Održana 2. redovna sjednica Vlade Tuzlanskog kantona

Intervencije javnim preduzećima i privrednim društvima


Vlada je danas usvojila Informaciju o utrošku sredstava sa budžetske pozicije «intervencije javnim preduzećima i privrednim društvima» sa postignutim efektima za 2017. godinu Tuzla. Od ukupno planiranog iznosa, u protekloj godini Vlada je realizirala 70.233,25 KM ili 16,72%.

Vlada 27 02 2018Najveći dio ovih sredstava odnosi se na zadnju tranšu u realizaciji projekta zbrinjavanja radnika FO „Aida" Tuzla. Osim sredstava koja su izdvojena sa Escrow računa, za 276 zaposlenika, za izmirivanje doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti i posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća sredstva su odobrena sa budžeteke pozicije „Intervencije javnim preduzećima i privrednim društvima, te je za tu namjenu odobrena ukupno 41.719,36 KM.
Kada je u pitanju realizacija Programa mjera za socijalno zbrinjavanje zaposlenika koji su u procesu stečaja, likvidacije, restrukturiranja i privatizacije preduzeća ostali ili ostaju bez posla Vlada je izmirila dio obaveza u iznosu od 25.842,01 KM za uvezivanje radnog staža u privrednom društvu „Rudnici nemetala Kladanj" d.o.o. Kladanj. Realizacijom ovih aktivnosti penzionisan je 1 radnik ovog privrednog društva.
Preostali iznos utrošen je za osiguranje pravne zaštite u arbitražnom postupku po tužbi Global Steel Holdings Limited protiv Vlade Tuzlanskog kantona/Ministarstva industrije, energetike i rudarstva i Koksno-hemijskog kombinata Lukavac, za osiguranje pristupa pravima iz zdravstvene zaštite za radnike iz privrednih društava koja nisu u mogućnosti da za svoje zaposlene obezbijede pristup ovim pravima.
Vlada je danas dala i saglasnost na Program o raspodjeli sredstava sa potrošačke jedinice Intervencije javnim preduzećima i privrednim društvima za 2018. godinu. Za ove namjene u 2018. godini je planirano 420.000,00 KM. Za plaćanje advokatskih usluga za zastupanje Vlade kantona i „Koksno Hemijskog Kombinata" d.d. Lukavac u arbitražnom postupku pokrenutom od strane kompanije GSHL London protiv Vlade Tuzlanskog kantona i „KHK" Lukavac, kao i svih drugih usluga i troškova u vezi sa arbitražnim postupkom, te plaćanje pravnih usluga, sudskih i drugih troškova u vezi sa zastupanjem na nadležnim sudovima, kao i usluga izrade revizorskih izvještaja za privredna društva sa većinskim državnim kapitalom koja zbog blokiranih bankovnih računa nemaju mogućnost da plaćaju naveden usluge planirano je 330.000,00 KM. Za sufinansiranje troškova kod realizacije Programa mjera za socijalno zbrinjavanje radnika koji su u procesu stečaja, likvidacije, restruktuiranja i privatizacije preduzeća ostali ili ostaju bez posla, a koji će se realizirati putem JU Služba za zapošljavanje TK vezano za izmirivanje po osnovu poreza, doprinosa i drugih naknada za povezivanje radnog staža radnicima privrednih društava sa većinskim državnim kapitalom, koji su stekli uslove za penzionisanje, koji su proglašeni tehnološkim viškom ili koji su ostali bez radnog angažmana predviđeno je 59.000,00 KM, a 30.000,00 KM je predviđeno za pomoć privrednim društvima sa većinskim državnim kapitalom za plaćanje troškova otvaranja predstečajnog, odnosno stečajnog postupka kad je stečaj pokrenut po prijedlogu privrednog društva ili Vlade Tuzlanskog kantona.

 

Usvojena Informacija o stanju u oblasti sporta


Vlada je danas usvojila Informaciju o stanju u oblasti sporta na području Tuzlanskog kantona u 2017. godini. Kako se u Informaciji navodi, podrška razvoju oblasti tjelesne kulture i sporta vrši se iz budžeta različitih nivoa vlasti. Od ukupno 144 korisnika kojima su odobrena sredstva u okviru Javnog konkursa za dodjelu sredstava namijenjenih za tekući grant „Sufinansiranje sportskih manifestacija" za 2017. godinu Ministarstva civilnih poslova BiH, 7 korisnika (4,9%) je sa područja Tuzlanskog kantona. Njima je odobreno ukupno 25.000,00 KM što čini 1,9% od ukupnog iznosa odobrenih sredstava po osnovu navedenog Javnog konkursa.
U okviru Javnog poziva za odabir programa i projekata koji će se sufinansirati iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine u 2017. godini putem Transfera za sport od značaja za Federaciju, Federalnog ministarstva kulture i sporta za 30 korisnika sa područja Tuzlanskog kantona (što čini 12,7% od ukupnog broja odabranih korisnika) odobreno je 103.400,00 KM što čini 10,5% od ukupnog iznosa dodijeljenih sredstava. Dodatno, Federalno ministarstvo kulture i sporta je u okviru Javnog konkursa za raspodjelu dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću u 2017. godini dodijelilo ukupno 435.388,00 KM za projekte iz oblasti sporta za 212 korisnika. Za 11 korisnika sa područja Tuzlanskog kantona, što čini 5,2% od ukupnog broja korisnika, odobreno je 19.900,00 KM što čini 4,6% od ukupnog iznosa odobrenih sredstava.
I u 2017. godini Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona podržalo je programe/projekte sportskih organizacija kroz sistem sufinansiranja – u ukupnom iznosu od 400.000,00 KM, i to 362.808,00 KM za 152 korisnika koji su ispunjavali uslove na Javnom pozivu za sufinansiranje programa/projekata sportskih organizacija i ostvarivanje javnog interesa Tuzlanskog kantona u oblasti sporta i tjelesne kulture za 2017. godinu, a iznos od 37.192,00 KM dodijeljen je u skladu sa Zakonom sportu za redovno finansiranje Sportskog saveza Tuzlanskog kantona.
Većina lokalnih zajednica na području Tuzlanskog kantona je u periodu 2015.-2017. godina kontinuirano povećavala izdvajanja za sport, pri čemu prednjači Grad Tuzla sa 1.841.300,00 KM izdvojenih za sport u 2017. godini.
Uvažavajući značaj posvećivanja veće pažnje oblasti kulture, sporta i mladih, Vlada Tuzlanskog kantona je u 2017. godini započela sa aktivnostima na formiranju novog Ministarstva za kulturu, sport i mlade koje je postalo operativno od 01.01.2018. godine jačajući time institucionalni okvir za oblast sporta na području Tuzlanskog kantona. S tim u vezi Vlada je Budžetom za 2018. godinu predvidjela i za oko 30% više sredstava nego što je to bio slučaj 2017. (2017 – 400.000; 2018 – 550.000).

 

Ostale odluke


Vlada je danas prihvatila Program rada Kantonalne uprave civilne zaštite za 2018. godinu. Kako se u Programu između ostalog navodi, kada su u pitanju normativni akti Uprava civilne zaštite u 2018. godini ne planira donošenje propisa i drugih akata, izuzev ako se na nivou Federacije Bosne i Hercegovine na donesu novi zakoni i drugi propisi iz oblasti za koje je nadležna kantonalna uprava. Ipak, obzirom da se na federalnom nivou već nalaze u proceduri, u 2018. godini moguće je donošenje zakona iz oblasti zaštite od požara i vatrogastva, kao i izmjene zakona iz oblasti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, što bi uslovljavalo i donošenje propisa iz ovih oblasti na nivou kantona.
Vlada je danas prihvatila Izjašnjenje na amandmane dostavljene na Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravobranilaštvu, te ga uputila u skupštinsku proceduru.
Vlada je danas donijela Odluku o utvrđivanju kriterija, uslova i postupka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice manifestacije. Iz sredstava planiranih u Budžetu Tuzlanskog kantona za ove namjene, sufinansirat će se programi manifestacija koji afirmišu razvoj Tuzlanskog kantona, uključuju ili su uključeni u programe manifestacija međunarodnog karaktera i saradnje, manifestacije koje su sajamskog karaktera i realizuju se na području Tuzlanskog kantona. S druge strane neće se razmatrati niti finansijski podržati programi koji su usmjereni isključivo za ostvarivanje vjerskih ciljeva, usmjereni na promociju programa političkih stranaka, usmjereni na finansiranje plata i drugih izdataka zaposlenika u pravnom licu, usmjereni isključivo na investicijska ulaganja, izgradnju i adaptaciju objekata, kupovinu opreme i slično, odnosno oni programi gdje su podnosioci zahtjeva propustili dostaviti izvještaj o namjenskom utrošku sredstava dobivenih u prethodnoj godini od Vlade Tuzlanskog kantona.
Vlada je danas Prihvatila Izvještaj o implementaciji Programa javnih investicija TK u 2017. godini, kao i Izvještaj o radu Komisije za izradu programa javnih investicija TK za period septembar 2017-februar 2018. godine. Izvještaj o implementaciji Programa javnih investicija Tuzlanskog kantona u 2017. godini kreiran je na osnovu podataka koje su Ministarstvu privrede, zaključno sa 31.12.2017. godine, dostavila nadležna resorna ministarstva, jedinice lokalne samouprave i javna preduzeća sa područja Tuzlanskog kantona, koji implementiraju projekte i upravljaju sredstvima namijenjenim za realizaciju projekata iz Programa javnih investicija Tuzlanskog kantona. Izvještaj sadrži pregled planiranih i realizovanih investicija analiziranih po vrsti finansiranja, lokacijama i DAC sektorima.
Izvještaj sadrži podatke za 37 projekata, čija ukupna planirana vrijednost iznosi blizu 214 miliona KM, od čega se preko 186 miliona KM odnosi na planirane domaće izvore finansiranja, a blizu 28 miliona KM na planirana ino sredstva. U toku 2017. godine je za implementaciju projekata iz Programa javnih investicija utrošeno ukupno 8.887.072 KM, od čega je 6.628.903 KM finansirano iz domaćih izvora, a 2.258.169 KM iz ino izvora finansiranja. Što se tiče ulaganja po DAC sektorima, najviše sredstava je izdvojeno u sektoru vodosnabdijevanja i sanitacije, u ukupnom iznosu od 4.513.233 KM za realizaciju 11 projekta, te za realizaciju četiri projekta iz oblasti transporta i skladištenja ukupne vrijednosti od 1.684.193 KM. Najviše sredstava je utrošeno na području općine Živinice, u ukupnom iznosu od 1.825.064 KM za realizaciju dva projekta, te na području grada Tuzla, gdje je za realizaciju pet projekata utrošeno 1.510.917,00 KM.
Zbog neophodne kadrovske promjene, Vlada je danas donijela izmjene i dopune odluke o izražavanju interesa za učešće u Programu saradnje EU/IPA INTERREG. Naime, obzirom da je dosadašnji pomoćnik ministra za razvoj u Ministarstvu privrede, imenovan za koordinatora projekta napustio ovo radno mjesto, a da je za pomoćnika ministra za razvoj postavljena druga osoba, predloženo je da se Odluka izmijeni na način da se za koordinatora projekta imenuje novoimenovni, pomoćnik ministra za razvoj u Ministarstvu privrede Tuzlanskog kanona. Iz istog razloga Vlada je danas donijela i Odluku izmjeni Odluke o imenovanju Komisije za izradu programa javnih investicija Tuzlanskog kantona.
Vlada je danas prihvatila Informaciju u vezi sa izmještanjem forenzičkih pacijenata iz Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa Tuzla. Također, prihvaćen je tekst Protokola o regulisanju obaveza iz Sporazuma o smještaju i naknadi troškova izvršenja mjera sigurnosti u krivičnom postupku i u drugom postupku u kojem se izriče mjera liječenja, te je ovlaštena ministrica pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona da, u ime Vlade Tuzlanskog kantona zaključi navedeni protokol sa Federalnim ministarstvom pravde. Ministrica je ovlaštena i da na osnovu potpisanog Protokola sa Federalnim ministarstvom pravde, zaključi ugovor o regulisanju međusobnih prava i obaveza sa JZU Zavod za forenzičku psihijatriju Sokolac. Na kraju, Ministarstvo pravosuđa i uprave i Ministarstvo zdravstva su zaduženi da u saradnji sa JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla, pokušaju iznaći rješenje i stvoriti uslove za smještaj forenzičkih pacijenata sa prebivalištem u Tuzlanskom kantonu, na psihijatrijskom odjelu JZU Univerzitetsko kliničkog centra Tuzla.
Vlada je danas dala saglasnost na Odluku Ministarstva zdravstva kojom se odobravaju sredstva za plaćanje pruženih zdravstvenih usluga neosiguranim licima sa područja Tuzlanskog kantona, plaćanje obaveza nastalih po osnovu organizacije pregleda lica umrlih izvan zdravstvene ustanove - mrtvozorstvo, i plaćanje troškova organizacije ,,Majske donacije 2018. godine" Udruženju građana ,,Moto klub", Tuzla, u ukupnom iznosu od 958.000,00 KM. Od ovog iznosa 790.000,00 KM je predviđeno za plaćanje pruženih zdravstvenih usluga neosiguranim licima sa područja Tuzlanskog kantona, 160.000,00 KM za plaćanje obaveza nastalih po osnovu organizacije pregleda lica umrlih izvan zdravstvene ustanove i 8.000,00 KM za plaćanje troškova organizacije ,,Majske donacije 2018. godine".
Kako bi se kvalitetnije precizirale određene odredbe, kao i otklonile nedoumice do kojih se došlo u primjeni važeće Uredbe o pravilima disciplinskog postupka za disciplinsku odgovornost državnih službenika i namještenika u organima državne službe u Tuzlanskom kantonu, a koje se prije svega odnose na gradske odnosno općinske organe državne službe, Vlada je danas donijela Uredbu o izmjenama Uredbe o pravilima disciplinskog postupka za disciplinsku odgovornost državnih službenika i namještenika u organima državne službe u Tuzlanskom kantonu.
Vlada je danas prihvatila prijedlog Ministarstva obrazovanja i nauke za pokretanje postupka zaključivanja aneksa kolektivnih ugovora za djelatnosti osnovnog i srednjeg obrazovanja u Tuzlanskom kantonu, te zadužila pregovarački tim Vlade Tuzlanskog kantona za vođenje pregovora u vezi sa Kolektivnim ugovorom za djelatnost osnovnog i srednjeg obrazovanja u Tuzlanskom kantonu da do 10.03.2018. godine održi sastanak sa predstavnicima Samostalnog sindikata radnika osnovnog obrazovanja i odgoja Tuzlanskog kantona i Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, nauke i kulture BiH, Kantonalni odbor Tuzlanskog kantona radi usaglašavanja stavova po pitanju zaključivanja aneksa kolektivnih ugovora. Glavna intencija ovih aktivnosti jeste usklađivanje odredbi kojima je regulisana najniža plaća, odnosno jednak tretman svih uposlenika, kako bi se preveniralo da određeni broj uposlenika, sa najnižim koeficijentom za obračun plaće bude doveden u neravnopravan položaj. S tim u vezi Vlada je danas imenovala pregovarački tim Vlade Tuzlanskog kantona za vođenje pregovora u vezi sa Kolektivnim ugovorom za djelatnost osnovnog obrazovanja u Tuzlanskom kantonu i Kolektivnim ugovorom za djelatnost srednjeg obrazovanja u Tuzlanskom kantonu. Na čelo tima imenovan je ministar obrazovanja i nauke Zlatan Muratović, a članovi su ministar unutrašnjih poslova Husein Topčagić, ministrica pravosuđa i uprave Ivana Kulić i ministar finansija Miralem Nuhanović.
Zbog neophodnih tehničkih izmjena, odnosno usklađivanja sa odredbama nedavno donesenog Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu, Vlada je danas donijela Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za plaće državnih službenika u organima državne službe Tuzlanskog kantona.
Vlada je danas odobrila 6.000,00 KM Kantonalnom tužilaštvu Tuzla na ime usluga demontaže polica TCMS-a, demontaže kancelarijskog namještaja i arhivskih polica, uklanjanje podnih obloga (laminata) i iznošenja arhivske građe, kao i 2.340,00 KM Klubu borilačkih sportova „Tuzla – Sinbra" Tuzla, na ime refundacije troškova u organizaciji 19. Međunarodnog karate turnira „TK Open" (otvoreno prvenstvo Tuzlanskog kantona u karateu) i 4. Memorijalnog turnira „Fuad Hadžiavdić Fudo" koji je održan 24.02.2018. godine.
U okviru kadrovskih pitanja Vlada je danas, imenovala Dževada Kormana na poziciju policijskog komesara u Upravi policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, na period od 4 godine. Također, Vlada je donijela rješenja o privremenom imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora JU Odgojni centar Tuzlanskog kantona, Upravnog odbora JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno – historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona, Upravnog odbora JU Arhiv Tuzlanskog kantona i Upravnog odbora Opće bolnice „Dr. Mustafa Beganović" Gračanica.
Vlada je danas prihvatila da bude pokrovitelj bez finansijske potpore trećeg „Simpozija urgentne medicine Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem" koji je planiran 30. i 31. marta 2018.godine u Hotelu „Tuzla".

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna