ODRŽANA 62. REDOVNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA

U 2013. NASTVITI RADITI NA REALIZACIJI 4 OSNOVNA STRATEŠKA CILJA

      Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je danas Nacrt Programa rada Vlade Tuzlanskog kantona za 2013. godinu. Vlada Kantona je utvrdila sistem vrijednosti zasnovan na sigurnosti, solidarnosti, ravnopravnosti, pravednosti i napretku svih građana Tuzlanskog kantona. U koordinaciji sa vladama BiH i FBiH, Vlada Kantona inicira ubrzanje operativnih aktivnosti u kreiranju povoljnijeg poslovnog okruženja, naročito kada je u pitanju uklanjanje administrativnih barijera za razvoj poduzetništva. U ovom kontekstu i u naradnom periodu, insistirat ćemo na jačem socijalnom dijalogu poslodavaca, sindikata i Vlade, uz podizanje društvene i etičke odgovornosti poslodavaca utemeljenoj na njihovim zakonskim obavezama o ekonomsko-socijalnoj sigurnosti radnika, navodi se u Nacrtu.

Vodeći se osnovnim načelima vrijednosti, u vremenu nove ekonomske krize u Evropi i okruženju, Vlada Kantona će i u 2013oj raditi na realizaciji 4 osnovna strateška cilja, a to su poboljšanje ekonomskog položaja Tuzlanskog kantona, razvoj ljudskih resursa i unapređenje kvaliteta života, smanjenje i pravednija potrošnja, kao i učinkovitija organizacija organa uprave, promjena sistema društvenih vrijednosti. Realizaciji ciljeva će doprinijeti i priprema jasnih politika Vlade Kantona. Strukturne mjere za unapređenje poslovne okoline, ubrzanja oporavka i ekonomskog rasta Kantona, sprovodit će se realizacijom prethodno donijetih strateških dokumenata na nivou Kantona: Strategije razvoja Tuzlanskog kantona do 2013. godine, Strategije zapošljavanja u Tuzlanskom kantonu i Strategije razvoja poljoprivrede u Tuzlanskom kantonu, kao i prioritetne razvojne ciljeve u pogledu poboljšanja društvenogpoložaja mladih sadržanih u Akcionom planu politike za mlade. Usvojeni dokuemnt je utvrđen u formi nacrta jer je njegova realzacija u određenoj mjeri uslovljen Budžetom Tuzlanskog kantona za 2013. godinu. Vlada je zadužila ministarstva da eventualne prijedloge, sugestije, primjedbe i dopune Vladi dostave u roku od 30 dana.

27122012 SVTK.v

 

STVARANJE AMBIJENTA I USPOSTAVE OKVIRA ZA

FUNKCIONISANJE REALNE EKONOMIJE PRIORITET U RADU

KANTONALNE UPRAVE ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE

            Vlada Tuzlanskog kantona je prihvatila danas Nacrt Programa rada Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona za 2013. godinu. Tokom 2013.godine prioritet u radu svih Inspektorata u sastavu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove bit će vršenje kontinuiranog nadzora nad sprovođenjem zakona iz svih upravnih oblasti iz nadležnosti Uprave, te stvaranje ambijenta i uspostave okvira za funkcionisanje realne ekonomije. Kao poseban prioritet u 2013.godini u radu inspekcija Kantonalne uprave za inspekcijske poslove TK-a, a zbog sve većih poremećaja na tržištu Federacije BiH, u skladu sa raspoloživim finansijskim sredstvima, vršit će se redovno uzorkovanje svih prehrambenih artikala i proizvoda animalnog porijekla kao i uzorkovanje radnih površina i uzimanje briseva zaposlenih u objektima u kojima se vrši masovno konzumiranje ugostiteljskih i drugih usluga,

 

 s ciljem zaštite potrošača. U cilju stvaranja povoljnog ambijenta za legalan rad subjekata nadzora iz realne ekonomije, inspektori će u svim situacijama za koje zakonodavac nije predvidio druge mjere, djelovati edukativno, preventivno i korektivno, s ciljem pomaganja subjektima nadzora u njihovom radu i njihovog uvođenja u legalne tokove rada, te povećanja razine finansijske i svake druge discipline istih, dok će se prema onim subjektima nadzora na koje gore navedene mjere nisu proizvele pozitivne efekte i koji narušavaju poslovni ambijent i ometaju normalne tokove privređivanja, kao i prema višestrukim povratnicima u prekršaju, preduzimati najstrože upravne, prekršajne i druge mjere, a sve s ciljem sankcionisanja i stvaranja osjećaja neisplativosti poslovanja u zoni sive ekonomije.

 

PRIHVAĆENE SMJERNICE EKONOMSKE I FISKALNE POLITIKE

ZA PERIOD 2013-2015. GODINE

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je danas Smjernice ekonomske i fiskalne politike za period 2013-2015. godine. Utvrđivanje smjernica ima za cilj projekciju prihoda i gornju granicu rashoda za pripremu budžeta za naredni trogodišnji period, a pri izradi su korištene srednjoročne projekcije, te godišnje procjene prihoda i rashoda.       Ovaj dokument ima za cilj da poboljša koordinaciju između Vlade Tuzlanskog kantona, općina i izvanbudžetskih fondova, na pripremi za izradu budžeta za 2013. godinu, kao i da osigura sveobuhvatan i konsolidovan okvir planiranja rashoda koji pokriva sve nivoe vlasti Tuzlanskog kantona, uključujući Budžet kantona, općina i izvanbudžetskih fondova. Smjernice ekonomske i fiskalne politike za period 2013-2015. godina u skladu su sa Zakonom o budžetima u FBiH i predstavljaju osnovu za izradu Budžeta Tuzlanskog kantona. Dokumentacionu osnovu   za   izradu Smjernica ekonomske i fiskalne politike Tuzlanskog kantona za period 2013.-2015. godina predstavljaju Makroekonomski pokazatelji za period 2010.-2015. godina koje je izradila Direkcija za ekonomsko planiranje pri Vijeću Ministara Bosne i Hercegovine i revidirane projekcije prihoda od indirektnih i direktnih poreza kantona i općina kantona za 2012. godinu, kao projekcije istih za period 2013.-2015. godina. Cilj dokumenta je da predloži smjernice ekonomske i fiskalne politike, te definiše okvir prihoda i gornju granicu rashoda za period 2013.-2015. godina.

 

ZAŠTITA AKUMULACIJE MODRAC STRATEŠKI CILJ

ZA DALJI RAZVOJ KANTONA

Vlada Tuzlanskog kantona je prihvatila danas Informaciju o projektu „Izgradnja sistema za odvodnju i postrojenja za tretman komunalnih otpadnih voda u naseljima na obali akumulacije Modrac“ i tekst Predugovora o finansiranju koji će se zaključiti između Vlade TK, Evropske banke za obnovu i razvoj i JP „Spreča“ d.d. Tuzla. Naime, početkom godine Vlada Tuzlanskog kantona je pokrenula niz aktivnosti u cilju zaštite Akumulacije Modrac, najvećeg i najznačajnijeg višenamjenskog vodnog resursa za Kanton i Federaciju Bosne i Hercegovine, kao strateškom cilju za dalji razvoj Kantona. Vlada Kantona je u julu ove godine odobrila apliciranje kod WBIF fonda (Western Balkan Investment Framework), u okviru sektora Okoliš, podsektor Voda i sanitacija, za grant sredstva za projekat „Optimizacija sistema odvodnje i tretmana u slivu Akumulacije Modrac“, kojem je Projekat “Izgradnja sistema za odvodnju i postrojenja za tretman komunalnih otpadnih voda u naseljima na obali akumulacije Modrac“ sastavni dio. Radi se o projektu ukupne vrijednosti EUR 9.000.000, od čega su 4.000.000 EUR grant sredstva za sufinansiranje i tehničku pomoć, a 5.000.000 EUR su kreditna sredstva.Izrada Studije prvi je korak u realizaciji projekta i planirani početak njene izrade je mart 2013. godine. Radovi na izgradnji sistema za odvodnju i postrojenja za tretman komunalnih otpadnih voda u naseljima na obali akumulacije Modrac, bi se po kreditnom aranžmanu mogli početi sa realizacijom u proljeće 2014. godine. Za realizaciju ovakvog kompleksnog projekta u narednih 30 dana će biti formiran međuresorni tim koji će, pored predstavnika Ureda Premijera Kantona, Ministarstva poljoprivede, vodoprivrede i šumarstva TK, Ministarstva finansija TK i JP „Spreča“, činiti i predstavnik Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice TK. Kako bi se krenulo u realizaciju navedenih aktivnosti, Vlada Kantona je odobrila potpisivanje “Predugovora o finansiranju Projekta” sa EBRD i JP „Spreča“.

 

 

PUTEM GARANTNOG FONDA NERDA DODIJELJENI KREDITI U IZNOSU OD 1.955.000 KM SA SUBVENCIONIRANOM KAMATOM OD 4%

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je danas Informaciju o odabranim korisnicima kredita iz Garantnog fonda NERDA, sa pregledom održanih i novokreiranih radnih mjesta. Ukupan iznos dodijeljenih kredita iznosi od 1.955.000 KM. Kamatna stopa za ova kreditna sredstva subvencionirana je, sa postojećih 6,99%, na 4% zahvaljujući sredstvima u vrijednosti od 150.000 KM koje je Vlada TK izdvojila za ovu namjenu. Nakon evaluiranja pristiglih aplikacija, Garantni odbor Fonda je odobrio 23 zahtjeva ukupne vrijednosti 1.955.000 KM. Ukupna vrijednost investicija koje će biti podržane ovim kreditima, računajući i vlastita sredstva aplikanata, je 4.640.000 KM. Odobrena preduzeća trenutno zapošljavaju 498 radnika, a u periodu nakon realizacije kredita predviđeno je kreiranje još najmanje 87 radnih mjesta.

Također, Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas i Odluku i subvencionisanju redovne kamate pojedinim korisnicima.

 

USVOJENA INFORMACIJA O SPROVEDENIM AKTIVNOSTIMA IZ OPERATIVNOG PLANA MJERA NA SUZBIJANJU NELEGALNOG RADA U OBLASTI PRIJEVOZA NA PODRUČJU TUZLANSKOG KANTONA

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je danas Informaciju o sprovedenim aktivnostima iz Operativnog plana mjera na suzbijanju nelegalnog rada u oblasti prijevoza na području Tuzlanskog kantona. Na osnovu podataka iz Informacije može se zaključiti da realizacija Zaključka Vlade TK o obavezi provedbe Operativnog plana mjera na suzbijanju nelegalnog rada u oblasti prijevoza na području Tuzlanskog kantona nije implementirana u potrebnom nivou, te je stoga Vlada Tuzlanskog kantona donijela Zaključke kojim je Ministarstvo trgovine turizma i saobraćaja TK zaduženo da nastavi realizaciju aktivnosti iz Operativnog plana mjera za suzbijanje nelegalnog rada u oblasti prijevoza na području Tuzlanskog kantona, koordinira istim i podnese informaciju Vladi TK sredinom 2013. godine. Svi nosioci aktivnosti na ovim poslovima i zadacima dužni su iste rješavati u skladu sa Operativnim planom mjera na suzbijanju nelegalnog rada u oblasti prijevoza na području Tuzlanskog kantona. Od općina se traži da u blizini najfrekventnijih autobuskih stajališta urade po jedno taksi mjesto na kojem bi taksisti samo stajali da prime i ispuste putnike, ali bez zadržavanja i parkiranja, ako to prostorne mogućnosti i regulacioni planovi općina dozvoljavaju, odnosno ako to omogućava Zakon o osnovama bezbijednosti saobraćaja. Ministarstvo unutrašnjih poslova TK je zaduženo danastavi sa intenzivnom realizacijom„Operativnog plana aktivnosti službenika policije na suzbijanju nelegalnog rada u oblasti prijevoza na području Tuzlanskog kantona“ koji je donijela Uprava policije MUP-a TK, te da težište aktivnosti Operativnog plana bude na kontroli rada bez odobrenja tzv. „Rad na crno“ i to ravnomjerno i kontinuirano po svim općinama TK. Također MUP TK je zadužen daintenzivnije nastavi aktivnosti na zabrani korištenja autobuskih stajališta od strane taksi prijevoznika i sankcionisanju onih koji ne poštuju propise u tom smislu. Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, odnosno inspektori cestovnog saobraćaja, će u skladu sa svojim zakonskim ovlaštenjima i preuzetim obavezama iz Operativnog plana mjera pojačati svoje aktivnosti na suzbijanju nelegalnog prijevoza, povećaju broj kontrola i izrečenih novčanih kazni prekršiocima putem prekršajnih naloga, te da težište inspekcijskog nadzora kod subjekata nadzora, budu povratnici u prekršaju radi što većeg broja isključenja nelegalnih taksi prevoznika iz prometa i privremenog oduzimanja predmeta kojima je počinjen prekršaj.

 

99.000,00 KM ZA PODRŠKU MEDIJIMA NA PODRUČJU NAŠEG KANTONA

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je danas Program raspodjele sredstava iz Budžeta Tuzlanskog kantona sa potrošačke jedinice Mediji za 2012. godinu. Vlada Kantona za podršku medijima iz Budžeta za 2012. godinu izdvojila je sredstva u ukupnom iznosu od 100.000,00 KM. Donoseći kriterije, Vlada je ocijenila da postoji prostor za podršku medijima i njihovom nastojanju za objektivnijem i redovnijem informisanju javnosti TK o afirmaciji poduzetništva, obrtništva, unapređenju poljoprivrede, turizma, racionalnom korištenju energije, zaštite vodotoka i akumulacije Modrac, razvoju obrazovanja, zaštiti i unapređenju kulture, ljudskog zdravlja i civilnog društva. Imajući u vidu težak materijalni položaj svih medija javnog informisanja, očekuje se da će ova podrška bar u izvjesnoj mjeri osigurati ostvarivanje ovog cilja. Od ukupnog iznosa 60.000,00 KM je raspoređivano za medije u privatnom sektoru, 25.000,00 KM za medije u javnom sektoru i 15.000,00 KM za neprofitne organizacije koje obavljaju i poslove javnog informisanja.

 

118.000 KM ZA KAPITALNE PROJEKTE ŠKOLA

NA PODRUČJU TUZLANSKOG KANTONA

Vlada Tuzlanskog kantona danas je za kapitalne izdatke budžetskih korisnika odobrila 12.000,00 KM JU OŠ „Gračanica“ Živinice za rekonstrukciju mokrog čvora u školi. JU OŠ „Šerići“ Živinice je odobreno 19.000,00 KM na ime rekonstrukcije centralnog grijanja u centralnoj školi, a za iste namjene u područnoj školi Dolić JU OŠ „Klokotnica“ Doboj Istok je odobreno 3.500,00 KM. Na ime rekonstrukcije centralnog grijanja i dimnjaka u centralnoj školi JU OŠ „Treštenica“ Banovići je odobreno 31.000,00 KM. JU OŠ „Sapna“ Sapna je, na ime rekonstrukcije krova u područnoj školi Goduš, odobreno 10.000,00 KM. Za rekonstrukciju stolarije u školama JU MSŠ Gradačac je odobreno 10.000,00 KM, a JU OŠ „Gornja Tuzla“ Tuzla 14.500,00 KM. JU OŠ „Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak“ Gradačac 18.000,00 KM je odobreno na ime izdavanja projektne dokumentacije za odobrenje građenja PŠ Vučkovci.

 

104.978,70 KM ZA NAUKU

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na Program raspodjele sredstava za „Nauku“ za 2012. godinu. Na osnovu Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za sufinansiranje potreba u oblasti nauke za 2012. godinu, Programom je za sufinansiranje izrade i odbrane magistarskih radova i doktorskih disertacija, organizovanje naučnih skupova, izradu naučno – istraživačkih projekata i prezentaciju naučnih i stručnih radova studenata raspodijeljeno ukupno 104.978,70K. Za sufinansiranje izrade i odbrane doktorske disertacije dodijeljeno je ukupno 31.500,00 KM, za sufinansiranje izrade i odbrane magistarskih radova 15.746,49 KM, za sufinansiranje naučno-istraživačkih projekata 52.488,71 KM, za sufinansiranje organizovanja naučnih skupova 4.199,00 KM, a 900,00 KM dodijeljeno je za sufinansiranje prezentacije naučnih i stručnih radova studenata.

 

SJETVA STRNIH ŽITA POVEĆANA U ODNOSU NA PROŠLU GODINU

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je danas izvještaj o realizaciji plana jesenje sjetve u 2012. godini za područje Tuzlanskog kantona. Prema podacima nadležnih općinskih organa Kantona planirana sjetva obavljena je na 7.155 ha ili 98,49% planiranih površina. Najveće površine zasijane su pšenicom 3.538 ha, odnosno 49,45% od ukupno ostvarene sjetve. Ostala strna žita su zasijana na površinama od 1.429 ha, odnosno 100,56% od planiranih površina. Od industrijskog bilja od planirana 5 ha zasijana su 2,5 ha što je 50% u odnosu na plan. Povrtnim biljem je zasijano 543 ha, a što je 97,93% planiranog. Od planiranih 1.709 ha, krmnim biljem je zasijano 1.642,50 ha odnosno 96,11%. Stepen realizacije jesenje sjetve po općinama je različit i kreće se od 69,31 % na području općine Tuzla do 121,92 % na području općine Živinice. Analizirajući uporedne podatke u 2012. godini je došlo do smanjenja sjetvenih površina u općini Banovići. U općinama Doboj Istok i Gračanica sjetvene površine su na nivou prošle godine dok su u svim ostalim općinama sjetvene površine nešto povećane. Značajno je istaći da i pored opšte ekonomske krize i visokih cijena repromaterijala sjetva strnih žita je nešto povećana u odnosu na prošlu godinu čemu je doprinjelo davanje u zakup zemljišta u državnoj svojini poljoprivrednim proizvođačima i realizacija Projekta sufinansiranja sjetve pšenice koji je finansrala Federalna dirakcija robnih rezervi.

 

OSTALE ODLUKE

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o izmjenama i dopunama Programa rasporeda i raspodjele sredstava, ostvarenih u procesu privatizacije i deponovanih kod Razvojne banke Federacije BiH, kojom je izbrisano ograničenje vremena u kom se Program primjenjuje – 2012. godina. U odluku je unijeta i promjena naziva Programa Vlade Kantona za subvencioniranje redovne kamata za kredite privrednim društvima, preduzetnicima i nosiocima poljoprivrednih gazdinstava na području Kantona, jer taj program nije primijenjen u ovoj godini, pa je rok njegove primjene trebalo produžiti i na narednu godinu. Također, Vlada Tuzlanskog kantona donijela je i Odluku o izmjenama Programa subvencionisanja redovne kamata na kredite privrednim društvima, preduzetnicima i nosiocima poljoprivrednih gazdinstava na području Tuzlanskog kantona za 2012. godinu. Razlog donošenja izmjene jeste veliki interes potencijalnih korisnika – aplikanata na javni poziv za ovaj Program, radi čega se postupak njihovog bodovanja nije mogao završiti u očekivanom roku. Vlada Kantona, koja odlučuje o subvencioniranju kamate na kredit svakog pojedinog korisnika, predložila je ove izmjene, a one se u pogledu trajanja podudaraju sa izmjenama Programa rasporeda i raspodjele sredstava, ostvarenih u procesu privatizacije i deponovanih kod Razvojne banke Federacije BiH, iz koga ovaj Program proizilazi.

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je danas Analizu o socijalno – statusnim pitanjima boračke populacije Tuzlanskog kantona. U ovoj analizi, prezentirane su aktivnosti Ministarstva za boračka pitanja Kantona tokom 2012. godine, kada je u pitanju primjena dopunskih prava porodica šehida/poginulih boraca, ratnih vojnih invalida, demobilisanih boraca i dobitnika najvećih ratnih priznanja iz nadležnosti Tuzlanskog kantona, kao i o pravima iz federalnih propisa. Imajući u vidu da se ostvarivanje prava navedenih boračkih kategorija odvija na različitim nivoima vlasti i na osnovu više zakonskih propisa opredjeljenje je da se putem ovakvog dokumenta i uz analitičku raspravu donesu stavovi za naredni period.

U narednom periodu, aktivnosti Ministarstva će se zasnivati na kontinuiranoj primjeni kantonalnog Zakona, utvrđivanjem i provođenjem politike, predlaganju izmjena i dopuna zakonskih i drugih podzakonskih propisa, koje imaju za svrhu zaštitu prava boraca i članova njihovih porodica, efikasniji i ekonomičniji postupak ostvarivanja prava, uspostavljanju novog sistema raspodjele finansijskih sredstava u oblasti dopunskih prava, prevashodno u segmentu stambenog zbrinjavanja, uvećanjem kreditnih sredstava u odnosu na bespovratna sredstva, te utvrđivanju namjenskih sredstava za obavljanje pripravničkog staža boraca i članova njihovih porodica, a u svrhu polaganja pripravničkog ispita, kao i finansiranje programa zapošljavanja boraca i članova njihovih porodica.

Vlada Tuzlankog kantona prihvatila je danas Informaciju o efektima ulaganja finansijskih sredstava iz Budžeta TK u povratak na područje RS i TK za period od 2005 - 2011. godine sa posebnim osvrtom na 2011. godinu.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o izmjenama i dopunama Programa o utrošku namjenskih sredstava uplaćenih na osnovu naknada za obavljene tehničke preglede vozila. Program je izmijenjen kako bi se, smanjenjem sredstava za putne troškove, obezbijedila sredstva za realizaciju projekta „Unapređenje nivoa bezbjednosti djece i pješaka u školskim zonama". U okviru ovog projekta Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja će u postavljanju vertikalne saobraćajne signalizacije, znakova obavještenja i izričite naredbe na tablama učestvovati u iznosu od 5.000,00 KM. Dodatna sredstva će obezbjediti Direkcija cesta i Općina Tuzla.

Vlada Tuzlanskog kantona je donijela danas Odluku o određivanju stalnih radnih tijela Vlade TK, organa uprave i upravnih organizacija za čiji će se rad isplaćivati novčana naknada.

Vlada Tuzlanskog kantona odobrila je danas, kao pomoć vjerskim zajednicama, ukupno 72.000,00 KM. Srpskoj pravoslavnoj crkvi – Crkvena opština tuzlanska odobreno je 7.440,00 KM, kao pomoć u obnovi i sanaciji vjerskih objekata, a za izgradnju vjerskih objekata Islamskoj zajednici u BiH – Muftijstvu tuzlanskom odobreno je 46.800,00 KM. Za iste namjene Katoličkoj crkvi – Franjevačkom samostanu "Sv. Petra i Pavla" u Tuzlije odobreno 7.488,00 KM, a za sanaciju vjerskih objekata Katoličkoj crkvi – Župa Uznesenja Blažene Djevice Marije" Breške, je odobreno 10.272,00 KM.

Vlada Tuzlanskog kantona odobrila je danas 3.500,00 KM Udruženju građana „Povratak, posao i opstanak u Modričkoj regiji" Modriča, kao sufinansiranje izdataka u završnim radovima podizanja centralnog spomen obilježja poginulim pripadnicima Armije i MUP-a u ratu 1992.1995. godine, kao i 5.921,65 KM za plaćanje troškova mjesečne autobuske karte na relaciji kuća – škola/fakultet za 92 djece radnika DD „Konjuh", Živinice. Također, Savezu antifašista i boraca narodnooslobodilačkog rata Tuzlanskog kantona je na

ime refundiranja izdataka nastalih u povodu obilježavanja 25. Novembra – Dana državnosti BiH odobreno 1.898,52 KM. Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove je za nabavku dijelova za vagu WL 103 Haevy Duty odobreno 5.000,00 KM.

Vlada Tuzlanskog kantona je prihvatila danas Program raspodjele sredstava sa potrošačke jedinice „Subvencioniranje kamata za stambeno zbrinjavanje mladih", te donijela odluke o odobravanju sredstava sa ove potrošačke jedinice. Ove godine pomoć u stambenom zbrinjavanju je dobilo ukupno 18 mladih ljudi, za što su utrošene ukupno 44.318,16 KM.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o izmjenama Programa korištenja sredstava za realizaciju dopunskih prava i ostalih izdvajanja sa kriterijima za raspodjelu korisnicima boračko – invalidske zaštite u 2012. godini. Budžetom Tuzlanskog kantona za 2012. godinu dopunska prava iz BIZ-a i ostala izdvajanja za korisnike, planirana sredstva na pozicijama za lijekove za ratne vojne invalide, ortopedska pomagala za gornje i donje ekstremitete, ortopedsku obuća i pomoć u slučaju smrti pokazala su se nedostatnim, uslijed čega je proizašla potreba unutrašnje preraspodjele, a izmjene su između ostalog i rezultat smanjivanja rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2012. godinu.

Vlada Tuzlanskog kantona je donijela danas Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o vrsti vlastitih prihoda i načina i rokova raspodjele.

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je danas tekst protokola o načinu regulisanja međusobnih obaveza za 2011. i 2012. godinu po osnovu prijenosa kreditnih sredstava za realizaciju projekta „Plava bolnica". Vlada je također, prihvatila i tekst sporazuma o otpustu duga za 2011. i 2012. godinu po osnovu prijenosa kreditnih sredstava za realizaciju pomenutog projekta, te donijela odluke o otpustu dugova JU Univerzitetski klinički centar Tuzla za ove dvije godine.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o otvaranju podračuna u okviru Jedinstvenog računa trezora Tuzlanskog kantona za namjenska sredstva uplaćena po osnovu vodnih naknada i naknada za zaštitu okolice.

U cilju obezbjeđenja nedostajućih sredstava za bruto plaće i naknade, doprinos poslodavca, ugovorene i druge posebne usluge, kao i obezbjeđenja sredstava potrebnih za finansiranje prijevoza učenika Vlada Tuzlanskog kantona je donijela danas više odluka o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2012. godinu.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o popisu sredstava i izvora sredstava kod svih budžetskih korisnika sa stanjem na dan 31.12.2012. godine.

Također, Vlada je donijela i Odluku o formiranju Glavne centralne popisne komisije.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o utvrđivanju visine naknada za korištenje godišnjeg odmora. Shodno Odluci, regres za 2012. godinu iznosi 150 KM.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o izmjenama i dopunama Programa rasporeda sredstava sa potrošačke jedinice „Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava" i Odluku o izmjenama Odluke o odobravanju sredstava sa ove potrošačke jedinice.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na Odluku Ministarstva finansija Tuzlanskog kantona o izmjeni i dopuni Odluke o odobravanju sredstava u operativnom planu Budžeta Tuzlanskog kantona za period oktobar – decembar 2012. godine.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o poništavanju javnog oglasa i raspisivanju ponovnog javnog oglasa za nominiranje i imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora JU Univerzitet u Tuzli;

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o odobravanju 11.664,30 KM Akademiji nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine na ime sufinansiranja učešća predstavnika Tuzlanskog kantona u Akademiji nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine – akademijske nagrade za akademika Envera Mandžića i akademika Husrefa Tahirovića.

Vlada Tuzlanskog kantona je dala danas saglasnost na Program Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona za raspodjelu sredstava za organizacije i udruženja za 2012. godinu u ukupnom iznosu od 17.807,00 KM. Za organizaciju akcija dobrovoljnih darivanja krvi na terenu odobreno je 12.527,00 KM, za edukaciju osoba sa pervazivnim autističnim razvojnim poremećajem 1.780,00 KM, a za organizaciju, odnosno sudjelovanje na organizovanim

oblicima stručnog usavršavanja u oblasti mentalnog zdravlja, koji se događaju na području Tuzlanskog kantona odobreno je 3.500,00 KM.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o izmjeni Odluke o određivanju manifestacija od interesa za Tuzlanski kanton za 2012. godinu, kao i Odluku o odobravanju 5.000,00 KM privrednom društvu „Tuzlanski sajam" d.o.o. na ime finansijske pomoći u organizaciji Međunarodnog sajma energija, industrija, rudarstvo, koji se od 5. do 8. juna 2012. godine održao u Tuzli. Međunarodni sajam energija, industrija, rudarstvo je postao tradicionalna sajamska manifestacija, a njegovo koncipiranje zasnovano je na predispozicijama ovog regiona i prilagođeno njegovoj industrijsko – energetskoj tradiciji, potencijalu i budućem razvoju, te je kao takav od interesa za Tuzlanski kanton.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na Odluku o izmjenama Programa raspodjele sredstava sa potrošačke jedinice „Intervencije javnim preduzećima i privrednim društvima". Obzirom da su izvršene izmjene i dopune Budžeta Tuzlanskog kantona za 2012. godinu bilo je neophodno donijeti novu Odluku o izmjenama navedenog Programa.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na više odluka o odobravanju ukupno 430.000,00 KM u skladu sa Programom raspodjele sredstava sa potrošačke jedinice „Intervencije javnim preduzećima i privrednim društvima". Privrednom društvu „Livnica čelika" D.O.O. Tuzla, kao pomoć u postizanju ekonomske samoodrživosti odobreno je 86.440,00 KM. Za iste namjene privrednom društvu „Bosnia valves" D.O.O. Tuzla odobreno je 163.560,00 KM. Za izmirivanje obaveza po osnovu poreza i doprinosa u cilju povezivanja radnog staža zaposlenika. Privrednom društvu „Tvornica transportnih uređaja" D.D. Tuzla 180.000,00 KM je odobreno kao pomoć u postizanju ekonomske samoodrživosti, a za izmirivanje obaveza prema dobavljačima za repromaterijal.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama programa ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2012.godini.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnosti na odluke Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice o odobravanju 7.579,00 KM općini Teočak na ime sufinansiranja projekta „Uređenje obale jezera „Sniježnica"", 10.059,00 KM općini Čelić, za sufinansiranje projekta „Uređenje školskog parka JU Osnovna škola "Vražići", podučna škola "Brnjik" i područna škola "Velino Selo"". Općini Doboj Istok je za nabavku kanti za smeće odobreno 6.070,00 KM, a za čišćenje divljih deponija na području općine je odobreno 7.710,00 KM.Za sufinansiranje projekta "Razvoj selektivnog načina prikupljanja komunalnog otpada na području općine Srebrenik", ovoj općini je odobreno 59.047,00 KM.

Vlada Tuzlanskog kantona je dala danas saglasnost na Izmjene i dopune Finansijskog plana JU Zaštićeni pejzaž „Konjuh" Banovići za 2012. godinu.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona. Razlozi za donošenje Pravilnika su, između ostalog, usklađivanje odredbi Pravilnika sa Uredbom o načelima za utvrđivanje unutrašnje organizacije kantonalnih, gradskih i općinskih organa državne uprave, te sa izmjenom Zakona o državnoj službi, a koja se odnosi na stručnu spremu državnih službenika, odnosno usklađivanje sa Bolonjskim sistemom studiranja.

Također, jedan od razloga za donošenje Pravilnika je povećan obim i složenost poslova, te se tim u vezi javila potreba unutrašnje reorganizacije i preraspodjele poslova, izmjene naziva i izmjena i dopuna opisa poslova postojećih radnih mjesta, a sve u cilju racionalnijeg i kvalitetnijeg iskorištavanja postojećih ljudskih resursa i kvalitetnijeg izvršavanja poslova iz nadležnosti Ministarstva.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona. Izmjene i dopune Pravilnika neophodne su zbog usklađivanja sa zakonom o matičnim knjigama, kao i Zakonom o izmjenama i dopunama zakona o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona. Naime, donošenjem Zakona o matičnim knjigama na novi način je regulisana oblast upravnog nadzora u oblasti matičnih knjiga. Ovim Zakonom i Pravilnikom o sadržaju, načinu i postupku vršenja inspekcijskog nadzora u oblasti matičnih knjiga je propisano da poslove inspekcijskog nadzora obavljaju kantonalni inspektori iz kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova. Donošenjem Zakona o izmjenama i dopunama

zakona o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona, predviđeno je da policijski službenici, u pogledu stručne spreme, u činu "Mlađi inspektor" , "Inspektor" i "Viši inspektor" moraju imati najmanje VI stepen stručne spreme ili prvi ciklus visokog obrazovanja 180 ili 240 ECTS bodova, dok policijski službenici u činu "Samostalni inspektor" i "Glavni inspektor" moraju imati najmanje VII stepen stručne spreme ili završen prvi ciklus visokog obrazovanja 240 ECTS bodova. Shodno naprijed navedenom ukazala se potreba da se dio Pravilnika u pogledu stručne spreme i uslova za obavljanje posla, uskladi sa izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima TK-a, a sve u cilju uspješnog i efikasnog obavljanja poslova iz nadležnosti Ministarstva.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost JU NUB „Derviš Sušić" Tuzla za popunu 1 pozicije „tehničkog sekretara" na neodređeno vrijeme. Naime, radi se o popuni radnog mjesta koje je ostalo upražnjeno odlaskom dosadašnjeg uposlenika u penziju.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost za raspisivanje konkursa i sprovođenje konkursne procedure izbora i imenovanja Umjetničkog rukovodioca u JU Narodno pozorište Tuzla jer je vršiocu dužnosti umjetničkog rukovodioca istekao mandat. Popunjavanjem ovog radnog mjesta neće doći do povećanja broja izvršilaca u Pozorištu, kao niti visine potrebnih finansijskih sredstava za bruto plaće i naknade.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas sagalsnost na Odluku Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice TK o odobravanju 150.000,00 KM, na ime finansiranja troškova rada JU Zaštićeni pejzaž "Konjuh" Banovići.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na Odluku Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak o prijenosu 50.000,00 KM JU Služba za zapošljavanje TK za realizaciju II Programa zapošljavanja i samozapošljavanja Roma u 2012. godini.

Vlada Tuzlanskog kantona je dala danas saglasnost za imenovanje predsjednika i članova privremenog Upravnog odbora Javne ustanove Narodna i univerzitetska biblioteka „Derviš Sušić" u Tuzli. Za Predsjednika je imenovan Omar Hadžić, a članovi su Sead Rešić, i Enisa Hodžić – Osmančević.

 

Odjeljenje za informisanje

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15