ODRŽANA 63. REDOVNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA

UTVRĐEN NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA
ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU I GRAĐENJU

S ciljem otklanjana nedostataka uočenih tokom dosadašnje primjene Zakona o prostornom uređenju i građenju kao i uređenja određenih pitanja, za koja se u praktičnoj primjeni Zakona ukazala potreba, Vlada Tuzlanskog kantona danas je utvrdila nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i građenju. Između ostalog, kako bi se budućim investitorima omogućilo da svoje projekte realizuju brže i bez velikih administrativnih barijera, izmjenama se predviđa smanjenje roka za izmjenu planskog dokumenta sa pet na dvije godine, a predviđa se i brže izdavanje urbanističko-tehničke dokumentacije.

Naime, dosadašnja praksa je pokazala da je nemoguće predvidjeti kapacitete i namjene objekata, naročito proizvodnih i trgovinskih dolaskom stranih investicija, a i razvoj gradova na području Tuzlanskog kantona je uslovio veću stambenu izgradnju naročito kolektivnih stambenih objekata koja je uslovljena migracijom stanovništva. Izmjene predviđaju i da prije donošenja detaljnog planskog dokumenta, općina mora pribaviti saglasnost Ministarstva, kojom se potvrđuje da je detaljni planski dokument usaglašen sa važećim planskim dokumentom šireg područja..Pošto još uvijek sve općine na području Tuzlanskog kantona nemaju donesene prostorne planove, neophodno je da općine traže saglasnost Ministarstva, prije svega da bi se detaljni planovi radili u granicama obuhvata predviđenog građevinskog zemljišta. Također, prema utvrđenim izmjenama građenjem građevina moći će se baviti pravne osobe registrovane za obavljanje te djelatnosti, ako u stalnom radnom odnosu imaju zaposlenog najmanje jednog diplomiranog inženjera arhitektonske ili građevinske struke sa najmanje tri godine radnog iskustva i najmanje 15 kvalifikovanih radnika građevinske struke. Činjenica je da trenutno posao izvođenja građevinskih radova mogu dobiti i pravni subjekti koji nemaju zaposlenike koji taj posao mogu i izvoditi. Pravni subjekti koji zapošljavaju jednog ili dva čovjeka ("kofer firme") mogu konkurisati na poslove milionske vrijednosti, dobivati ih niskim cijenama, a zatim uz nakandu, nuditi drugim pravnim subjektima na izvođenje. Time se u neravnopravan položaj dovode pravni subjekti sa velikim brojem uposlenih radnika koji svoje kapacitete nemogu da uposle i dolazi do otpuštanja radnika.

18012013 SVTK.v

 

1.991.802 EUR OPĆINI ČELIĆ ZA IZGRADNJU KANALIZACIJE I VODOSNABDIJEVANJA OPĆINE ČELIĆ

            Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je danas tekst Podsporazuma o donaciji 298.770,38 EUR Općini Čelić i tekst Podugovora o kreditu kojim se ovoj općini prosljeđuju kreditna sredstva u iznosu od 1.693.032,18 EUR uz uvjete da se kreditna i donirana sredstva, u skladu sa uvjetima i odredbama Podugovora o kreditu, koriste isključivo za sufinansiranje Projekta izgradnje kanalizacije i vodosnabdijevanja Općine Čelić. Radi se o Projektu započetom 2011. godine ukupne vrijednosti  3.111.802,57 EUR-a, od čega je 1.120.000,00 EUR-a zaduženje općine Čelić, a 1.991.802,57 EUR-a zaduženje Tuzlanskog kantona. Imajući u vidu činjenicu da se radi o supsidijarnim zaduženjima, koje podrazumijeva da se sredstva sa jednog nivoa vlasti prosljeđuju na niže nivoe vlasti, sve do krajnjeg korisnika sredstava, potrebno je zaključiti Podsporazum o prenosu kreditnih sredstava između Vlade Tuzlanskog kantona i Općine Čelić, kao krajnjeg korisnika na čijem području se implementira pomenuti Projekat.

TOKOM 2012. GODINE DEMINIRANO JE 1.381.999 m2

Iako je bila obilježena nizom ograničavajućih faktora, koji su direktno uticali na ostvareni rezultat, deminerska sezona 2012. godine je bila na zadovoljavajućem nivou, stoji u danas prihvaćenoj Informaciji o ostvarenim rezultatima deminiranja i uništavanja neeksplodiranih ubojitih sredstava na području Tuzlanskog kantona u 2012. godini. Ipak ostvareni rezultat  je nešto slabiji od prošle deminerske sezone. Prvi dio sezone obilježen je nemogućnošću implementacije doniranih sredstava od strane međunarodne zajednice, a nakon toga je nastupio izuzetno sušan period koji je deminerima stvarao probleme za postizanje odgovarajuće produktivnosti tokom izvođenja deminerskih radova. Zahvaljujući povoljnim uvjetima i produžetku deminerske sezone sve do početka mjeseca decembra 2012. godine i realiziranja velikog broja zadataka tokom mjeseca novembra, krajnji ostvareni rezultat je ipak na zadovoljavajućem nivou. Na realizaciji projekata, u toku 2012. godine, osim tima civilne zaštite i deminerskih timova OS BiH, bilježi se angažman i drugih domaćih i stranih kompanija i organizacija kao što su: „NPA“, HO „Pro Vita”, „IVŠA“ , UG „Demira”, „Point“ Brčko”, „Detektor“,  i dr. Prema podacima iz općinskih službi civilne zaštite sa područja Tuzlanskog kantona od početka izvođenja humanitarnog deminiranja do danas je deminirana površina od 10.995.256,59 m2 terena. Ovi podaci se temelje isključivo na izdanim certifikatima o deminiranoj površini koje posjeduju predstavnici iz općina. Međutim, činjenica je da je u prošlosti deminirana nešto veća površina za koju ili nisu izdati ili nisu dostavljeni validni certifikati, te je nužno od BH MAC-a, kao jedine relevantne kuće za provođenje operacija deminiranja i izdavanje važećih certifikata za obavljeni posao, pokušati doći do cjelovitih podataka. Prema evidenciji tokom 2012. godine deminirano je 1.381.999 m2. Tokom 2012. godine, i pored svih preduzetih mjera upozoravanja na minsku opasnost, dogodilo se 6 minskih nesreća, u kojima je 8 osoba smrtno stradalo, a 3 osobe su povrijeđene. Do sada je u BiH stradalo ukupno 109 deminera od čega 44 smrtno. Sve civilne nesreće desile su se u obilježenim područjima, a najčešći razlozi koji dovode do nesreća su nepoštivanje minskih upozorenja i svjestan ulazak u sumnjiva područja zbog lova ili sječe šume. Prema podacima sa kojima raspolaže Kantonalna uprava civilne zaštite Tuzla, od potpisivanja Dejtonskog sporazuma, do kraja 2012.godine, na području svih općina Tuzlanskog kantona dogodilo se preko 200 minskih  nesreća, u kojima je smrtno stradalo 118, a teže i lakše su ranjene 132  osobe.
Osim Informacije, Vlada je danas prihvatila i Listu prioriteta deminiranja na području našeg kantona za 2013. godinu.

            DODIJELJENE KONCESIJE ZA IZGRADNJU SOLARNIH ELEKTRANA

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas više odluka o dodjeli koncesije za izgradnju i korištenje solarne elektrane. Koncesija je dodijeljena privrednom društvu „ Babilon“ d.o.o. Tuzla, za solarnu elektranu „BABILON 1“snage 112,20 kW na poslovnom objektu B-Centar u Tuzli, privrednom društvu „Trgovir-energy“ d.o.o. Gračanica, za izgradnju i korištenje elektrane „TRGOVIR“, snage 144 kW, na lokaciji u Stjepan Polju, općina Gračanica, privrednom društvu JP SKPC„Mejdan“ d.o.o. Tuzla, za elektranu „MEJDAN 1“, snage 10 kW, na krovu postojećeg poslovnog objekta SKPC „Mejdan“,  privrednom društvu „Bingo“ d.o.o. export-import, Tuzla, za elektranu „BINGO SOLAR 02“, snage do 150 kW, na postojećem krovištu novog građevinskog objekta magacina BINGO, na lokalitetu Bosanska Poljana, općina Tuzla, privrednom društvu „KH ALTER ENERGY“ d.o.o. Lukavac, za izgradnju i korištenje solarne elektrane „DOBOŠNICA 2“snage 119 kW na građevinskoj parceli Plašivac, na lokalitetu Donja Dobošnica, općina Lukavac, privrednom društvu „SARKOP“ d.o.o. Srebrenik, za izgradnju i korištenje elektrane SE„SARKOP“, snage 149,75 kW, na krovu hala 3 i 4 poslovnog kompleksa „TMP“ d.o.o. Srebrenik,   privrednom društvu „SICON SAS“ d.o.o. Tuzla, za elektranu „SICON 1“, instalirane snage 10 kW na lokalitetu na krovu postojećeg poslovnog objekta u Čaklovićima, općina Tuzla, kao i privrednom društvu „HERCEG“ d.o.o. Srebrenik, za elektranu SE„HERCEG“, snage 149,75 kW, na krovu hala 1 i 2 poslovnog kompleksa „TMP“ d.o.o. Srebrenik.
Obzirom na danas utvrđene izmjene trenutno važećeg Zakona o koncesijama Vlada je odluke o dodjeli koncesija donijela kako bi podnosioci zahtjeva mogli ući u proceduru FERK-a, a nakon što Skupština utvrdi konačne izmjene i dopune Zakona o koncesijama TK, prema kojima korištenje snage vjetra i sunca ne može biti predmet koncesije, danas donesene odluke o dodjeli koncesije će biti stavljene van snage.

UTVRĐENI KRITERIJI ZA SUFINANSIRANJE TROŠKOVA
PRIJEVOZA UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA

            Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je danas kriterije za sufinansiranje troškova prijevoza učenika osnovnih škola za period januar – mart školske 2012/2013. godine. Donesenom Odlukom odobreno je sufinansiranje troškova linijskog i vanlinijskog prijevoza učenika osnovnih škola Tuzlanskog kantona za januar – mart školske 2012/2013 godine u iznosu od 75% mjesečne karte u linijskom prijevozu, odnosno 75% iznosa utvrđenog pismenim ugovorom između prijevoznika i korisnika usluga prijevoza u vanlinijskom prijevozu za učenike koji putuju od kuće do najbliže škole 4 km i više, a nisu obuhvaćeni subvencijama po drugim propisima, kao i učenike sa prebivalištem na području Tuzlanskog kantona koji, kao najbližu, pohađaju osnovnu školu na području drugog kantona. Također Iznos ugovorene mjesečne karte u linijskom prijevozu ne može biti veći od iznosa mjesečne karte koju najpovoljniji prijevoznik obračunava za iste relacije i istu kategoriju korisnika usluga (učenici). Vanlinijski, namjenski prijevoz učenika se može organizirati u slučaju nepostojanja redovnog linijskog prijevoza navodi se, između ostalog, u Odluci.

FORMIRAN MEĐURESORNI TIM ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST

       Vlada Tuzlanskog kantona formirala je danas Međuresorni tim za energetsku učinkovitost. Zadaci Tima su, između ostalog, kontinuirano praćenje i učestvovanje u kreiranju propisa iz područja energetske učinkovitosti u skladu sa direktivama EU, uključivanje svih objekata javne namjene u vlasništvu ili koje koristi Vlada,  ministarstava Tuzlanskog kantona i njihove institucije u ISGE sistem za mjerenje i praćenje potrošnje svih energenata u javnim objektima kao i poticanje pribavljanja energetskih certifikata, pravljenje analiza i definiranje prioritetnih javnih objekata za primjenu mjera energetske učinkovitosti, organiziranje obuke za osobe koje su u javnim objektima zaduženi za praćenje potrošnje energenata, uspostava saradnje i organiziranje obuke za poslovni sektor s ciljem upoznavanja o mogućim mjerama i fondovima koji imaju za cilj povećanje energetske učinkovitosti u sektoru poduzetništva, promoviranje ideje o uspostavljanju ESCO tržišta u privatnom i javnom sektoru, kreiranje javne kampanje koja ima za cilj povećanje svijesti o značaju i mogućim uštedama provođenjem mjera energetske učinkovitosti u svim sektorima, učestvovanje u pripremanju projekata koji imaju za cilj povećanje energetske učinkovitosti, a koji bi bili aplicirani prema domaćim i stranim fondovima, te uspostava saradnje sa nevladinim sektorom s ciljem razmjene informacija i mogućeg zajedničkog djelovanja prema međunarodnim donatorima.

           
OSTALE ODLUKE

            Vlada Tuzlanskog kantona dodijelila je danas koncesiju privrednom društvu, „Terme“ d.o.o.  Gračanica za eksploataciju termomineralne vode na bunaru PEB-4 „Ćelahuša“ u općini Gračanica. Jednokratna koncesiona  naknada za koncesioni period od 20 godina iznosi 15.000,00 KM i bit će plaćena u tri jednake rate. Tekuća koncesiona naknada iznosi 0,005 KM/m3 termomineralne vode, s tim da ne može biti manja od 2.800,00 KM godišnje. Kao koncesor je određeno Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona,  koje će, nakon odobrenja ugovora od strane Komisije za koncesije Tuzlanskog kantona, zaključiti ugovor sa koncesionarom.

            Vlada Tuzlanskog kantona dodijelila je danas o koncesiju privrednom društvu Rudnik soli „Tuzla“ d.d. Tuzla za eksploataciju slane vode na ležištu kamene soli „Tetima“ u općini Tuzla.          Jednokratna koncesiona  naknada za koncesioni period od 30 godina iznosi 245.000,00 KM, i bit će plaćena u dvadeset jednakih kvartalnih rata, a tekuća koncesiona naknada iznosi 0,07 KM/m3 slane vode, s tim da ne može biti manja od 148.564,00 KM godišnje. Rudnik će, prije potpisivanja ugovora, dostaviti bankovnu garanciju na iznos od 200.000,00 KM, sa rokom važenja od jedne godine, uz obavezu produženja svake godine, a od 01.01.2018.godine, koncesionar je obavezan dostaviti bankovnu garanciju na iznos od 150.000,00 KM, uz obavezu produženja svake godine do isteka ugovora o koncesiji.

Vlada Tuzlanskog kantona dodijelila je danas o koncesiju privrednom društvu JP Vodovod i kanalizacija „ Srebrenik“ d.d. Srebrenik, za korištenje pitke vode u općinskom sistemu vodosnabdijevanja Srebrenika. Jednokratna koncesiona  naknada za period od deset  godina iznosi 7.200,00 KM, i ista će biti plaćena u cjelokupnom iznosu prije potpisivanja ugovora, dok tekuća koncesiona naknada iznosi 0,013 KM/m3 iskorištene, odnosno fakturisane vode, s tim da ne može biti manja od 7.128,27 KM na godišnjem nivou.

Kako bi se otklonili određeni nedostaci uočeni tokom primjene važećeg Zakona o koncesijama, Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je danas Prijedlog Izmjena i dopuna ovog zakona. Ovim izmjenama je predviđeno da korištenje snage vjetra i sunca ne može biti predmet koncesije.

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je danas nacrt Zakona o izmjenama i dopunama zakona o preuzimanju prava osnivača RO Zavod za zdravstvenu zaštitu. Izmjene i dopune Zakona donose se između ostalog radi izmjena naziva i sjedišta Zavoda, shodno Rješenju Kantonalnog suda u Tuzli, tako da sada glasi: Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona sa sjedištem u Tuzli. Također, stupanjem na snagu Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Odluke o klasifikaciji djelatnosti Bosne i Hercegovine proizašla je obaveza usklađivanja organizacije i rada zdravstvenih ustanova sa odredbama ovih propisa.

            S ciljem otklanjanja nedostataka uočenih tokom dosadašnje primjene Zakona o osnivanju Javne ustanove Zaštićeni pejzaž„Konjuh“, Vlada Tuzlanskog kantona danas je utvrdila Prijedlog Zakona o dopunama ovog zakona. Naime, Zakonom je propisano da Upravni odbor donosi finansijski plan i usvaja godišnji obračun, ali nije bilo propisano da iste donosi i usvaja uz saglasnost resornog Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice. Također, Zakon je dopunjen i u smislu da Vlada Kantona predsjednika i/ili člana Upravnog odbora, prije isteka mandata, može razriješiti na njihov lični zahtjev, te u slučajevima kada se utvrdi da su odgovorni za neuspješan ili nezakonit rad Javne ustanove, kada se ne usvoji izvještaj o radu sa izvještajem o finansijskom poslovanju Javne ustanove od strane osnivača, ukoliko ne izvršavaju svoje upravljačke obaveze, ili ukoliko članu Upravnog odbora imenovanom iz reda stručnih radnika Javne ustanove prestane radni odnos u toj ustanovi. Ukoliko se, prije isteka mandata, utvrdi osnov za razrješenje više od polovine članova Upravnog odbora, Vlada Kantona će razriješiti cjelokupan sastav Upravnog odbora.

         Vlada Tuzlanskog kantona je prihvatila danas Aneks 5. Ugovora o komisionom kreditu između Vlade Tuzlanskog kantona, NLB Banka d.d. Tuzla i Javnog preduzeća «Međunarodni aerodrom Tuzla». Obzirom da JP «Međunarodni aerodrom Tuzla» još nije u mogućnosti vraćati dobijeni kredit čija je isplata trebala otpočeti 28.11.2012. godine, utvrđen je novi rok vraćanja kredita i grejs period, tako da se kredit daje na period od 20 godina, uz kamatnu stopu od 0% i sa grejs periodom od 12 godina.

          Vlada Tuzlanskog kantona odobrila je danas 98.000,00KM Javnom preduzeću ''Šume Tuzlanskog kantona'' d.d. Kladanj, za finansiranje dijela troškova rada čuvarske službe u 2012. godini.

        Visina dečijeg dodatka za djecu iz porodica u kojima mjesečni prihod po članu domaćinstva ne prelazi 7% prosječne plate u TK iz 2011. godine iznosit će 20 KM po jednom djetetu mjesečno, izuzimajući porodice sa troje i više djece za koje će dječiji dodatak iznositi 40KM po svakom djetetu iz te porodice, odlučila je danas Vlada Tuzlanskog kantona. Ova odluka donesena je jer još uvijek nije donesen Budžet TK za 2013. godinu, a intencija Vlade jete da se dječiji dodatak isplaćuje redovno bez prekida tokom cijele godine.
 
Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je danas tekstove aneksa kolektivnih ugovora za djelatnost osnovnog i srednjeg obrazovanja u Tuzlanskom kantonu. Aneksima su između ostalog precizirani platni razredi, visina osnovice za obračun plate i visina naknade za ishranu u toku rada. Visina osnovice za obračun plate, shodno tekstu sporazuma u 2014. godini neće biti manja od 380,25 KM, a visina naknade za ishranu iznosi 8 KM po izrađenom danu.
Vlada je također, utvrdila i tekst Sporazuma o ostvarivanju prava na naknadu za korištenje godišnjeg odmora za 2013. godinu. Visina naknade za korištenje godišnjeg odmora – regres za 2013. godinu zaposlenicima u ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja na području Tuzlanskog kantona iznosi 400,00 KM, a bit će isplaćen u dva dijela. Prvi dio u iznosu od 200,00 KM isplatit će se najkasnije do 31.08.2013. godine, a preostali dio naknade isplatit će se najkasnije do 30.06.2014. godine.

Vlada Tuzlanskog kantoan utvrdila je danas Plan nvčanih tokova za period januar – mart 2013. godine, te odobrila sredstva u Operativnom planu Budžeta TK za isti period. Ministarstvo finansija procijenjuje da će prihodi u ovom periodu, bez vlastitih prihoda, grantova, donacija i prihoda po posebnim propisima iznositi 65.216.021 KM, te je u kladu s tom procijenom u istom iznosu predložilo i Odluku o odobravanju sredstava u Operativnom planu Budžeta za prvo tromjesečje 2013. godine.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na Rješenje Ministarstva industrije, energetike i rudarstva TK o imenovanju Stručnog tima za izradu elaborata nove reorganizacije Fabrike obuće „Aida“ D.D. Tuzla. Zadatak Tima je da na bazi „Inicijative za novu reorganizaciju u okviru Fabrike obuće „Aida“ D.D.  Tuzla“ izrađene i prihvaćene od Vlade  Tuzlanskog kantona, analizira stanje i predloži  mogućnosti pod kojima bi se pogoni Fabrike obuće „Aida“ u Lukavcu i Dubokom Potoku Općina Srebrenik izdvojili iz privrednog društva FO „Aida“ D.D. Tuzla i stavili pod ingerencije općina na kojima su locirani, odnosno postala privredna društvo čiji bi osnivači bili Općinska vijeća Lukavac i Srebrenik.

            Vlada Tuzlanskog kantona je imenovala danas Komisiju za provođenje postupka za izbor kandidata za imenovanje Kantonalnog pravobranioca. Vlada Tuzlanskog kantona imenovala je danas Jasminku Jovičić, dosadašnjeg Zamjenika kantonalnog pravobranioca, na poziciju vršioca dužnosti Kantonalnog pravobranioca.

            Vlada Tuzlanskog kantona danas je izmijenila Rješenje o imenovanju Komisije za administrativna pitanja, te umjesto Mlađana Lazića i  Imšira Škahića u komisiju imenovala Senaida Hadžića i Zijada Mahmutovića. Također, zbog odlaska Aziza Čačkovića sa ministarske funkcije Vlada je u Komisiju za kadrovska pitanja imenovala ministricu finansija TK Alisu Bijedić.

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je danas Inicijativu za izmjenu Odluke o osnivanju lovišta na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Ovom Inicijativom  Vlada Tuzlanskog kantona traži da se Odluka o osnivanju posebnih lovišta na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine izmijeni tako da se iz iste izuzme područje koje je Zakonom o proglašenju dijela područja planine Konjuh Zaštićenim pejzažom “Konjuh”, proglašeno zaštićenim područjem.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Kantonalnog štaba civilne zaštite, te postavila komandanta, načelnika i članove Štaba. Za komandanta je postavljen Sead Hasić, Ministar za rad, socijalnu politiku i povratak, a Načelnik je mr.sci. Zdenko Tadić, Direktor Kantonalne uprave civilne zaštite. Članovi Kantonalnog štaba civilne zaštite su Jadranka Duraković, Sekretar Crvenog krsta/križa Tuzlanskog kantona, Amir Husić, Ministar unutrašnjih poslova,  Dr.sci. Željko Knežiček, Ministar industrije, energetike i rudarstva, Prof.dr.sci. Nada Pavlović Čalić, Ministrica zdravstva,  Mirsad Hadžiselimović, Ministar prostornog uređenja i zaštite okolice, Alisa Bijedić, Ministrica finansija, Dijana Bilanović, Ministrica razvoja i poduzetništva, Dr.sc. Senaid Hadžić, Ministar trgovine, turizma i saobraćaja, mr. sc. Alen Taletović, ministar pravosuđa i uprave, Edin Ajanović, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Izudin Karić, Sekretar Kantonalne uprave civilne zaštite – zadužen za obuku, planiranje i opće poslove, mr. sc. Dragan Pelemiš, Pomoćnik direktora Kantonalne uprave civilne zaštite – zadužen za mjere zaštite i spašavanja, Elvedin Kurbašić, Šef Kantonalnog operativnog centra – zadužen za osmatranje, obavještavanje i uzbunjivanje, te Benedin Pejić, Stručni savjetnik za deminiranje u Kantonalnoj upravi civilne zaštite. Razlozi za donošenje novog Rješenja o postavljenju komandanta, načelnika i članova Kantonalnog štaba civilne zaštite su posljedica prestanka funkcije dosadašnjeg komandanta štaba Aziza Čačkovića, ministra trgovine turizna i saobraćaja krajem 2012. godine, te usaglašavanja ovog rješenja sa Odlukom o određivanju stalnih radnih tijela Vlade Tuzlanskog kantona, organa uprave i upravnih organizacija Tuzlanskog kantona za čiji će se rad isplaćivati novčana naknada
            Također, Vlada je imenovala i Kantonalnu komisiju za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća. Članovi Komisije su Miralem Mulać, dipl.ing. geologije, Mirsad Butković, dipl.ing. agronomije, Elsajed Fatušić, dipl.ecc., Adnan Begović, dipl. ing arhitekture i Ljiljana Pavljašević, dipl. ecc.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o prodaji osam motornih vozila u vlasništvu kantonalnih organa uprave i drugih kantonalnih institucija. Radi se o dva vozila  Škoda Felicija 1997 i 1998. god., VW Golf 3 1998. god., Daewoo Nubira  2000. god., VW Golf 2         1986. god., Škoda Fabia 2006. god., Citroen Berlingo 2002. god. i Hyundai Getz  2004. god.

        Vlada Tuzlanskog kantona prenijela je danas u Vlasništvo dva motorna vozila marke Škoda Fabia sa Ministarstva pravosuđa na općinske sudove u Lukavcu i Banovićima. Naime, nedavno su vozila i uručena predsjednicima sudova, a radi se o ispunjavanju uslova koje je Visoko sudsko i tužilačko vijeće postavilo kako bi sudovi bili adekvatno opremljeni za početak rada novoformiranih sudova.

        Vlada Tuzlanskog kantona dopunila je danas Odluku o utvrđivanju značajnih događaja, datuma i ličnosti za Tuzlanski kanton. Ovom Odlukom u značajne datume uvršten je i 22. Oktobar – Dan obilježavanja Akcije oklopnog voza. Pojava i pokušaj proboja oklopnog voza na sjevernoj liniji fronta 107/213. Viteške motorizivane brigade, kao i uspješno sprječavanje i zaustavljanje neprijateljskih snaga, prevazilazi značenje jedne bitke kao borbenog djelovanja sukobljenih vojnih snaga, a inicijativu za uvrštavanje navedenog datuma u Odluku podržali su svi kantonalni borački savezi i udruženja.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o raspisivanju Javnog oglasa za nominiranje/imenovanje člana Upravnog odbora JU Specijalna biblioteka „Behram-beg“ u Tuzli.

      Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o poništavanju Javnog oglasa za nominiranje kandidata za poziciju predsjednika i članova Upravnog odbora JU JU NUB „Derviš Sušić“ u Tuzli i raspisivavnju ponovnog Javnog oglasa i utvrđivanju tksta javnog oglasa. Oglas je poništen u cilju obezbjeđenja zastupljenosti predstavnika konstitutivnih naroda i ostalih u Upravnom odboru ove institucije.         

Vlada Tuzlanskog kantona je prihvatila danas prijedlog Tima Vlade za pregovore sa prdstavnicima Sindikata o utvrđivanju međusobnih prava i obaveza u 2013. godini. Ponuda sadržana u zapisniku sa sastanka, koja podrazumijeva osnovicu za obrčun plate u 2013. godini u visini 380,25 KM, naknadu za ishranu u iznosu od 8 KM po izrađenom danu, te visinu naknade za korištenje godišnjeg odmora u visini od 400 KM će se dostaviti predstavnicima Sindikata na prihvatanje.

       Vlada Tuzlankog kantona dala je danas saglasnost na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona.

     Vlada Tuzlanskog kantona je dala danas saglasnost na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona. Izmjenama i dopunama Pravilnika se pristupilo zbog potreba za promjenama u unutrašnjoj organizaciji Ministarstva, preraspodjeli poslova i usklađivanju u međuvremenu stečenog višeg stepena školske spreme, sa poslovima koje obavljaju zaposlenici, te usklađivanja opisa poslova rukovodećih državnih službenika sa prilagođenim bolonjskim sistemom studiranja, kako je to zakonskim propisima i definisano.

       Vlada je danas dala i saglasnosti Univerzitetu u Tuzli za prijem u radni odnos Stručnog saradnika za radne odnose, Pomoćnog kuhara i Portira.

       Vlada Tuzanskog kantona dala je danas saglasnost Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva TK za prijem Višeg referenta za kancelarijsko i arhivsko poslovanje.

       Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas uredbu o taksenim markama, kojom se utvrđuje emitovanje, distribucija i zamjena sudskih taksenih maraka na području Tuzlanskog kantona. Taksene marke jedinstvene emisije izdaju se u apoenima od 0,5, 1, 2, 5 i 10 KM.

        Uvažavajući trenutne uslove poslovaja Vlada Tuzlanskog kantona iskazala je danas spremnost za pomaganje ZD „Rudnici Kreka“ u Tuzli i ZD RMU „Đurđevik“ putem omogućavanaja reprogramiranog načina izmirenja obaveza. S tim u vezi Vlada je danas dala i saglasnosti na Anexe ugovora o reprogramu povrata novčanih sredstava po osnovu odobrenog kredita.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na imenovanje mr. sc. Lejle Atlić, dr.vet.med., za vršioca dužnosti direktora JU Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona. Vlada je također, razriješila dužnosti predsjednika i članove UO JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno – historijskog i prirodnog naslijeđa TK, te imenovala članove privremenog Upravnog odbora ove institucije. Zbog ličnih zahtjeva dva člana za razrješenje dužnosti u UO JU Disciplinski centar za maloljetnike TK, Vlada je razriješila dužnosti ovaj Upravni odbor, te imenovala predsjednika i članove privremenog Upravnog odbora. Na prijedlog Ministarstva industrije, energetike i rudarstva TK Vlada je utvrdila prijedloge kandidata za članove nadzornih odbora u privrednim društvima sa većinskim državnim kapitalom.

Odjeljenje za informisanje

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15