Održana 63. sjednica Vlade Tuzlanskog kantona

Usvojena Informacija o utrošku sredstava sa budžetske pozicije „Intervencije javnim preduzećima i privrednim društvima" sa postignutim efektima za 2016. godinu

Vlada 27 01 2017

Vlada Tuzlanskog kantona je usvojila danas Informaciju o utrošku sredstava sa budžetske pozicije „Intervencije javnim preduzećima i privrednim društvima" sa postignutim efektima za 2016. godinu. U skladu sa utvrđenim uslovima i kriterijima za raspodjelu ovih sredstava tokom protekle godine realizirani su projekti u ukupnom iznosu od 464.343,50 KM. Kada je u pitanju pomoć privrednim društvima koja nisu u mogućnosti da za svoje zaposlene obezbijede pristup pravima iz obaveznog zdravstvenog osiguranja kao i zaposlenicima koji ovo pravo ne mogu ostvariti putem JU „Služba za zapošljavanje TK", Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva i Vlada Tuzlanskog kantona su odlukama ukupne vrijednost 39.427,20 KM obezbijedili pristup pravima iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za 458 zaposlenika i članova njihovih porodica. Realizacijom sufinansiranjem troškova kod realizacije Programa mjera za socijalno zbrinjavanje zaposlenika koji su u procesu stečaja, likvidacije, restrukturiranja i privatizacije preduzeća ostali ili ostaju bez posla, a koji se realizuje putem Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, vezano za izmirivanje obaveza po osnovu poreza, doprinosa i drugih naknada za povezivanje radnog staža zaposlenicima koji su stekli uslove za penzionisanje, koji su proglašeni tehnološkim viškom ili koji su ostali bez radnog angažmana stekli su se uslovi za penzionisanje ukupno 7 radnika i to 6 radnika kompanije „Bosnia Valves" i jednog radnika „Rudnika nemetala Kladanj". Za ovu namjenu Vlada je obezbijedila ukupno 173.283.23 KM.
Tokom 2016. godine nastavilo se sa realizacijom Sporazuma o preuzimanju obaveze plaćanja obračunatih, a neuplaćenih određenih javnih prihoda obveznika uplate Fabrike obuće „Aida" d.d. Tuzla. Odlukom Vlade TK i Ministarstva uplaćeni su doprinosi prema fondovima za 275 radnika zaključno sa 31.12.2008. godine i penzionisano je 5 radnika. Ministarstvo je izdvojilo 41.719,37 KM za ove namjene osim iznosa Vlade TK koji je uplaćen po Sporazumu sa Fabrikom obuće „Aida" Tuzla II faza.
Rješavanjem ovog pitanja nastavila se politika Vlade TK i resornog ministarstva u pogledu pomaganja društvima u poteškoćama i njihovim radnicima kod egzistencijalnih pitanja kako radnika tako i njihovih članova domaćinstva.
Plaćanjem obaveza kao preduslova kod pokretanja stečajnog postupka u društvima „Elektromontaža" d.d. Tuzla i „Bosnia Valves" d.o.o Tuzla stvorili su se uslovi za pomoć ovim društvima. U ovom pogledu uvezan je radni staž za 6 uposlenika društva „Bosnia Valves" d.o.o. Tuzla a svi radnici ovih društava su bili socijalno zbrinuti putem JU „Služba za zapošljavanje TK" gdje su primali novčani iznos za svaki mjesec u ovisnosti od radnog staža.
Također Vlada je putem Ministarstva industrije, energetike i rudarstva, a u svrhu pokretanaj novih investicija u privrednim društvima i otvaranja novih radnih mjesta realizirala i projekat dodjele grant sredstava u iznosu od 300.000,00 KM. Sredstva u iznosu od po 50.000,00 KM dodjeljena su za tri privredna subjekta, a šest društava je dobilo sredstva u iznosima od po 25.000,00 KM. Efekti dodjele ovih sredstava ogledaju se u činjenici da je došlo do zapošljavanja 40 novih radnika i investicionog ulaganja od 1.755.095,00 KM.

 

Usvojena Informacija o ostvarenim rezultatima deminiranja i uništavanja neeksplodiranih ubojitih sredstava u 2016., te Plan deminiranja na području Tuzlanskog kantona za 2017. godinu

Na danas održanoj sjednici Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je Informaciju o ostvarenim rezultatima deminiranja i uništavanja NUS-a u 2016. godini i Plan deminiranja na području TK za 2017. godinu. Na osnovu rezultata ostvarenih na poslovima deminiranja u toku 2016. godine može se zaključiti da je tokom protekle godine deminirano 1.061.786,51 m2, a u ovaj iznos nije uključena deminirana površina od oko pet miliona metara kvadratnih koja je realizirana kroz pilot projekte „Lend Release" (vraćanje zemljišta korisnicima) koji su rađeni novom metodom deminiranja tzv." Ciljano tehničko izviđanje". Nakon dobivanja certifikata i ove površine će biti uvrštene u ukupan iznos što će predstavljati znatno veću površinu sveukupno deminirane površine na području Tuzlanskog kantona. Prilikom odabira i utvrđivanja prioriteta deminiranja prednost su imali projekti kojima su stvarani uvjeti za povratak izbjeglog i raseljenog stanovništva i život u sigurnom okruženju kao i deminiranju poljoprivrednih površina. Ipak, na području Tuzlanskog kantona još uvijek se kao sumnjiva površina vodi oko 85 miliona m2 ili 3,2% od ukupne površine kantona. Značajno je istaći i da tokom 2016. godine na području TK nije bilo stradanja civilnih osoba od zaostalih mina i minskoeksplozivnih i neeksplodiranih ubojitih sredstava, kao ni stradanja deminerskog osoblja tokom izvođenja operacija deminiranja.
Kada je u pitanju plan aktivnosti za 2017. godinu, za deminiranje metodom „čišćenje" planirano je 313.788,15 m2 i metodom „tehničko izviđanje" 3.225.330,16 m2 ili ukupno 3.539.118,31 m2 površine. Također, planirano je da se pregleda i tretira površina terena od 150.042,22 m2 na zaostalu kasetnu municiju. Kako se navodi okvirnim planom su u potpunosti ispoštovani općinski planovi i prioriteti deminiranja i omogućeno je da Oružane snage BiH i Federalna uprava civilne zaštite izvrše odabir projekata koje će raditi njihovi deminerski timovi. Preostali dio projekata putem BH MAC-a i Komisije za deminiranje BiH bit će stavljen na uvid međunarodnim donatorima koji će osigurati potrebna finansijska sredstva za te projekata koje će raditi profesionalne agencije za deminiranje.

 

59 miliona KM za implementaciju Strategije razvoja TK u 2017. godini

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je danas Operativni/akcioni plan 2017-2019. godina Strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period 2016-2020.godina. Ukupno planirana sredstva za realizaciju Strategije razvoja Tuzlanskog kantona za 2017. godinu su na nivou od 59.054.741 KM za ukupno 45 mjera u svim sektorima. Prijedlog Operativnog/Akcionog plana sa finansijskim okvirom za sprovođenje Strategije razvoja razrađen je na ciljeve, prioritete, mjere i aktivnosti. U okviru svakog cilja utvrđeni su određeni prioriteti i mjere sa definisanim aktivnostima, očekivanim rezultatima, nosiocima aktivnosti, periodom implementacije i izvorom finansiranja.

 

Utvrđena Pozitivna lista lijekova TK

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o Pozitivnoj listi lijekova Tuzlanskog kantona. Ovom odlukom utvrđeni su lijekovi koji se mogu propisivati i izdavati na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona. Ovom listom proširena je lista lijekova za oko 20 novih preparata. Obzirom da Federalno ministarstvo zdravstva još uvijek nije uradilo reviziju Liste, a što je bilo u obavezi da uradi do 01. oktobra 2016. godine, a ni Vlada FBiH nije donijela Odluku o listi lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja FBiH u skladu sa predviđenim terminima, te da postoje objektivne potrebe za revizijom Pozitivne liste lijekova za pacijente na području TK, Komisija za lijekove TK sačinila je prijedlog danas donesene odluke. Ukoliko Federalno ministarstvo zdravstva u narednom periodu uradi reviziju liste, a Vlada FBiH donese Odluku o listi lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja FBiH, Ministarstvo zdravstva TK će, u zakonski predviđenim rokovima, prilagoditi Prijedlog Pozitivne listu lijekova TK za usvajanje.

 

Kantonalne institucije će u skladu sa predviđenim rokovima dostaviti odgovore na pitanja iz Upitnika Evropske komisije

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je danas Informaciju o trenutnom stanju procesa odgovaranja na pitanja iz Upitnika Evropske komisije od strane kantonalnih organa i institucija. Kako je istaknuto u obrazloženju, odmah po uručivanju Upitnika od strane Evropske Komisije 09. decembra, uslijedilo je prevođenje pitanja sa engleskog jezika te održavanje pripremnih sastanaka po pojedinim Poglavljima u cilju utvrđivanja nadležnih institucija za pripremanje odgovora. Od ukupnog broja pitanja iz Upitnika (3.242), na kantone se odnosilo nešto manje od 900 pitanja i svi kantonalni organi i institucije su se uključile u proces pripreme odgovora. Ukupni broj zaprimljenih pitanja u Informacionom sistemu je formalno nešto veći i iznosi 1.036 iz razloga što na neka pitanja odgovaraju 2 i više institucija, pa se u ovom broju neka od pitanja ponavljaju. Procjenjuje se da je oko 80% odgovora već uneseno u sistem, a preostali odgovori su u završnoj fazi pripreme i bit će uneseni u sistem do 31. januara, koji je definisan kao krajnji rok za unos. Ono što se mora istaći je i činjenica da su ovaj proces pratili i brojni problemi, kao npr. česte izmjene nadležnih institucija i zaduženja u informacinom sistemu za odgovaranje na pitanja, kašnjenje u dodjeli pristupnih šifri nadležnim organima za pristup sistemu i unosu odgovora, kao i otežano prikupljanje informacija od jedinica lokalne samouprave u cilju pripreme odgovora. Danas je istaknuto i da još jedna obaveza stoji pred kantonalnim organima i institucijama, a to je dostava prijevoda akata koji su naznačeni kao obavezni prilozi u nekim pitanjima. Kantonalni organi će u narednom periodu precizno utvrditi koji su to akti i nastojati obezbijediti njihovo zajedničko prijevođenje. Krajnji rok za unos takvih akata u sistem je 10. april.

 

Ostale odluke

Vlada Tuzlanskog kantona je donijela danas Odluku o dodjeli koncesije za zahvaćanje vode iz bunara na zemljištu označenom u naselju Dobošnica, općina Lukavac, za tehnološke potrebe za separaciju i pranje pijeska, privrednom društvu „Pjeskara" d.o.o. Dobošnica.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas odluku kojom se rad policijskog komesara Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, Fadila Šljivića, za period od 01.12.2015. godine do 30.11.2016. godine, ocjenjuje se ocjenom odličan (5). Odluka je donesena na osnovu prijedloga Ministra unutrašnjih poslova TK i Nezavisnog odbora Skupštine TK.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o poništavanju javnog oglasa i raspisivanju ponovnog javnog oglasa i utvrđivanju teksta ponovnog javnog oglasa za izbor kandidata za pozicije predsjednika i članova Upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove Opća bolnica „Dr. Mustafa Beganović" Gračanica. Naime, na raspisani oglas pristigle su samo tri potpune prijave kandidata.

Vlada je donijela danas i Odluku o raspisivanju i utvrđivanju teksta Javnog oglasa za nominiranje kandidata za upražnjene pozicije predsjednika i članova Upravnog odbora JU Arhiv Tuzlanskog kantona.

Također Vlada je donijela i Odluku o poništavanju objavljenog Javnog oglasa, raspisivanju ponovnog Javnog oglasa i utvrđivanju teksta ponovnog Javnog oglasa za nominiranje kandidata za upražnjene pozicije članova, odnosno predsjednika Upravnog odbora Javne ustanove Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o visini dječjeg dodatka. Iznos dječjeg dodatka za djecu iz porodica u kojima mjesečni prihod po članu domaćinstva ne prelazi 7% prosječne plate u Tuzlanskom kantonu iz 2016. godine, je 20,00 KM po jednom djetetu mjesečno, izuzimajući porodice sa troje i više djece za koje se dječji dodatak utvrđuje u visini od 40,00 KM po svakom djetetu iz te porodice. Danas donesena Odluka primjenjivat će se do 31.marta ove godine, odnosno do donošenja Budžeta TK za 2017. godinu i prestanka Odluke o privremenom finansiranju.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na elaborat o osnivanju nove organizacione jedinice – Medicinskog fakulteta Evropskog univerziteta „Kallos" Tuzla. Na osnovu ove saglasnosti Upravni odbor Evropskog univerziteta „Kallos" Tuzla donijeti će odluku o osnivanju Medicinskog fakulteta kao nove organizacione jedinice.

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je danas Informaciju o polaganju vozačkih ispita, instruktorskih ispita, licenciranju predavača i ispitivača u 2016. godini, kao i Izvještaj o izvršenom inspekcijskom pregledu u JU Univerzitet u Tuzli.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na prijedlog Pravilnika o načinu organizacije i realizacije produženog boravka ili cjelodnevnog boravka učenika u osnovnoj školi. Ovim pravilnikom se bliže uređuju uslovi za organizovanje produženog ili cjelodnevnog boravka i to: organizacija odgojno-obrazovnog rada, način, vrijeme i mjesto ostvarivanja, te uslovi i postupak za formiranje grupa i odjeljenja produženog ili cjelodnevnog boravka učenika. Produženi boravak ili cjelodnevni boravak učenika je poseban oblik odgojno-obrazovnog rada sa učenicima koji se realizira u redovnoj osnovnoj školi, prije i poslije časova redovne nastave i u okviru koga učenici imaju samostalan rad i niz različitih oblika slobodnih aktivnosti i zdravu ishranu.

Vlada Tuzlanskog kantona izmijenila je danas Rješenje o imenovanju Komisije za zbrinjavanje zaposlenika za čijim radom je prestala potreba u ustanovama srednjeg obrazovanja u školskoj 2016/2017. godini, te umjesto Alise Memić, predstavnika Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, koja je već duže vrijeme na bolovanju, na poziciju predsjednika Komisije imenovala Mediru Čulum.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost Uredu za zakonodavstvo Vlade Tuzlanskog kantona za prijem jednog državnog službenika – Stručnog savjetnika za normativno-pravne poslove.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada Tuzlanskog kantona danas je imenovala Fatimu Alihodžić na poziciju Kantonalnog pravobranioca Tuzlanskog kantona na period od četiri godine. Također, donesena su rješenja o imenovanju člana Upravnog odbora JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla, privremenom imenovanju Upravnog odbora Javne ustanove Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona i privremenom imenovanju Upravnog odbora Javne ustanove Univerzitet u Tuzli iz reda osnivača. Utvrđen je prijedlog kandidata za Nadzorni odbor Rudnik soli „Tuzla" d.d. Tuzla i Nadzorni odbor „Koksno – hemijski kombinat" d.d. Lukavac, te doneseno više rješenja o imenovanjima školskih odbora u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna