Održana 50. vanredna sjednica Vlade Tuzlanskog kantona

Na danas održanoj vanrednoj sjednici Vlada je donijela Odluku o usmjeravanju prihoda za posebne namjene u Budžet Tuzlanskog kantona za 2017. godinu. Ovom odlukom odobreno je usmjeravanje 490.000,00 KM Kantonalnoj upravi za šumarstvo, za finansiranje troškova rada čuvarske službe.

Također, Vlada je dala i saglasnost na tekst Sporazuma o regulisanju međusobnih prava i obaveza između Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Javnog preduzeća „Šume Tuzlanskog kantona" d.d. Kladanj, koji se odnosi na obavljanje poslova i finansiranje troškova čuvarske službe u državnim šumama, stručnih poslova gospodarenja privatnim šumama i drugih poslova predviđenih Zakonom o šumama, za period 01.07.2017. – 31.12.2017. godine.
U cilju sanacije štete koja je na školskim objektima nastala tokom nedavnog olujnog nevremena Vlada je danas donijela odluke o odobravanju 14.968,43 KM JU OŠ „Đurđevik" Živinice, na ime rekonstrukcije krova i stolarije, te 4.500,00 KM JU OŠ „Treštenica" Banovići, na ime rekonstrukcije krova i gromobrana na objektu škole. Također, Vlada je odobrila 5.000,00 KM Kantonalnoj privrednoj komori Tuzla, za podršku u organizaciji i realizaciji projekta – manifestacije pod nazivom „Obilježavanje jubileja 115 godina privrednog udruživanja".
Vlada je danas donijela i tri odluke o unutrašnjim preraspodjelama rashoda, kojim se ne mijenja visina utvrđenih sredstava u Budžetu TK za 2017. godinu.
Javnoj ustanovi Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla Vlada je danas dala saglasnost za potpisivanje Sporazuma o međusobnoj saradnji sa Federalnim zavodom za zapošljavanje Sarajevo i JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, a radi sufinansiranja zapošljavanja deset nezaposlenih osoba na dvanaest mjeseci u JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla.
Vlada je danas prihvatila Informaciju o nastaloj šteti na objektu depadansa Centra za autizam, a u vezi sa teškom krađom, koja se dogodila 27. septembra 2017.godine, a kojom prilikom su počinitelji otuđili aluminijske dijelove fasade, klupice sa prozora, slavine, te počinili znatnu materijalnu štetu. S tim u vezi, a imajući u vidu da je na računu organizacije Hilfswerk Austria International ostao određeni dio ranije prikupljenih sredstava, Vlada je donijela Zaključak kojim je zadužila Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak da sanira nastalu štetu na objektu Centra za autizam do visine sredstava koja se nalaze na računu navedene organizacije.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna