tuzla, „Sicon Sas“ DOO Tuzla, „Kh Alter Energy“ DOO Lukavac i JP SKPC „Mejdan“ DOO Tuzla. Kao koncesor određeno je Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona, koje će preduzeti sve aktivnosti u postupku dodjele koncesije. Vlada je Zaključkom zadužila Ministarstvo industrije energetike i rudarstva da otpočne pregovore u postupku dodjele koncesije za korištenje sunčeve energije u privredne svrhe – izgranju fotonaponskih ćelija.

 

USKORO JAVNI POZIV ZA SUBVENCIONIRANJE

KAMATA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE MLADIH

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o raspisivanju javnog poziva i utvrđivanju teksta javnog poziva za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice „Subvencioniranje kamata za stambeno zbrinjavanje mladih“, a radi sačinjavanja rang liste kandidata za dodjelu sredstava po osnovu subvencioniranje kamata za stambeno zbrinjavanje mladih. Javni poziv će u narednim danima biti objavljen u dnevnom listu „Oslobođenje“, RTV TK i zvaničnoj web stanici Vlade Tuzlanskog kantona www.vladatk.kim.ba.

 

OSTALE ODLUKE

            Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o utvrđivanju uslova i kriterija, načinu i postupku raspodjele namjenskih sredstava prikupljenih po osnovu naknade za obavljene tehničke preglede vozila. Naime, stanice tehničkog pregleda, od uplaćenih sredstava iznos od 1%, uplaćuju na račun Budžeta kantona, a tako prikupljena sredstva resorno ministarstvo namjenski koristi za unapređenje vršenja kontrole tehničke ispravnosti vozila na stanicama tehničkog pregleda, kao i za unapređenje saobraćaja i povećanje ukupne bezbijednosti saobraćaja na području Tuzlanskog kantona. Sredstva se raspodjeljuju za projekte iz oblasti saobraćaja koji se odnose na edukaciju djece u predškolskom i školskom uzrastu iz oblasti saobraćajne kulture i poznavanja saobraćajnih propisa, edukaciju vozača po pitanju zaštite čovjekove okoline i smanjenja emisije izduvnih gasova, promociju i organizaciju biciklističkih, auto i moto utrka i manifestacija, povećanje nivoa bezbijednosti saobraćaja, unaprjeđenje nivoa usluge kod prijevoza putnika, obilježavanje značajnih datuma iz oblasti saobraćaja i drugo.

 

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za dodjelu stipendija braniteljima i članovima njihove obitelji. Razlog za izmjene jeste potreba otklanjanja određenih nedostataka kako bi utvrđeno dopunsko pravo moglo biti ostvareno od strane branilaca i članova njihovih porodica, koji imaju pravo na isto. Ovim izmjenama, a na osnovu dosadašnjeg iskustva u radu,utvrđeni su uslovi pod kojim kandidat ne može podnijet zahtjev za stipendiranje. Obzirom da općinske službe za boračko invalidsku zaštitu vrše samo prikupljanje zahtjeva, skraćen je rok da zaprimljene zahtjeve dostave u roku 5 dana, a u u cilju smanjenja članova komisije, u skladu sa aktom Vlade Tuzlanskog kantona, Komisiju umjesto 8, čini 5 članova,

 

 

 

od čega su dva zajednička predstavnika kantonalnih boračkih saveza i dobitnika ratnih priznanja ili odlikovanja, a tri predstavnika Ministarstva.

            Tekst Odluke je rađen po uzoru na važeće akte koji uređuju isto pitanje, prilagođen populaciji koju ova odluka tretira i usaglašen sa kantonalnim savezima boračke populacije.

 

            S ciljem prervazilaženja postojećeg stanja u Ministarstvu unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona Vlada Tuzlanskog kantona danas je prihvatila Plan mjera za unaprijeđenje i modernizaciju rada MUP-a TK na izradi normativnog okvira u oblasti unutrašnjih poslova i sigursnoti , te s tim u vezi podzakonskih propisa i provedbenih akata radi njihovog usklađivanja sa odgovarajućim federalnim propisima , standardima i dobrom praksom Europske unije, kao i preciznijeg regulisanja pojedinih odredbi u važećim propisima.

Mjere i aktivnosti predviđene danas prihvaćenim Planom mjera bit će detaljnije opisane u Programu rada Ministarstva za 2013. godinu. Vlada je također, danas podržala i sve aktivnosti na materijalno tehničkom opremanju organa i službi MUP-a TK po pojedinim programima, a u skladu sa raspoloživim sredstvima koji za te nemjene budu obezbijeđena u Budžetu TK za 2013. godinu.

 

            Vlada Tuzlanskog kantona je prihvatila danas Inicijativu Ministarstva pravosuđa Tuzlanskog kantona kojom se od Vlada Federacije Bosne i Hercegovine traži da izmjeni Odluku i na taj način obezbijedi pravo korištenja nad objektom „Dom armije“ za potrebe Općinskog suda u Tuzli. Naime, na sastanku kojem su prisustvovali i predstavnici Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine i Općine Tuzla usaglašen je prijedlog da bi najpogodnija lokacija za smještaj ovog suda bila zgrada „Doma armije“, koju trenutno za svoje potrebe koristi Univerzitet u Tuzli. Ovo je osnovni preduslov za dalju saradnju sa Visokim sudskim i tužilačkim vijećem Bosne i Hercegovine na ovom pitanju.

 

            Vlada Tuzlanskog kantona je prihvatila danas Radnu verziju Sporazuma o saradnji na poslovima evropskih integracija, te ovlastila Premijera Tuzlanskog kantona da u ime Tuzlanskog kantona potpiše finalnu verziju Sporazuma sa Federacijom Bosne i Hercegovine. Sporazum se kreira radi uspostavljanja funkcionalnog mehanizma koordinacije evropskih integracija u Bosni i Hercegovini. Ovaj mehanizam je sastavljen od predstavnika državnih i entitetskih vlasti, distrikta Brčko i jednog predstavnika kantona iz Federacije BiH kojeg imenuje koordinacija kantona. U narednom periodu očekuje se značajnije uključivanje kantonalnih vlasti u proces integracija i to posebno na aktivnostima usklađivanju zakonskih propisa, u aktivnostima vezanim uz pred – pristupne pomoći evropske unije, praćenja izvršenja preuzetih obaveza i dr.

 

                        Vlada Tuzlanskog kantona danas je Zaključkom zadužila Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa, da sa Agencijom za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine zaključi Ugovor o zakupu dijela poslovnog prostora u zgradi Vlade TK za potrebe Odjeljenja u Tuzli, uz obavezu plaćanja naknade po 1 m²=10,00 KM za površinu od 108,83 m², a režijski troškovi na ime korištenja poslovnog prostora uredit će se posebnim Sporazumom između Ureda za zajedničke poslove kantonalnih organa i Agencije za državnu službu FBiH.

 

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Zaključak kojim se Ministarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona zadužuje da u saradnji sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona u roku od 90 dana izradi Prijedlog Akcionog plana za realizaciju Idejnog rješenja informatizacije zdravstvenog sistema Tuzlanskog kantona. Prednosti informatizacije su mnogostruke, a kroz kvalitetniju, bržu i komforniju zdravstvenu zaštitu, jednakopravnost i jednakodostupnost usluga i transparentnost naručivanja najveće prednosti će osjetiti sami pacijenti.

 

 

 

 

 

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je danas Informaciju Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona u vezi sa Zahtjevom Općine Doboj Istok za preusmjeravanje sredstava, koja su prvobitno 2008.godine bila namijenjena za izgradnju obdaništa u ovoj općini, za izgradnju fiskulturne sale u Brijesnici Velikoj Općina Doboj Istok. Kako se navodi u Informaciji ne može se dati naknadna saglasnost za preusmjeravanje sredstava u svrhu završetka fiskulturne sale u Brijesnici Velikoj Općina Doboj Istok, te ukoliko Općina nije u mogućnosti utrošiti sredstva ili dio sredstva za završetak zgrade dječjeg obdaništa potrebno je da odmah izvrše povrat sredstava na Depozitni račun Budžeta TK, a eventualni novi zahtjev Općine Doboj Istok za odobravanje sredstava za završetak fiskulturne sale, koja bi omogućila osnovnim i srednjoj školi Općine Doboj Istok da zadovolje svoje potrebe u organizaciji nastave iz tjelesnog odgoja i obrazovanja, bi se mogao razmatrati u procesu izrade Budžeta TK za 2013. godinu.

 

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva obrazovanja, nauke, kulure i sporta tuzlanskog kantona. Razlog za donošenje novog Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji jeste donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona kojim su iz opisa poslova koje vrši Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta brisani poslovi inspekcijskog nadzora i Pedagoški zavod kao upravna ustanova u sastavu Ministarstva. Naime, do sada nisu izvršene izmjene Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva, te su istim još uvijek predviđene Inspekcija za obrazovanja, kao unutrašnja organizaciona jedinica i Pedagoški zavod, kao upravna ustanova u sastavu Ministarstva. Također, kao jedan od razloga za donošenje novog Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji jeste i osam dosadašnjih izmjena koje je pretrpio prethodni Pravilnik.

 

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost Pravilnik o izmjenama i dopunama   Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ureda za zajedničke poslove kantonalnih organa. Izmjenama pravilnika se pristupilo kako bi se omogućilo preuzimanje državnih službenika iz drugih organa Tuzlanskog kantona u okviru reforme javne uprave, stvaranja pretpostavki za efikasniji rad.

 

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o odobravanju 50.000,00 KM za nabavku neophodna dva službena vozila za potrebe novoformiranih općinskih sudova u Lukavcu i Banovićima.

 

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o izmjeni Odluke o utvrđivanju kriterija i postupka za raspodjelu sredstava sa budžetske pozicije "Nauka" za 2012. godinu. Izmjenom su troškovi izrade i odbrane doktorskih disertacija i magistarskih radova povećani za po 5%, čime je ispravljena matematička greška iz izvorne Odluke.

 

            Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku da se osnovno sredstvo „Motorola Atrix+Lap Dock“ koje je ”BH Telekom” d.d. Sarajevo, poslovnica Tuzla, donirao Vladi Tuzlanskog kantona povodom “Dana BH Telekoma”, knjigovodstveno vodi na Uredu Premijera Tuzlanskog kantona.

 

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je danas Informaciju JP Međunarodni aerodrom Tuzla, a u vezi sa teškom finansijskom situacijom, te će u narednom periodu nastojati iznaći sredstva za pomoć ovom privrednom društvu.

 

            Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost za prijem 3 državna službenika u Minisatrstvu za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona, a koja će biti popunjena internim prerasporedom trenutno uposlenih kadrova u Ministarstvu. Ovom prilikom neće doći do povećanja ukupnog broja uposlenika u Ministarstvu, a za reorganizaciju nisu potrebna ni dodatna sredstva u Budžetu Tuzlanskog kantona.

 

 

 

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je danas Izvještaj o rezultatima javne rasprave o Okvirnom programu mjera za „nova i bolja radna mjesta“, te zadužila Ministarstvo razvoja i poduzetništva da na sačini i Vladi dostavi Okvirni program mjera za „nova i bolja radna mjesta“.

 

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o polaganju stručnog ispita u ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja na području Tuzlanskog kantona.

 

 

 

 

_________________________________

Odjeljenje za informisanje

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15