Održana 104. redovna sjednica Vlade Tuzlanskog kantona

Novi Zakon o javno – privatnom partnerstvu


Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je danas prijedlog Zakona o javno-privatnom partnerstvu Tuzlanskog kantona. Vlada Tuzlanskog kantona prepoznala je potrebu za izmjenom postojećeg odnosno donošenjem novog Zakona o javno-privatnom partnerstvu kako bi se stvorili povoljniji uslovi i procedura za ostvarivanje saradnje javnog i privatnog sektora te omogućila realizacija značajnijih razvojnih infrastrukturnih projekata na području Kantona.

Vlada 12 12 2017Naime, od početka primjene trenutnog Zakona iz razloga nepostojanja interesovanja, ili pak složenosti provodivosti Zakona, na području našeg kantona nije bilo realizovanih projekata javno – privatnog partnerstva. S tim u vezi, uz već raniju namjeru za pojednostavljenjem regulatornog okvira za projekte javno-privatnog partnerstva, Vlada Tuzlanskog kantona je uspostavila saradnju sa USAID-ovim Projektom jačanja institucija vlasti i procesa u Bosni i Hercegovini (SGIP) čiji su predstavnici pružili tehničku i stručnu podršku Radnoj grupi Vlade Tuzlanskog kantona u izradi nacrta novog zakonskog rješenja. Donošenje novog Zakona ujedno predstavlja realizaciju opredjeljenja Vlade za stvaranje ambijenta koji će potaknuti saradnju javnog i privatnog sektora na realizaciji projekata, a što će za cilj imati unapređenje kvalitete života stanovnika Tuzlanskog kantona i doprinos cjelokupnom privrednom razvoju, te doprinos ispunjavanju prioriteta Reformske agende. Prilikom izrade Zakona o javno – privatnom partnerstvu Ministarstvo razvoja i poduzetništva je imalo u vidu potrebu usklađivanja zakona sa propisima Evropske unije. U tom smislu Zakon je usklađen sa odredbama Evropske povelje o lokalnoj samoupravi, Zelene knjige Evropske unije o javno-privatnom partnerstvu, Evropske direktive o javnim nabavkama, Evropske direktive o ugovorima kao i sa evropskom praksom u primjeni modela javno-privatnog partnerstva.

 

Više od 340.000 KM za projekte zaštite okolice


Vlada je danas dala saglasnost na Odluke Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice o dodjeljivanju sredstava udruženjima čija je djelatnost usmjerena na zaštitu i unaprjeđenje okolice. Ovom odlukom dodijeljeno je ukupno 79.567,00 KM za 25 udruženja registrovanih na području Tuzlanskog kantona, kao i udruženja koja su registrovana u skladu sa zakonom na entitetskom ili državnom nivou čija je djelatnost usmjerena na zaštitu i unapređenje okolice, a koja su kandidovala projekte iz oblasti zaštite okolice radi dodjele sredstava.
Također Vlada je dala saglasnost i na Odluku o odobravanju sredstava lokalnim zajednicama Tuzlanskog kantona, koja su kandidovala projekte iz oblasti zaštite okolice. Općinama Doboj Istok, Srerenik i Sapna odobreno je ukupno 60.448,17 KM. Općini Doboj Istok su za nabavku i ugradnju stolarije na područnoj školi u MZ Lukavica rijeka odobrene 22.569,30 KM, Općini Srebrenik, za izgradnjuenergijski efikasne javne ulične rasvjete na području Srebrenika, je odobreno 148.355,76 KM, dok je za utopljavanje zgrade Mjesne zajenice „Zaseok", Općini Sapna je odobreno 13.000,00 KM.
Saglasnost je data i na Odluku Ministarstva o odobravanju 40.000,00 KM na ime sufinansiranja troškova po Sporazumu o sufinansiranju između Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP), i to za sufinanciranje projekta energijske efikasnosti pod nazivom „Povećanje energijske efikasnosti u objektu JU Sportsko rekreativni centar Srebrenik".

 

Ove godine omogućeno odrađivanje pripravničkog staža za 621 osobu


Vlada Tuzlanskog kantona je usvojila danas Informaciju o angažovanju osoba sa visokom stručnom spremom u cilju odrađivanja pripravničkog staža/ stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa na TK-a i informaciju o zapošljavanju i samozapošljavanju Roma. Radi se o Programu koji omogućava da osobe sa visokom stručnom spremom (VSS) bez radnog iskustva, koje su na evidenciji nezaposlenih u Tuzlanskom kantonu, odrade pripravnički staž ili stručno osposobljavanje za samostalan rad bez zasnivanja radnog odnosa, kako bi stekli radno iskustvo, potrebno za rad na određenim poslovima i/ili za polaganje stručnog ispita. Iz Informacije je vidljivo da najviše sredstava za pripravnike/stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, izdvaja Vlada Tuzlanskog kantona putem Ministarstva za boračka pitanja 365.930,00 KM, zatim općina Gračanica 96.975,00 KM, Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica 65.620,00 KM, dok općine Tuzla i Teočak u 2017. godini nisu izdvajali finansijska sredstva za ove namjene. Ukupna izdvajanja sredstava iznose 659.060,87 KM što je ove godine omogućilo odrađivanje stručno osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa staža za 621 osobe. Istovremeno, kao i svake godine, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak realizira i Program zapošljavanja i samozapošljavanja Roma i do sada je izdvojeno ukupno 415.000,00 KM, a oko 30 % Roma koji se zaposle na osnovu ovog Programa ostaje u stalnom radnom odnosu. Cilj programa je stimulacija poslodavca za zapošljavanje Roma i stvaranje povoljnih uslova življenja Roma, čime se djelomično smanjuje nezaposlenost, poboljšava materijalni položaj i pospješuje ekonomska i socijalna integracija Romske populacije u društvene tokove u Tuzlanskom kantonu i Federaciji BiH. Realizacijom ovog programa Potpisano je šest ugovora između JU Služba za zapošljavanje TK i odabranih korisnika po Javnom pozivu sa poslodavcima na osnovu kojih će biti zaposleno 6 osoba Romske populacije na 12 mjeseci za što je, iz Budžeta Tuzlanskog kantona, izdvojeno 45.000,00 KM.

 

Više od milion KM općinama za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede


Realizirajući Programom ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2017. godini Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnosti na više odluka o odobravanju sredstava u ukupnom iznosu od 1.092.065,26 KM. Ovim odlukama za finansiranje troškova „Sufinansiranje anuiteta i kamata za postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda", Općini Srebrenik je odobreno 200.000,00 KM, za projekat „Izgradnja i rekonstrukcija primarne distributivne mreže u naselju Poljice Gornje", Općini Lukavac, je odobreno 258.490,32 KM, a za finansiranje troškova izvođenja radova na projektu „Sanacija oštećenih dijelova korita rijeke Drinjače", Općini Kladanj su odobrene 33.667,93 KM. Općini Gradačac je za Regulaciju rijeke Gradašnice u dužini 300 m-faza IV odobreno 15.513,28 KM. Općini Banovići u odobrena sredstva za ukupno 7 projekta. Za sufinansiranje troškova izrade Glavnog projekta kanalizacionih kolektora i prečistača otpadnih voda u MZ Banovići Selo-naselje Selo II odobreno je 6.500,00 KM, za sufinansiranje troškova izvođenja radova na projektu „Vodosnadbjevanje MZ Brezovača – dovodni gravitacioni cjevovod i izvorišta vode sa spojnim cjevovodom" 40.981,68 KM, te za troškove izvođenja radova na izgradnji kanalizacionog kolektora: Stražebenica – Mašinoremont-TS Mušići-naselje Borac, MZ Podgorje - II faza 42.949,44 KM. Također, za sufinansiranje troškova „Izrade Glavnog projekta kanalizacionog prečistača za područje grada Banovići", općina Banovići, odobreno je 40.000,00 KM, za rekonstrukciju i dogradnju vodovoda Banovići Selo II", općina Banovići su odobrene 42.040,49 KM, za sufinansiranje troškova izvođenja radova na projektu „Rekonstrukcija i dogradnja vodovoda u MZ Banovići Selo – Centralni vodovod" 111.552,32 KM, a za projekat „Prikupljanje i odvodnja površinskih voda sa platoa ispred objekta MZ Omazići" Općini Banovići je odobreno 18.691,73 KM. Općini Gračanica je za sufinansiranje troškova izvođenja radova na projektu „Vodovod Gornji Doborovci" odobreno 41.814,82 KM, te 103.585,00 KM za sufinansiranje troškova izvođenja radova na projektu „Izgradnja vodovodnog sistema Bijela Polja – Drafnići – Hurije - Seljanuša". Za finansiranje troškova izvođenja radova na projektu „Izvedba zamjenskog bunara EB-2 Brijesnica Velika", Općini Doboj Istok su odobrene 83.187,00 KM, a istoj općini je za „Sanaciju i uređenje korita Lukavica Rijeka u MZ Lukavica Rijeka" odobreno 53.091,25 KM.

 

Izvještaji o efektima podrške razvoju Kantona


Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je danas informacije o efektima ulaganja za 2014. i 2015. Godinu sa pozicije Podrška razvoju Kantona. Razlog zbog kojeg se Informacije o efektima ulaganja za 2014. i 2015. godinu izrađuju u 2017. godini je što su odobrena novčana sredstva korisnicima isplaćena u decembru 2016. godine, odnosno u maju 2017. godine, i prema potpisanim ugovorima implementacija projekata je trajala minimalno 6 mjeseci. Odmah nakon ispunjenja ugovornih obaveza uslijedilo je formiranje Komisije za kontrolu utroška sredstava koja je izvršila pregled dostavljenih izvještaja za sve korisnike i konstatovala da su realizovane aktivnosti korisnika sredstava prema projektnim/programskim zadacima i da je izvršen namjenski utrošak sredstava sa pripadajućim ostvarenim efektima ulaganja. U 2014. godini realizovano je 7 programa po Javnom pozivu "Podrška razvoju kantona" za 84 korisnika sa ukupnim iznosom od 391.348,10 KM, dok su u 2015. godini realizovano 3 programa za 11 korisnika privrednih subjekata u ukupnom iznosu od 66.057,87 KM. Neki od značajnijih efekata realizacije programa su činjenice da je 17 privrednih subjekata uvelo 23 različita standarda kvaliteta, čime je ostvaren doprinos kvalitetnijoj organizaciji preduzeća i poboljšanju nivoa usluga koje preduzeća nude. Pored toga, u okviru programa prekvalifikacije i dokvalifikacije zaposlenika, čiji je cilj bio osigurati efikasno obavljanje radnih zadataka za 3 privredna subjekta, refundirani su troškovi finalizirane specijalizacije i dodatnu edukaciju za ukupno 4 kandidata. U okviru programa subvencioniranja troškova registracije i doprinosa, u 15 novoosnovanih malih i srednjih preduzeća i obrta zaposleno je ukupno 58 osoba od čega 48 osoba prema Programu iz 2014. godine, dok je Programom iz 2015. godine u 5 novoosnovanih malih i srednjih preduzeća i obrta zaposleno ukupno 9 osoba. Također, programom iz 2014. godine 32 obrta na Tuzlanskom kantonu izvršila su nabavku opreme i alata u iznosu od 132.612,31 KM što je olakšalo poslovanje i povećalo obim proizvodnje u navedenim obrtima. U okviru programa subvencioniranje kamata po kreditima odobrenim u komercijalnim bankama za rast i razvoj malih i srednjih preduzeća i obrta za kupovinu opreme, dogradnju ili izgradnju poslovnog prostora i ulaganje u obrtna sredstva u 2014. godini, u 13 privrednih subjekata zaposleno je 185 osoba, dok je Programom iz 2015. godine u 8 privrednih subjekata zaposleno ukupno 100 osoba.

 

Ostale odluke


Vlada je danas prihvatila Izvještaj Tima za sprječavanje korupcije na području Tuzlanskog kantona o realiziranim aktivnostima po Akcionom planu za provođenje Programa za borbu protiv korupcije Tuzlanskog kantona 2016- 2019. Vlada je također, zadužila sve kantonalne organe uprave i druge kantonalne institucije, da postupaju po aktima Tima za sprječavanje korupcije na području Tuzlanskog kantona, a u vezi sa realizacijom aktivnosti iz Akcionog plana. Prema postignutim rezultatima i realiziranim aktivnostima Tim za sprječavanje korupcije na području Tuzlanskog kantona rangiran je među uspješnijim timovima u Bosni i Hercegovini, a te rezultate prepoznali su i predstavnici Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH, te Misija OSCE-a u BiH.
Vlada je prihvatila Informaciju Kantonalne uprave za inspekcijske poslove o inspekcijskim nadzorima izvršenim u osiguravajućim kućama i stanicama tehničkih pregleda. Postupajući po Zaključku Vlade, nadzor je izvršen u oblastima rada i radnih odnosa, po pitanju poštivanja odredbi Zakona o privrednim društvima i Zakona o turističkim zajednicama TK, Zakona o cestovnom prijevozu Federacije BiH, te je konstatovano da Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona nije nadležna za vršenje inspekcijskih nadzora u dijelu vršenja poslova osiguranja i registracije motornih vozila.
Vlada je danas utvrdila procijenjenu vrijednost službenih vozila koji su u vlasništvu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona, prema Odluci o prodaju službenih vozila Kantonalne uprave. Također, Vlada je prihvatila tekst drugog javnog poziva za prodaju službenih vozila metodom javne licitacije putem usmenog javnog nadmetanja, s tim da se prodaja navedenih motornih vozila ne može izvršiti za cijenu manju od dvije trećine procijenjene cijene, te zadužila Kantonalnu upravu za inspekcijske poslove da formira Komisiju za provođenje postupka javne licitacije.
Vlada je prihvatila danas Finansijski plan JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za 2018. godinu. Ukupna sredstva JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za 2018. godinu, planirani su u iznosu od 28.828.626,00 KM što je za 849.536,00 KM ili 3,04 % više nego u 2017. godini. Finansijskim planom planirana su sredstva i za realizaciju aktivnih mjera za zapošljavanje u iznosu od 1.834.700,00 KM, što iznosi 8,1 % više u odnosu na plan 2017. godine, što je svakako pozitivno, budući da je u pitanju mjera koja direktno utiče na povećanje zaposlenosti.
Vlada je danas donijela Odluku o odobravanju 42.638,88 KM za finansiranje radova na projektu čišćenja i uređenja odvodnih kanala na općinskom poljoprivrednom zemljištu u Živinicama, lokaliteti KO Donja Lukavica, KO Gornja Lukavica, KO Živinice Grad i KO Svojat. Također, istoj općini je za finansiranje radova „Tehničko – tehnološki projekat uređenja i zaštite poljoprivrednog zemljišta - Kanali" područje općine Živinice, odobreno 100.471,12 KM. U oba slučaja radi se o sredstvima planiranim Programom korištenja sredstava prikupljenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u 2017. godini.
Vlada je danas prihvatila tekst Sporazuma o razumijevanju između Vlade Tuzlanskog kantona i Saveza strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije Federacije Bosne i Hercegovine. Prema ovom sporazumu Vlada Tuzlanskog kantona, uvažavajući reprezentativnost Strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona, a koja proizilazi iz Rješenja o utvrđivanju reprezentativnosti Sindikata za područje djelatnosti doktora medicine i stomatologije Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, istog će uvažavati kao socijalnog partnera u kolektivnom pregovaranju u skladu sa odredbama Zakona o radu. Strukovni sindikat doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona se obavezuje da će, nakon potpisivanja ovog Sporazuma, prekinuti započeti štrajk dokotora i stomatologa na području Tuzlanskog kantona.
Vlada je danas prihvatila Mišljenje Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Ministarstva finansija, a koje se tiče zahtjeva za pomoć radnicima d.d. „Konjuh" Živinice upućen od načelnika Općine Živinice i Samostalnog sindikata šumarstva, prerade drveta i papira Bosne i Hercegovine. Kako se u Mišljenju, između ostalog navodi, Vlada Tuzlanskog kantona vrši prava i obaveze po osnovu državnog kapitala, te kao takva ne može imovinom Tuzlanskog kantona odgovarati za poslovni gubitak privrednih društava, bez obzira na vlasničku strukturu. Gubitak u poslovanju knjizi se na teret imovine privrednog društva, a ako gubitak prelazi vrijednost imovine pokreće se procedura stečaja ili druga zakonom propisana procedura. Vlada Tuzlanskog kantona je u okviru vršenja prava i obaveza u privrednim društvima sa većinskim ili 100% državnim kapitalom je u proteklom periodu donosila programe kojim su se radnicima u ovim privrednim društvima uplaćivali porezi i doprinosi na temelju kojih radnici stječu uslove za penzionisanje. Ovakav vid intervencije, iako nije obaveza Vlade, vršen je iz razloga sto je Vlada cijenila da je to u interesu Tuzlanskog kantona. Imajući u vidu da je „Konjuh" d.d. Živinice, dioničko društvo u kojem Vlada nema vlasničkog kapitala, odnosno preduzeće u cjelokupnom privatnom vlasništvu, ministarstva cijene da Vlada Tuzlanskog kantona nema zakonsku osnovu niti obavezu za izdvajanje sredstava iz budžeta Tuzlanskog kantona za penzionisanje radnika ovog preduzeća.
Vlada je danas odobrila usmjeravanje transfera za posebne namjene u iznosu od 6.150,00 KM, koje je, za realizaciju projekta „Stjecanje osnovnih - ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje i uključivanje u mikro i makro socijalnu sredinu učenika/ca oštećenog sluha, sa akcentom na kreativan rad", JU Centar za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora Tuzla, dodijelilo Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke. Vlada je odobrila i usmjeravanje donacije u Budžet Tuzlanskog kantona za 2017. u svrhu realizacije projekta nabavke lektire za školsku biblioteku za JU OŠ „Pazar" Tuzla. Iznosu od 1.950,00 KM dodijelila je Raiffeisen banka. Također, odobreno je i usmjeravanje donacije Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u BiH u iznosu od 5.159,82 KM JU OŠ „Hasan Kikić" Gradačac, za realizaciju projekta „Podizanje svjesnosti o zaštiti okolice među učenicima i njihova edukacija o ispravnoj reciklaži i upravljanju otpadom".
Vlada je danas donijela i odluku kojom se odobrava usmjeravanje transfera za posebne namjene, u Budžet Tuzlanskog kantona za 2017. godinu, u iznosu od 740.000,00 KM, koje je, na ime finansijske pomoći Budžetu Tuzlanskog kantona dodijelilo Ministarstvo finansija Federacije BiH.
Vlada je danas donijela i dvije odluke o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice Tekuća rezerva. Nogometnom klubu „Rainci" iz Kalesije je kao podrška u realizaciji završnih radova na izgradnji objekta svlačionice odobreno 4.000,00 KM, a UG Nogometni klub „Vražići 92" iz Čelića je kao finansijska podrška za održavanje turnira u malom fudbalu pod nazivom „Simboli Bosne" odobreno 3.000,00 KM.
Vlada je danas dala saglasnost na odobravanje 145.704,02 KM Javnom preduzeću „Šume Tuzlanskog kantona" d.d. Kladanj, za potrebe finansiranja rada čuvarske službe za 2017. godinu.
Vlada je danas prihvatila tekst protokola za 2017. godinu između Vlade Tuzlanskog kantona i JZU UKC Tuzla o dospijeću obaveza po osnovu kamata i glavnice u 2017. godini u iznosu 3.080.385,14 KM. Prihvaćen je i tekst Sporazuma o otpustu obaveza u 2017. godini između Vlade Tuzlanskog kantona i JZU UKC Tuzla u iznosu 1.442.788,61 KM i to po osnovu dijela glavnice sa dospijećem na dan 09.12.2017. godine, te u skladu s tim i donijela odluku kojom Vlada otpušta dug JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla po osnovu dospijeća obaveza za dio glavnice u 2017. godini sa dospijećem na dan 09.12.2017. godine u iznosu 1.442.788,61 KM.
S ciljem omogućavanja zdravstvene zaštite za 6 uposlenika Kokso – hemijskog kombinata (KHK) Lukavac, Vlada je danas dala saglasnost na Odluku Ministarstva industrije, energetike i rudarstva o odobravanju 207,00 KM na ime pomoći privrednim društvima sa većinskim državnim kapitalom iz resorne nadležnosti, koja nisu u mogućnosti da za svoje radnike obezbijede pristup pravima iz obaveznog zdravstvenog osiguranja.
Vlada je danas donijela Odluku o stavljanju van snage Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana lokaliteta dijela naselja Brateljevići. Donošenjem Zakona o izmjenama Zakona o proglašenju dijela područja planine Konjuh zaštićenim pejzažom „Konjuh", iz obuhvata Zaštićenog pejzaža isključeno je naselje Brateljevići iz čega je proistekla potreba da se stavi van snage Odluka o pristupanju izradi regulacionog plana lokaliteta dijela naselja Brateljevići obzirom da se isto više ne nalazi u području Zaštićenog pejzaža.
Vlada je danas donijela i odluke o visini osnovice za obračun plaća za novembar i naknadi za ishranu zaposlenih u oblastima obrazovanja, policije, pravosuđa i uprave u Tuzlanskom kantonu. Iznosi su ostali nepromijenjeni u odnosu na prethodni period, odnosno osnovica iznosi 380,25 KM, a naknada za ishranu 8 KM po izrađenom danu.
Vlada je danas usvojila informacije o radu „Instituta za zavarivanje" d.o.o. Tuzla za period 01.01.-31.10.2017. godine, kao i aktivnostima Udruženja za razvoj NERDA na području Tuzlanskog kantona za period januar-novembar 2017., te Informaciju o radu Garantnog fonda za period januar – novembar 2017.
Vlada je danas odobrila unutrašnju preraspodjelu planiranih rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2017. godinu između budžetskih korisnika u dijelu rasporeda prihoda po osnovu rasporeda rashoda iz budžeta u iznosu od 770.000,00 KM.
Vlada je danas dala saglasnost na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna